Kokoon­tu­mi­nen Kui­va­nie­mel­lä oli Ran­ta­poh­jan haastattelu

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man edus­tal­le kokoon­tui vii­me vii­kon tiis­tai-ilta­päi­väl­lä väkeä pur­ka­maan tun­to­ja ter­veys­a­se­man tilanteesta.

Kokoon­tu­mi­nen on herät­tä­nyt häm­men­nys­tä. Kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des kom­men­toi tiis­tain 27.10. Ran­ta­poh­jas­sa, että tilai­suu­teen oli­si tul­lut var­maan enem­män­kin päät­tä­jiä pai­kal­le, mikä­li sii­tä oli­si tie­det­ty etu­kä­teen ja kut­sut­tu pai­kal­le. Saman­si­säl­töi­siä kom­ment­te­ja on ollut myös Kui­va­nie­mi-ryh­mäs­sä Facebookissa.

Kysei­nen kokoon­tu­mi­nen oli Ran­ta­poh­jan haas­tat­te­lu, jota var­ten pai­kal­le oli kut­sut­tu toi­mit­ta­jan haas­ta­tel­ta­vak­si muu­ta­ma henkilö.

Pus­ka­ra­dio toi­mi tehok­kaas­ti ja väkeä tuli­kin pai­kal­le noin nel­jä­kym­men­tä. Ketään päät­tä­jiä pai­kal­le ei oltu erik­seen kutsuttu.