Kui­va­nie­men kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­nal­le on löy­ty­nyt ostaja

Jukka Lääkkölä ja Eelis Rankka arvioivat, että tuleva lämmityskausi näyttää ainakin tällä hetkellä edellistalvea paremmalta Kuivaniemen lämpölaitoksella.Jukka Lääkkölä ja Eelis Rankka arvioivat, että tuleva lämmityskausi näyttää ainakin tällä hetkellä edellistalvea paremmalta Kuivaniemen lämpölaitoksella lokakuussa 2023.

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tai­na 8.4. pide­tys­sä kokouk­ses­saan että kun­ta myy Kui­va­nie­men kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­nan Pro­pel­let Oy:lle 1000 euron kaup­pa­hin­nal­la. Kaup­pa sisäl­tää Iin kun­nan Kui­va­nie­mes­sä har­joit­ta­man kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­nan käsit­täen sen asiak­kaat ja kaukolämpöverkoston.

Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen pai­not­taa tie­dot­tees­sa kun­nal­le ole­van erit­täin tär­ke­ää, että Kui­va­nie­mel­le on löy­det­ty ammat­ti­mai­nen ja vaka­va­rai­nen yri­tys, jol­la on kyky toi­mit­taa häi­riö­tön­tä kaukolämpöä.

Osta­ja sitou­tuu inves­toi­maan kau­pas­sa sovit­tui­hin paik­koi­hin uudet ja nyky­ai­kai­set pel­let­ti­läm­pö­lai­tok­set ja aloit­taa kau­ko­läm­pö­tuo­tan­non asiak­kail­le inves­toin­nin val­mis­tut­tua. Tavoit­tee­na on, että uudet läm­pö­lai­tok­set ovat val­mii­na ennen seu­raa­van läm­mi­tys­kau­den alkua syk­syl­lä ja kun­ta vas­taa kau­ko­läm­pö­lai­tok­sen toi­min­nas­ta sii­hen saak­ka. Hal­lin­ta­oi­keus ja omis­tusoi­keus siir­ty­vät osta­jal­le koko­nai­suu­des­saan, kun  kaup­pa­kir­ja on alle­kir­joi­tet­tu ja läm­mön­tuo­tan­to alkaa osta­jan toi­mit­ta­mil­ta läm­pö­lai­tok­sil­ta Kui­va­nie­men kaukolämpöverkkoon.

Pro­Pel­let Oy on Yli­vies­ka­lai­nen yri­tys, joka on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa 2007. Vuo­sien aika­na toi­min­ta on kas­va­nut ja kehit­ty­nyt ja nykyi­sin heil­lä on koko Suo­men laa­jui­nen läm­pö­pal­ve­lu­ver­kos­to. Vuon­na 2020 Yli­vies­kan vuo­den yri­tyk­sek­si valit­tu Pro­Pel­let pys­tyy toi­mit­ta­maan asiak­kail­leen läm­pö­te­hol­taan yli yhden megawa­tin läm­pö­lai­tok­sia ja asiak­kai­ta heil­lä on eri­lai­sis­ta lai­tok­sis­ta kou­lui­hin ja van­ki­loi­hin sekä val­tion kiinteistöihin.

Yri­tyk­sen joh­dos­sa työs­ken­te­le­vä Timo Pel­to­kor­pi ker­too tie­dot­tees­sa ole­van­sa iloi­nen syn­ty­nees­tä kau­pas­ta ja hän tote­aa Kui­va­nie­men kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­nan sopi­van sijain­tin­sa puo­les­ta hyvin yri­tyk­sen pal­ve­lui­den piiriin.