Kesä­muis­to­ja 2021

Kesäpäivä huvipuistossa. (Kuva: Milja Tuunainen)Kesäpäivä huvipuistossa. (Kuva: Milja Tuunainen)

Syk­syn saa­pues­sa on muka­vaa muis­tel­la kesän tapah­tu­mia. Kui­va­nie­men ylä­kou­lun oppi­lail­le kesäs­tä jäi pal­jon läm­pi­miä muis­to­ja ja mie­leen pai­nui monia iha­nia het­kiä. Näi­tä elä­viä kuvauk­sia lukies­sa tun­tuu, kuin oli­si ollut itse­kin paikalla.

Olin kodal­la ja savu tuok­sui vaat­teis­sa­ni. Mak­ka­ra räti­si riti­läl­lä. Odo­tin mil­loin mak­ka­ra oli­si val­mis vesi kie­lel­lä. Otin väke­vän Turun sina­pin käteen mak­ka­raa var­ten. Mak­ka­ra oli tiri­se­vän kuu­ma. Otin kak­si palaa pape­ria ja har­poin riti­län lähei­syy­teen. Nap­pa­sin mak­ka­ran omiin kätö­sii­ni, söin sen ja käve­lin kotia. 8.-luokkalainen

Menin illal­la kalas­ta­maan. Ilta-aurin­ko oli upea ja veden pin­nal­la ei näky­nyt aal­toa­kaan. Tyy­nel­lä joel­la oli muka­va kalas­taa, mut­ta kala ei napan­nut. Se ei kui­ten­kaan hai­tan­nut kos­ka hori­son­tis­sa näky­vä mai­se­ma oli niin usko­ma­ton. 8.-luokkalainen

Olin pyö­räi­le­mäs­sä. Mat­ka oli ollut pit­kä ja näl­kä kas­voi ajaes­sa. Samal­la nau­tin aja­mi­ses­ta, kos­ka halusin pääs­tä yhdel­le sil­lal­le. Vii­mein pää­sin täl­le pit­käl­le ja kivi­sel­le sil­lal­le ja kään­sin pää­ni. Mai­se­ma, jon­ka näin oli ylit­se­pää­se­mät­tö­män upea. Jär­vi­mai­se­ma, paras sel­lai­nen. Vesi oli täy­sin tyy­ni ja se hei­jas­ti pei­li­mäi­ses­ti tai­vaan pil­vet. Nekin oli­vat hie­non väri­set ja oudol­la tapaa sym­met­ri­set. Näin pur­je­ve­neen kes­kel­lä jär­veä juu­ri aurin­gon vie­res­sä. En halun­nut muu­ta kuin ihas­tel­la mai­se­maa.  8.-luokkalainen

Pela­sim­me erit­täin kuu­ma­na päi­vä­nä pesä­pal­loa. Oli niin kuu­ma, että halusin men­nä vain uimaan, ja kukaan mei­dän jouk­ku­ees­tam­me ei jak­sa­nut hakea edes läpi­men­nei­tä pal­lo­ja. Siel­lä oli läm­min­tä +30°C. Meil­lä oli oma pal­lo­hen­ki­lö taka­na, joka kävi hake­mas­sa mei­dän pal­lom­me. Minua väsyt­ti ja oli niin kuu­ma, että odo­tin vain innol­la, että peli lop­pui­si, sil­lä meil­le oli luvat­tu mehu­jää­te­löt pelin jäl­keen ja meni­sim­me sit­ten uimaan. En jak­sa­nut pela­ta, sil­lä siel­lä oli oikeas­ti niin KUUMA. Meil­lä oli suih­ke­pul­lo, jos­sa oli kyl­mää vet­tä, niin se vii­len­si muka­vas­ti, kun sitä suih­kut­ti naa­mal­le ja nis­kaan. Hävi­sim­me pelin 0–2.  9.-luokkalainen

Olin myö­hään illal­la kei­kal­la, ilma oli läm­min ja valoi­sa, vaik­ka kuu oli mel­kein näky­vis­sä. Valot vilk­kui­vat ympä­riin­sä kuin ilo­tu­li­tuk­set, jot­ka oli­si­vat olleet suo­raan edes­sä­ni. Siel­lä kuu­lui kovaa ään­tä, niin kuin mete­liä. Mete­liä se kui­ten­kaan ei ollut, vaan se oli musiik­kia. Jän­ni­tyk­sen tun­ne iski sie­luu­ni. Näin suu­ren ihmis­jou­kon läpi mus­tan lavan, johon pik­ku­hil­jaa ilmes­tyi ihmi­siä. He oli­vat lau­la­jia. Tämän jäl­keen musiik­ki kove­ni, ilma tun­tui läm­pi­mäm­mäl­tä ja jän­ni­tys lop­pui kuin sei­nään. 9.-luokkalainen

Kesäl­lä mök­kei­lim­me ystä­vie­ni kans­sa pal­jon ja yksi ker­ta on jää­nyt mie­leen todel­la hyvin. Istuim­me upeas­sa, läm­pi­mäs­sä ja hämä­räs­sä kesäil­las­sa, jut­te­lim­me ja nau­roim­me pal­jon, kuun­te­lim­me rau­hal­lis­ta ja kesäis­tä musiik­kia ja nau­tim­me lomas­ta. Näim­me myös iso­ja tum­mia poro­ja pimeäl­lä pel­lol­la juok­sen­te­le­mas­sa. Aurin­gon­las­ku näkyi iha­nas­ti pel­lon pääs­sä ole­vien pui­den takaa. 9.-luokkalainen

Kävin kesäl­lä Power­Par­kis­sa. Menim­me ensim­mäi­se­nä hur­jaan Cobraan. Cobra nousi taka­pe­rin kor­keal­le ja pysäh­tyi sin­ne het­kek­si, jon­ka aika­na jän­ni­tys kas­voi ja tun­tui mahan­poh­jas­sa. Jän­ni­tys pur­kaan­tui, kun lai­te syök­syi alas. Se tun­tui samaan aikaan pelot­ta­val­ta ja haus­kal­ta. Lait­tees­ta pois­pää­syn jäl­keen olo oli hel­pot­tu­nut ja iloi­nen. 9.-luokkalainen

Olin Oulus­sa äiti­ni kans­sa. Ajoim­me park­ki­hal­liin. Käve­lim­me siel­tä toril­le, mut­ta onnek­si mat­ka ei ollut pit­kä. Oli aurin­kois­ta ja kuu­maa. Ostim­me toril­ta jää­te­löt ja man­si­koi­ta. Ostin Oreo- ja Geis­ha ‑jää­te­lö­pal­lot. Pyö­rim­me vie­lä het­ken toril­la kat­so­mas­sa myy­tä­viä tuot­tei­ta. Sen jäl­keen läh­dim­me koh­ti Aino­lan puis­toa. Otin pari kuvaa mat­kal­ta, kos­ka mai­se­mat oli­vat hyvät. Käve­lim­me puis­tos­sa vähän aikaa. Otin siel­tä­kin pal­jon kuvia. Sit­ten läh­dim­me, jot­ta ehti­sim­me elo­ku­viin. Ostin popcor­nia. Elo­ku­va kes­ti noin kak­si tun­tia ja se oli todel­la hyvä. Olim­me koto­na vas­ta kel­lo 10 illal­la. 7.-luokkalainen

Olim­me Kil­pis­jär­vel­lä ja läh­dös­sä Saa­na-tun­tu­ril­le. Ilma oli tuu­li­nen ja pil­vi­nen. Kun olim­me käve­le­mäs­sä hui­pul­le, näim­me monia poro­ja. Mat­kaa hui­pul­le oli 4 kilo­met­riä. Aurin­ko pais­toi välil­lä. Käve­lim­me monia por­tai­ta ja pysäh­dyim­me mon­ta ker­taa leväh­tä­mään, kos­ka mat­ka oli ras­kas. Välil­lä pysäh­dyim­me vain otta­maan kuvia, kos­ka mai­se­mat oli­vat mah­ta­vat. Kol­men tun­nin käve­le­mi­sen jäl­keen sää oli aurin­koi­nen, mut­ta tuu­li vähän. Peril­le pääs­tyäm­me otim­me pal­jon kuvia ja etsim­me hyvän pai­kan, jos­sa voi syö­dä eväi­tä. 7.-luokkalainen

Vie­tin kivan kesä­päi­vän serk­ku­je­ni kans­sa. Kävim­me Suo­men tivo­lis­sa, mut­ta satoi hie­man vet­tä. Juok­sim­me lujaa katok­sen alle. Kun sade oli lakan­nut, kii­reh­dim­me karusel­liin. Karusel­li liik­kui haus­kas­ti ja välil­lä nau­roim­me pal­jon. Haim­me lopuk­si hat­ta­raa ja kark­kia. Käve­lim­me autol­le, mut­ta lip­pik­se­ni jäi lait­teen luo. 7.-luokkalainen

Paras­ta kesäs­sä oli, kun pää­tet­tiin yhtäk­kiä läh­teä pyö­räi­le­mään minun par­haan kave­rin kans­sa uimaan parin kilo­met­rin pääs­sä sijait­se­val­le meren­ran­nal­le. Pyö­räil­les­sä samaan aikaan kai­ut­ti­mes­ta soi Blind Cha­ne­lin bii­si Dark side. Ihan paras­ta oli uida aurin­gon­las­kun jäl­keen ja vain sekoil­la. 7.-luokkalainen

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.