Bio­tuo­te­teh­taan hyö­dyt jakau­tu­vat lähiseudulle

Oulun Kaup­pa­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat tut­ki­vat Kui­va­nie­men bio­ta­lous­a­lu­een liiketoimintamahdollisuuksia. 

Itä-Suo­men yli­opis­ton tut­ki­muk­sen mukaan bio­tuo­te­teh­tai­den ympä­ril­le ei enää nykyi­sin muo­dos­tu tii­vii­tä teh­da­syh­tei­sö­jä, vaan ne hajau­tu­vat ver­kos­to­mai­ses­ti lähi­seu­duil­le. Raken­nus­vai­he tuot­taa nopean kas­vu­pii­kin, mut­ta pit­kän täh­täi­men talou­del­li­sen hyö­dyt ovat epävarmoja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus