Kui­va­nie­men Yrit­tä­jien hal­li­tus valittiin

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry:n joh­dos­sa jat­kaa Ari Kaak­ku­ri­nie­mi. Hänen lisäk­seen syys­ko­kouk­ses­sa valit­tiin hal­li­tuk­seen ero­vuo­roi­sis­ta jäse­nis­tä Mat­ti Kum­pu­lai­nen, Veik­ko Södö ja Juk­ka-Pek­ka Miet­tu­nen. Hei­dän lisäk­seen hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat Han­nu Kehus, Sari Hir­vas­kos­ki, Jou­ko Her­va ja Arja Hon­ka­maa.

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jis­sä on täl­lä het­kel­lä 33 jäsen­tä. Yhdis­tys tekee yhteis­työ­tä Iin kun­nan ja eri jär­jes­tö­jen kans­sa. Yhdis­tys on perin­tei­ses­ti jär­jes­tä­nyt myös Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­nat. Tänä vuon­na koro­na­vi­rus ja Iin kun­nan­val­tuus­ton pää­tös siir­tää tapah­tu­mat yhdis­tys­ten hoi­det­ta­vak­si joh­ti sii­hen, ettei tapah­tu­maa pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään. Mar­ras­kuun alus­sa jär­jes­tet­tiin yhdis­tys­ten yhtei­nen tilai­suus, jos­sa alus­ta­vas­ti mie­tit­tiin kesän 2022 Pitä­jä­mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mis­tä yhteistuumin. 

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jien ensi vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­maan kuu­luu muun muas­sa perin­teis­ten las­ten­hiih­to­jen jär­jes­tä­mi­nen, mikä­li koro­na­ra­joi­tuk­sia ei ole sil­loin voimassa. 

Yhdis­tys pyr­kii kehit­tä­mään näky­vyyt­tään eri tilai­suuk­sis­sa ja tapah­tu­mis­sa. Se pyr­kii myös akti­voi­maan mui­ta­kin kui­va­nie­me­läi­siä jär­jes­tö­jä yhteis­työ­hön kylien näky­vyy­den ja toi­min­to­jen kehittämiseksi.