Odo­tus­huo­nees­sa haikailua

Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen ham­mas­hoi­to­lan odo­tus­huo­ne on tul­lut per­heel­lem­me tutuk­si vii­meis­ten kuu­kausien aika­na nuo­rim­mai­sen oiko­mis­hoi­don vuok­si. Samal­la tut­tua puu­haa on ollut pois­sao­lois­ta ilmoit­te­lu opet­ta­jal­le sekä omien töi­den sumpli­mi­nen, jot­ta hoi­dot on saa­tu suju­vas­ti toteutettua.

Onnek­si on työ, jos­sa jous­ta­mi­nen täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa on mah­dol­lis­ta. Olen odo­tus­huo­nees­sa kuul­lut, miten van­hem­mat jou­tu­vat otta­maan pal­ka­ton­ta vapaa­ta, jot­ta lap­si saa­daan ham­mas­hoi­toon. Yhteen lap­sen ham­mas­lää­kä­ris­sä käyt­tä­mi­seen voi men­nä van­hem­mal­ta tun­te­ja. Aamul­la ensin ajaa töi­hin, sit­ten töis­tä hake­maan las­ta kou­lul­ta, ajaa ham­mas­hoi­toon, vie lap­sen kou­luun ja ajaa takai­sin töi­hin. Jos­kus odo­tus­huo­nees­sa kulu­va aika on todel­la pit­kä, kun ajat ovat myöhässä.

Jää­li­läi­sis­sä per­heis­sä on mel­ko mones­ti hai­kail­tu oman ham­mas­hoi­to­lan ja neu­vo­lan sekä koko ter­veys­a­se­man perään. Kuin­ka help­poa se oli­si­kaan, kun nuo­ri voi­si itse kipais­ta oiko­mis­hoi­toon lähi­pal­ve­luun. Tai miten help­poa oli­si­kaan käy­dä neu­vo­la­käyn­nil­lä pesu­een kans­sa ihan vain kävellen.

Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä liik­ku­va ham­mas­hoi­to käy teke­mäs­sä oppi­lai­den lain edel­lyt­tä­mät ham­mas­tar­kas­tuk­set, mut­ta muut käyn­nit pitää käy­dä Kii­min­gis­sä. Kau­pun­ki on tar­jon­nut lap­sil­le tak­si­kyy­din jat­ko­käyn­neil­le. Täs­tä huo­li­mat­ta monet per­heet toi­voi­si­vat, että jat­ko­hoi­to­kin oli­si saa­ta­vil­la omal­la kyläl­lä. Edel­leen kysel­lään, mik­si toi­mi­vat tilat jäi­vät tyh­jil­leen ja hyvät lait­teet siir­ret­tiin pois.

Luul­ta­vas­ti kau­pun­ki sai jotain sääs­tö­jä lak­kaut­taes­saan näi­tä pal­ve­lui­ta ja siir­täes­sään kus­tan­nuk­sia per­heil­le. Nyt jän­nä­tään, kuin­ka asiat muut­tu­vat, kun hyvin­voin­ti­pal­ve­lut siir­tyi­vät hyvin­voin­tia­lu­een kontolle.

Kii­tos kui­ten­kin oiko­mis­hoi­don hen­ki­lö­kun­nal­le! Pal­ve­lu on ollut hyvää.