Puu­hun telttailemaan

Sophia Richards ja Miia Yliniemi ensimmäistä kertaa Tentsilessä. Majoite vaikutti nuorista naisista mielyttävältä.

Olet­ko aina aja­tel­lut, että oli­si­pa kiva läh­teä ret­kei­le­mään riip­pu­ma­ton kans­sa, mut­ta et ole sääs­ki­vaa­ran vuok­si uskal­ta­nut ryh­tyä tuu­mas­ta toi­meen? Onko telt­ta­reis­su jää­nyt teke­mät­tä, sil­lä selän alle sat­tuu kui­ten­kin käpy, joka kar­kot­taa yöunet? Haluat­ko makoil­la tai­va­sal­la ja kat­sel­la yötön­tä yötä pysy­tel­len kui­ten­kin hyt­ty­sil­tä suo­jas­sa? Mel­koi­sen pai­na­va telt­ta ei ole vael­ta­jal­le mie­lui­sa majoi­te, sil­lä se on ras­kas kan­net­ta­va, mut­ta vaik­ka­pa mökil­le se on oikein muka­va lisä kesän elämyksiin.

Tänä kesä­nä Koi­te­lin Kos­ki­kip­pa­rin sau­na- ja kokous­ti­lo­jen yhtey­teen ava­taan eco-cam­ping, jos­sa majoi­tus­ti­loi­na toi­mi­vat puu­hun kiin­ni­tet­tä­vät Tentsile-puumajoitteet.

– Nyt on mah­dol­li­suus elä­myk­sel­li­seen ulko­na yöpy­mi­sen koke­muk­seen Kii­min­ki­joen var­res­sa kos­ken pau­ha­tes­sa vie­res­sä, ker­too GoArc­ticin Sir­pa Esko­la.

Puu­ma­joi­te oli GoArc­ticin omal­la poru­kal­la tes­tis­sä keväi­se­nä tal­koo­päi­vä­nä. Kos­ken kuo­hu­na, lin­nun lau­lu ja koi­vu­jen humi­na takaa­vat elä­myk­sel­li­set yöunet, mikä­li vain malt­taa ummis­taa sil­män­sä kau­nis­ta mai­se­maa kat­sel­les­sa. (Kuva Teea Tunturi)

Koro­na­ke­vät innos­ti GoArc­ticin väen tuo­maan tar­jol­le uuden­lai­sen majoi­tus­tuot­teen. Ryh­mien tilauk­set hil­je­ni­vät ja yrit­tä­jil­le tuli tun­ne, että tänä kesä­nä ihmi­set kai­paa­vat mie­len­kiin­toi­sia lähi­mat­kai­lu­koh­tei­ta ja asioi­ta, jot­ka vie­vät lähel­le luontoa.

– Majoi­tuk­sen hin­taan sisäl­tyy oma­toi­mi­aa­miai­nen ja illal­la ruo­kaa voi teh­dä Kos­ki­kip­pa­rin tuli­pai­koil­la. Sau­nan saa lisä­pal­ve­lu­na, Kir­si Esko­la kertoo.