Oulun­kaa­ren koro­na­ti­lan­tees­sa ei muutoksia

Oulun­kaa­ren alu­een koro­na­ti­lan­tees­sa ei tois­tai­sek­si ole hiih­to­lo­mis­ta huo­li­mat­ta tapah­tu­nut muu­tok­sia. Uusia tar­tun­to­ja ei ole tul­lut esil­le vii­mei­sen kah­den vii­kon aika­na, ja tar­tun­to­jen mää­rä on pysy­nyt ennal­laan. Iis­sä tar­tun­to­ja on todet­tu 41, Pudas­jär­vel­lä 14, Simos­sa seit­se­män ja Uta­jär­vel­lä 10. Vaa­las­sa tar­tun­to­ja on edel­leen alle viisi.

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mät ovat kokoon­tu­neet täl­lä vii­kol­la ja molem­pien alueil­la voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set jat­ku­vat 28.3. saak­ka. Epi­de­mia­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa molem­pien sai­raan­hoi­to­pii­rien alueil­la, mut­ta Län­si-Poh­jas­sa Yli-Tor­niol­la on tul­lut esil­le laa­ja tar­tun­ta- ja altis­tu­mis­ket­ju, jos­sa tar­tun­nan on saa­nut 22 hen­ki­löä ja altis­tu­nei­ta on lukui­sia. Tar­tun­nan epäil­lään ole­van peräi­sin ulko­paik­ka­kun­nal­ta. Muun­to­vi­rus­ta on havait­tu sekä Poh­jois-Poh­jan­maal­la että Län­si-Poh­jan alu­eel­la vähän ja tar­tun­to­jen läh­teet on pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään. Tar­tun­nat ovat olleet peräi­sin ulko­mail­ta tai alu­een ulko­puo­lel­ta tul­leil­ta henkilöiltä.

– Yli-Tor­niol­la havai­tut tar­tun­nat ovat hyvä muis­tu­tus sii­tä, että kuu­den hen­gen kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ta on syy­tä nou­dat­taa. Yli­mää­räis­ten, ydin­per­heen ulko­puo­lis­ten kon­tak­tien vähen­tä­mi­nen on siis nyt todel­la tär­ke­ää. Väl­te­tään siis iso­ja kokoon­tu­mi­sia ja vie­te­tään esi­mer­kik­si per­he­juh­lia etäyh­teyk­sil­lä tai myö­häi­sem­pä­nä ajan­koh­ta­na. Lähes­ty­vä kesä tuo toi­vot­ta­vas­ti hel­po­tus­ta tilan­tee­seen, sil­lä hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­den leviä­mi­nen yleen­sä rau­hoit­tuu valon lisään­tyes­sä, muis­tut­taa Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.