Vuo­den maa­kun­ta­her­man­ni ja –her­mans­ka löy­ty­vät Kiimingistä

Vii­me vii­kon­lop­pu­na Oulus­sa jär­jes­tet­tiin maa­kun­ta­juh­la Suvi­kal­laa­sit. Maa­kun­ta­juh­lien ohjel­mis­toon kuu­lui muun muas­sa tans­sia, teat­te­ria ja musiikkia.

Maa­kun­ta­juh­lien jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat nuo­ri­so­seu­rat. Pää­juh­la pidet­tiin Oulun­suun pir­til­lä ja muut juh­la­ti­lai­suu­det eri puo­lil­la Oulua.

Eira ja Heikki Saarela saivat maakuntahermanni- ja maakuntahermenskakäädyt.

Eira ja Heik­ki Saa­re­la sai­vat maa­kun­ta­her­man­ni- ja maakuntahermenskakäädyt.

Suvi­kal­laa­seis­sa nimet­tiin vuo­den maa­kun­ta­her­mans­ka ja ‑her­man­ni. Tit­te­lin sai­vat Kii­min­ki­läi­set Eira ja Heik­ki Saarela.

Her­man­ni ja Her­mans­ka ovat arvo­ni­miä, jot­ka myön­ne­tään ansioi­tu­neil­le nuo­ri­so­seu­ra­lai­sil­le, jot­ka ovat mer­kit­tä­väl­lä taval­la edis­tä­neet nuo­ri­so­seu­ra­toi­min­taa Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la. Poh­jois-Poh­jan­maan Nuo­ri­so­seu­ro­jen Lii­ton Her­man­ni-kil­ta valit­see vuo­den Her­man­nin ja Her­mans­kan. Arvo­ni­men saa­nei­den jou­kos­ta vali­taan vuo­den val­ta­kun­nal­li­nen Her­man­ni ja Her­mans­ka. Ensim­mäi­sen ker­ran kysei­set val­ta­kun­nal­li­set arvo­ni­met annet­tiin vuon­na 1966, jol­loin arvo­ni­men sai­vat tasa­val­lan pre­si­dent­ti Urho Kek­ko­nen ja rou­va Syl­vi Kek­ko­nen. Vuo­den Her­man­ni ja Her­mans­ka saa­vat kää­dyt arvo­ni­men johdosta.

Tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä oli­vat muka­na Poh­jois-Poh­jan­maan Nuo­ri­so­seu­ro­jen Liit­to, Her­man­ni-Kil­ta, Nuo­ri­so­seu­ro­jen Oulun Alue­jär­jes­tö, Oulun kau­pun­ki sekä Oulun­suun, Kor­ven­ky­län, Oulun ja San­gin­joen nuorisoseurat.

Iida Kos­ke­la