Sar­ja­ku­va­näyt­te­ly Kiimingissä

Galleria Oskari Jauhiaisen sarjakuvanäyttely on avoinna yleisölle 22.4. saakka. (Kuva: Teea Tunturi)Galleria Oskari Jauhiaisen sarjakuvanäyttely on avoinna yleisölle 22.4. saakka. (Kuva: Teea Tunturi)

Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa näh­dään seu­raa­vak­si 20 sar­ja­ku­van­te­ki­jää ja 26 sar­ja­ku­va­teos­ta –sar­ja­ku­va­näyt­te­ly, joka on avoin­na ylei­söl­le 22.4. saakka.

Har­ri Fil­pan teos 20 sar­ja­ku­van­te­ki­jää ja 26 sar­ja­ku­va­teos­ta — Sar­ja­ku­via poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta (Oulun Sar­ja­ku­va­seu­ra ry 2021) on opas poh­joi­seen sar­ja­ku­vaan. Teok­ses­ta koot­tu näyt­te­ly on koos­te sar­ja­ku­va­muo­toon toteu­te­tuis­ta artik­ke­leis­ta. Muka­na näyt­te­lys­sä on muun muas­sa hau­ki­pu­taa­lai­nen Jyr­ki Mäki, joka piir­tää myös Ran­ta­poh­jan vii­koit­tais­ta Kosmoskatti-sarjakuvaa.

Mukaan näyt­te­lyyn monis­ta poh­joi­ses­sa vai­kut­ta­vis­ta ansioi­tu­neis­ta sar­ja­ku­van­te­ki­jöis­tä ovat vali­koi­tu­neet Kei­jo Ahl­qvist, Lau­ri Ahti­nen, Har­ri Filp­pa, Mat­ti-Pek­ka Hei­ku­ra, Jus­si Huk­ka­nen, Karo­lii­na Kor­ho­nen, Ilpo Kos­ke­la, Aapo Kuk­ko, Emi­lia Laa­ti­kai­nen, Jyr­ki Mäki, Sami Nyys­sö­lä, Kaler­vo Pal­sa, Jii Roi­ko­nen, Rii­ka Ruot­ti­nen, Mir­jam Sumu, Anu Ter­ho, Jari Ter­ho, Pet­te­ri Tik­ka­nen (Black Pei­der), Veli-Mat­ti Ural ja Juha Vuor­ma.

Kaik­ki näyt­te­lys­sä esil­lä ole­vat artik­ke­lit ovat luet­ta­vis­sa suo­mek­si myös osoit­tees­sa: www.oulucomics.com/arctic/oulu2026/

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.