Nopea­tem­pois­ta pun­kia ja pai­na­vaa asiaa

Yhtyeen jäsenet odottavat innolla levyn julkaisua. Kuva: JP SillanpääYhtyeen jäsenet odottavat innolla levyn julkaisua. Kuva: JP Sillanpää

Tyr­nä­väl­tä kajah­taa, kun kesä­kuun aika­na lie­teAl­las ‑yhtye jul­kai­see uuden punk­rock-levyn­sä nimel­tä Sosia­lis­ti­nen media on syö­pä. Yhtyeen lau­la­ja­na toi­mii kii­min­ki­läi­nen JP Sil­lan­pää. Mui­hin jäse­niin lukeu­tu­vat basis­ti Antti Kaup­pi­la, rum­pa­li Ari Kemp­pai­nen ja kita­ris­ti Pasi Pir­ko­la. Tavoit­tee­na on saa­da levy jakoon juhan­nuk­sek­si, mut­ta vie­lä ei ole var­maa ehtii­kö levy val­mis­tua sii­hen mennessä.

Kulu­neen vuo­den aika­na yhtye on käy­nyt yhdel­lä isom­mal­la kei­kal­la Tyrä­roc­kis­sa, jon­ka lisäk­si yhtye on jär­jes­tä­nyt pari syn­ty­mä­päi­vä­keik­kaa, jois­ta yksi oli Kem­pe­lees­sä konehallissa.

Rau­hal­li­sen vuo­den jäl­keen yhtye odot­taa innok­kaas­ti uuden levyn julkaisua.

- Vähän niin kuin odot­tai­si las­ta, ker­too lau­la­ja JP Sillanpää.

Kai­kil­la jäse­nil­lä on vah­va usko sii­hen, että tule­va levy tulee ole­maan hei­dän paras­ta työ­tään tähän men­nes­sä. Levyn val­mis­tus­pro­ses­si on ollut yhtyeel­le saman­lai­nen kuin aina ennen­kin, mut­ta paik­ka oli nau­hoi­tuk­sil­le eri. Nau­hoit­ta­jan olles­sa Haa­pa­jär­vel­lä läh­ti myös yhtye sin­ne levyä nauhoittamaan.

Levy tulee koos­tu­maan kai­ken kaik­ki­aan kuu­des­ta kap­pa­lees­ta. Yhtye jul­kai­see myös myö­hem­min yhden lisä­kap­pa­leen single­nä. Luvas­sa on yhtyeel­le totut­tuun tapaan nopea­tem­pois­ta punk jyti­nää, mut­ta myös pari kap­pa­let­ta hitaam­paa ja ras­kaam­paa metallimättöä.

Eten­kin levyl­lä ole­va Naa­ma­ri ‑kap­pa­le ottaa­kin pun­kil­le tyy­pil­li­seen tapaan kan­taa juu­ri levyn nimen mukai­ses­ti eri mediois­sa tapah­tu­viin asioi­hin, kuten leviä­vään disin­for­maa­tioon ja ihmis­ten sur­ke­aan kans­sa­käy­mi­seen netis­sä. Mui­den levyn kap­pa­lei­den tee­mat pyö­ri­vät pal­jol­ti poliit­ti­sen kes­kus­te­lun ympärillä.

Yhtyeel­lä on tapa­na teh­dä mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä pun­kil­le tyy­pin omai­ses­ti kan­taa­ot­ta­vaa musiikkia.

- Jos me näh­dään jokin epä­koh­ta jos­sain niin teh­dään sit­ten bii­si sii­tä, Sil­lan­pää toteaa.

Uusi levy on jul­kai­sun jäl­keen saa­ta­vil­la Oulun levy­kaup­pa Äxäs­tä sekä kuun­nel­ta­vis­sa netis­sä Spotifysta.