Wan­han ajan kevät­juh­las­sa pää­see kajaut­ta­maan suvivirren

Anne Schönberg, Hannu Tarvas, Erja Haho ja Rauha Jokikokko näkevät suvivirren yhdistävänä. Sen veisaaminen on tuttua koululaisille eri vuosikymmenillä. Kiimingin seurakunnan Wanhan ajan kevätjuhlassa pääsee uppoutumaan vuosien takaisiin keväisiin koulumuistoihin. (Kuva: Teea Tunturi)Anne Schönberg, Hannu Tarvas, Erja Haho ja Rauha Jokikokko näkevät suvivirren yhdistävänä. Sen veisaaminen on tuttua koululaisille eri vuosikymmenillä. Kiimingin seurakunnan Wanhan ajan kevätjuhlassa 31.5. klo 18 pääsee uppoutumaan vuosien takaisiin keväisiin koulumuistoihin. (Kuva: Teea Tunturi)

Muis­tat­ko lap­suu­te­si kou­lun kevät­juh­lien tun­nel­man, näy­tel­mät, runot ja lau­lut? Muis­tat­ko sen pirs­kah­te­le­van tun­teen, jon­ka suvi­vir­ren lau­la­mi­nen ja sitä seu­ran­nut loma­lai­tu­mil­le ryn­tää­mi­nen mie­les­sä­si herät­ti? Olet­ko pit­kään aikaan pääs­syt viet­tä­mään kevät­juh­laa ja lau­la­maan suvivirttä?

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta jär­jes­tää Wan­han ajan kevät­juh­lan, jot­ta ihan jokai­nen voi pääs­tä kevät­juh­lan tun­nel­maan. Kii­min­gin kir­kos­sa 31.5. kel­lo 18 jär­jes­tet­tä­vä juh­la tuo iltaan kaik­ki perin­tei­set ele­men­tit ja iha­nia, yllät­tä­viä muis­toi­hin vie­viä yksi­tyis­koh­tia koris­tei­neen kaik­ki­neen. Juh­lan päät­teek­si tar­jol­la oli ilta­pa­laa ja aikaa jutus­tel­la tois­ten kans­sa kevät­juh­la­muis­tois­taan seurakuntakodilla.

Idea juh­las­ta sai alkun­sa, kun Kii­min­gin seu­ra­kun­nan dia­ko­ni Erja Haho sai ikäih­mis­ten kans­sa jutel­les­saan kuul­la hei­dän kai­puus­taan kuul­la ja lau­laa suvi­virt­tä. Idea innos­ti muu­ta­kin seu­ra­kun­nan väkeä ja nyt tapah­tu­maa teh­dään yhdes­sä var­hais­kas­va­tuk­sen ja dia­ko­nian voimin.

Juh­las­sa runo­ja lausu­va Han­nu Tar­vas muis­te­lee omil­ta Ter­vo­lan kou­lua­joil­taan kevät­juh­laa, jos­sa esi­tet­tiin Alek­sis Kiven Seit­se­mää veljestä.

– Oli Simeo­ni liu­hu­par­ta. Kou­lus­ta sain kan­nus­tus­ta tai­teen tiel­le, Tar­vas kertoo.

Kan­nel­ta juh­las­sa soit­taa Rau­ha Joki­kok­ko, joka muis­taa Yli­ky­län kou­lun kevät­juh­lis­ta kou­lua­joil­taan kuo­ron, jos­sa lau­let­tiin iha­nia kevät­lau­lu­ja. Opet­ta­ji­na oli­vat Hel­lä Molin (Savi­laak­so) ja Mar­ja Lau­ri­la. Var­hais­kas­va­tuk­sen Anne Schön­berg muis­te­lee olleen­sa kou­lun kevät­juh­lis­sa nok­ka­hui­luor­kes­te­ris­sa sekä lau­la­mas­sa. Mie­leen hänel­lä nousee myös kau­nis kel­tai­nen asu, jon­ka sai joi­hin­kin kevät­juh­liin pukea pääl­leen. Erja Haho kävi kou­lun­sa Iin Hami­nan kou­lus­sa. Muis­to kesä­me­kos­ta, iha­na juh­lan tun­ne ja kuo­ro­lau­lu ovat pääl­lim­mäi­si­nä mie­les­sä kevät­juh­lis­ta. Suvi­vir­si on kai­kil­le heil­le todel­la tärkeä.

– Uskon, että täs­tä kevät­juh­las­ta saa­daan hie­no perin­ne aikaan Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa, Erja Haho toteaa.

Juh­lan käsioh­jel­ma mak­saa vii­si euroa. Hin­taan sisäl­tyy ilta­pa­la sekä herk­ku­ko­rin arvon­taan osal­lis­tu­mi­nen. Juh­la on tar­koi­tet­tu kaikenikäisille.