Puh­taan veden puo­les­ta kes­kus­tel­laan Koitelissa

Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to Tukes on myön­tä­nyt mal­mi­net­sin­tä­lu­van Kii­min­ki­joen vesis­tön alu­eel­le, jos­sa on Natu­ra-suo­jel­tu­ja koh­tei­ta. Alu­eel­la sijait­see poh­ja­ve­sia­luei­ta ja Oulun kau­pun­gin vede­not­ta­moi­ta, jot­ka ovat asuk­kail­le ja elin­kei­no­toi­min­nal­le tär­kei­tä sekä nyt, että poik­keus­o­lois­sa. Huo­mat­ta­van laa­ja val­tausa­lue “Mar­ti­mo 1” on kool­taan yli 3700 heh­taa­ria. Taval­la tai toi­sel­la kai­vo­sak­tii­vi­suus tuli­si vai­kut­ta­maan Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan, Iin ja Yli-Iin alueella.

Asias­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Saha­saa­ren laval­la Koi­te­lis­sa (Koi­te­lin­kos­ken­tie 456)lauantaina 14.5. kel­lo 13. Aihei­na ovat muun muas­sa mal­mi­net­sin­nän ja kai­vos­ten vai­ku­tus vesis­töi­hin ja poh­ja­ve­teen, Kii­min­ki­joen kuu­lu­mi­sia sekä sen mer­ki­tyk­ses­tä elä­mään ja taiteeseen.Tapahtumassa ovat puhu­ji­na puheen­joh­ta­ja ja kalas­tuk­sen­val­vo­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio, kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja Vir­pi Räi­sä­nen ja vara­kan­san­edus­ta­ja Mika Flöjt. Tapah­tu­man jär­jes­tää Pro Kii­min­ki­joen vesis­tö­alue ry.

Yhdis­tys perus­tet­tiin suo­je­le­maan luon­toa ja vesis­tö­jä tule­vil­le suku­pol­vil­le. Se on valit­ta­nut mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta hal­lin­to-oikeu­teen ja toi­voo lisää vas­tuul­li­sia ihmi­siä vas­tus­ta­maan kai­vos­hank­kei­ta Kii­min­ki­joen vesis­tön lähia­lu­eel­le. Vali­tet­ta­van heik­ko kai­vos­la­kim­me mah­dol­lis­taa kan­sal­li­so­mai­suu­tem­me vien­nin ulko­mail­le pilk­ka­hin­taan niin, että ympä­ris­tö­on­gel­mat jäte­ään veron­mak­sa­jien mak­set­ta­vik­si, yhdis­tys toteaa.