Kir­jai­li­ja Satu Rämön vie­rai­lu Iin kir­jas­tol­la kiin­nos­ti ihmisiä

Satu Rämön vierailu Iissä kiinnosti yleisöä. (Kuva: Suvi Rissanen)Satu Rämön vierailu Iissä kiinnosti yleisöä. Kuva: Suvi Rissanen

Iin kir­jas­ton audi­to­rio täyt­tyi kuu­li­jois­ta kir­jai­li­jan Satu Rämön vie­rai­lul­la. Hän ker­toi ties­tään kir­jai­li­jak­si sekä vas­ta­si ylei­sön kysy­myk­siin. Lap­suus kului Fors­sas­sa, Kar­ja­las­ta tul­leen suvun kes­kel­lä. Lukion jäl­keen opin­not alkoi­vat Hel­sin­gin kaup­pa­kor­kea­kou­lus­sa, sitä kaut­ta avau­tui läh­tö vaih­to-oppi­laak­si Islan­tiin. Tuo mat­ka oli monel­la taval­la kään­teen­te­ke­vä tule­vaa kir­jai­li­jan uraa aja­tel­len. Kävi nimit­täin niin, että vas­ta pai­kan pääl­lä Rämöl­le sel­vi­si, että pai­kal­li­sen yli­opis­ton englan­nin­kie­lis­ten kurs­sien tar­jon­ta oli hyvin suppea. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus