Päät­tä­jäl­tä: Pää­tök­sen­teon vaikeus!

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta kokous­ti 16.3.2021. Lau­ta­kun­ta päät­ti jät­tää kah­dek­si vii­kok­si pöy­däl­le 265 kun­ta­lai­sen alle­kir­joit­ta­man kir­jeen, joka kos­kee Vir­pi­nie­men Meri­nie­men-ja Kel­lon­lah­den vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­va muutosta.

Pöy­däl­le jätön syyk­si ilmoi­tet­tiin, että lau­ta­kun­ta odot­taa ensin hal­lin­to­va­lio­kun­nan vas­taus­ta! Hal­lin­to­va­lio­kun­nan vas­taus­ta, Mistä?!

Eivät­kö lau­ta­kun­nan jäse­net osaa teh­dä pää­tös­tä oma­na pää­tök­se­nä, vaik­ka heil­le on kaik­ki tar­peel­li­set liit­teet lähe­tet­ty hyvis­sä ajoin? Mis­tä tämä pää­tök­sen­te­ko vai­keus joh­tuu? Vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen tuli­si kyl­lä onnis­tua ihan omal­la­kin päätöksellä.

Soi­tin hal­lin­to­va­lio­kun­taan. Olin yhtey­des­sä hal­lin­to­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ran avus­ta­jaan. Hän piti tätä pää­tös­tä erit­täin ihmeel­li­se­nä, jopa pää­tök­sen­te­ko­ta­paa todel­la eri­koi­se­na. Hal­lin­to­va­lio­kun­nan teh­tä­vät ovat pal­jon ns. kor­keam­piar­voi­sia, mitä se, että puut­tui­si­vat yksit­täi­sen kun­nan kaa­voi­tus­asi­aan. Nyt pela­taan rumaa peliä.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan ei tar­vin­nut kysyä hal­lin­to­va­lio­kun­nal­ta lupaa, kun vii­me syk­sy­nä teh­tiin Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­vaa. Täs­sä kaa­vas­sa mah­dol­lis­tet­tiin loma-asun­non muut­ta­mi­nen vaki­tui­sen asu­mi­sen raken­nus­pai­kak­si sil­lä säes­tyk­sel­lä, että täs­sä kaa­vas­sa tur­va­taan maa­seu­tue­lin­kei­no­jen toimintaedellytykset.

No, nyt ei sit­ten osa­ta päät­tää kaa­va-asi­aa niin, että Vir­pi­nie­mes­sä Meri­nie­men-ja Kel­lon­lah­den asuk­kail­le myön­net­täi­siin asu­mi­soi­keus omis­ta­mal­leen ton­til­le, jon­ka Hau­ki­pu­taan kun­ta aikoi­naan mark­ki­noi ympä­ri­vuo­ti­sek­si asu­mis­muo­dok­si ja jon­ne pos­ti kul­ki ja ihmi­sil­lä oli osoitteet.

Onhan tämä ker­ta­kaik­ki­aan jo demo­kra­tian häväis­tä­mis­tä! Mik­si Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus­puo­len viran­hal­ti­jat torp­paa­vat aina Vir­pi­nie­men kehit­ty­mi­sen? En mal­ta olla sano­mat­ta erään vih­reän val­tuu­te­tun sano­mi­sia, joka kuu­luu näin, että sitä Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos­ta ei tule, sehän ollaan jo Kel­lon Kivi­nie­men ran­nas­sa­kin niin päätetty.

Suo­mi­ko hyvinvointivaltio?

Anne­ma­ri Enojärvi.

Anne­ma­ri Eno­jär­vi, Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja, Perussuomalaiset