Artikkelit joiden kirjoittaja on Joni Nalli

Työn ja arjen tasa­pai­no ja lii­kun­ta pitä­vät kehon kunnossa

Kons­ta Rii­pi­nen on toi­mi­nut fysio­te­ra­peut­ti­na nel­jän vuo­den ajan. Päi­vä­työn­sä hän tekee Poh­teel­la koti­hoi­dos­sa ikäih­mis­ten kans­sa. Lisäk­si hän myös omis­taa Iis­sä sijait­se­van Sali99 ‑kun­to­sa­lin yhdes­sä Niko Ukko­lan kans­sa. Poh­teen päi­vä­töi­den päät­tyes­sä alka­vat työt kun­to­sa­lin puolella.

Lue lisää

Val­ta­kun­nal­li­nen pesis­lei­ri näkyi myös Ran­ta­poh­jan alueella

His­to­rian suu­rin pesä­pal­lo­lei­ri jär­jes­tet­tiin Oulus­sa 8.7–13.7. Lei­ril­le osal­lis­tui jouk­kuei­ta ympä­ri Suo­men kai­ken kaik­ki­aan 130 kap­pa­let­ta. Lei­ril­lä kil­pai­le­vat D‑ikäiset eli 13–14 vuo­ti­aat pojat ja tytöt kil­pa- ja pelisarjoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Biit­ti­kios­kil­la kaup­pa käy laki­muu­tok­sis­ta huolimatta

Tämän vuo­den kevääl­lä perus­tet­tu Biit­ti­kios­ki toi­mii Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä. Yri­tys myy niko­tii­ni­tuot­tei­ta, kuten niko­tii­ni­pus­se­ja ja säh­kö­tu­pak­kaa. Vali­koi­ma kas­vaa piak­koin, kun myyn­tiin tulee mui­ta tupak­ka­tuot­tei­ta, kuten sikareita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOulun kau­pun­gil­ta pus­ku­ri­ra­haa Leader-hankkeisiin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to on myön­tä­nyt kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le toi­mi­val­lan päät­tää Lea­der-hank­kei­den anto­lai­nauk­sen peri­aat­teis­ta. Myös Lea­der-hank­kei­den anto­lai­nauk­sen myön­tä­mi­nen sisäl­tyy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen toi­mi­val­taan. Lai­naa voi­daan myön­tää Ouluun kuu­lu­vil­le alueille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


100-vuo­ti­aan Yli-Iin pitä­jä­päi­vät tule­vat taas

Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys jär­jes­tää yhteis­työs­sä Kii­min­gin seu­ra­kun­nan, Yli-Iin Mart­to­jen, reser­vi­läis­ten, elä­ke­lii­ton Yli-Iin yhdis­tyk­sen ja SPR:n kans­sa pitä­jä­päi­vät. Tori­ta­pah­tu­ma on lau­an­tai­na 6. hei­nä­kuu­ta kel­lo 10–14. Lau­an­tai-ilta­na kuu­den aikaan on myös urku­tai­tei­li­ja Elias Nie­me­län kon­sert­ti kir­kos­sa. Seu­raa­va­na päi­vä­nä kel­lo 10 on sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus Kierikissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin 4H-nuo­ret istut­ta­vat tai­mia Vainiosuolla

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys istut­taa yhteis­työs­sä 4H:n kans­sa 45 000 tai­mea Vai­nio­suol­la. Yhteis­työ on pyö­ri­nyt jo useam­man vuo­den. Teki­jöis­tä ei ole pulaa, sil­lä innok­kaim­mat kyse­le­vät istu­tus­töis­tä keväällä.

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen Jou­ni Park­ki­nen ker­too ymmär­tä­neen­sä teki­jöi­tä ole­van jopa ruuh­kak­si asti. Kai­kil­le ei voi kui­ten­kaan töi­tä tarjota.


Hau­ki­pu­taal­la annet­tiin neu­vo­ja kompostointiin

Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­lal­la jär­jes­tet­tiin neu­von­ta­ti­lai­suus kom­pos­toin­nis­ta. Tilai­suu­teen osal­lis­tui niu­kas­ti väkeä, kun ainoas­taan kak­si ihmis­tä oli pai­kal­la Kier­to­kaa­ren eri­tyis­asian­tun­ti­ja Mari Jun­tusen lisäksi.


Kei­no­te­kois­ta älykkyyttä

Teko­ä­lyn kehi­tys vii­me vuo­si­na on ollut pää­tä hui­maa­vaa. Vie­lä vii­me vuon­na teko­ä­lyn teke­mä video Will Smit­his­tä syö­mäs­sä spa­get­tia oli monelle…