Maa­il­man­ti­lan­ne näkyy Poh­jois-Suo­mes­sa­kin voi­mak­kaa­na maanpuolustustahtona

Taistelupelastajat harjoittelivat taitojaan Hiukka 2022 syksy -harjoituksessa noin 200 muun osallistujan kanssa. MPK:n toimintaan on tällä hetkellä monin paikoin enemmän tulijoita, kuin on mahdollisuuksia kouluttaa, vaikka MPK saikin lisärahoituksen, jolla se pystyy tuplaamaan koulutustensa määrän. Laajat harjoitukset ovat merkittäviä yhteistyön toimivuuden kannalta. (Kuva: Teea Tunturi)Taistelupelastajat harjoittelivat taitojaan Hiukka 2022 syksy -harjoituksessa noin 200 muun osallistujan kanssa. MPK:n toimintaan on tällä hetkellä monin paikoin enemmän tulijoita, kuin on mahdollisuuksia kouluttaa, vaikka MPK saikin lisärahoituksen, jolla se pystyy tuplaamaan koulutustensa määrän. Laajat harjoitukset ovat merkittäviä yhteistyön toimivuuden kannalta. (Kuva: Teea Tunturi)

Noin 200 vapaa­eh­tois­ta maan­puo­lus­ta­jaa kokoon­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na Oulun Hiuk­ka­vaa­raan kehit­tä­mään osaa­mis­taan Hiuk­ka syk­sy 2022 ‑har­joi­tuk­seen. Kysees­sä oli Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen (MPK) Poh­jois-Suo­men maan­puo­lus­tus­pii­rin Oulun kou­lu­tus­pai­kan toi­nen suu­ri vuo­sit­tai­nen har­joi­tus­ta­pah­tu­ma. Pai­kal­la Hiuk­ka­vaa­ras­sa oli run­saas­ti osal­lis­tu­jia Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Har­joi­tuk­sen joh­ta­ja­na toi­mi kel­lo­lai­nen Samu­li Romp­pai­nen. Har­joi­tus toteu­tet­tiin reser­vi­läis­ten voi­min ja tär­keä osa har­joi­tus­ta oli kou­lut­taa lisää kou­lut­ta­jia MPK:n organisaatioon.

– Har­joi­tus­ten ja osal­lis­tu­jien mää­rä tupla­taan MPK:n saa­man lisä­ra­hoi­tuk­sen tur­vin. Uut­ta poruk­kaa har­joi­tuk­ses­sa oli täl­lä ker­taa muka­na jopa kol­man­nes, Romp­pai­nen sanoo.

Uusien osal­lis­tu­jien mää­rä kuvaa hyvin sitä tilan­net­ta, jos­sa MPK:n toi­min­ta täl­lä het­kel­lä on. Halu mukaan toi­min­taan on nous­sut voi­mak­kaas­ti Venä­jän hyö­kät­tyä Ukrai­naan. Tuli­joi­ta kou­lu­tuk­siin on osin monin­ker­tai­nen mää­rä, kuin mitä pys­ty­tään otta­maan. Eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja ovat olleet esi­mer­kik­si nais­ten ampu­ma­kurs­sit. Myös huol­lon puo­lel­le on tul­lut pal­jon ensikertalaisia.

Har­joi­tuk­sen vara­joh­ta­ja, oulu­lai­nen Han­na Kela ker­too, että har­joi­tus lisää reser­vi­läis­ten soti­laal­li­sia val­miuk­sia ja ase­la­jio­saa­mis­ta, tuo mukaan uusia kujei­ta sekä antaa mah­dol­li­suu­den har­joi­tel­la yhteis­toi­min­taa isol­la ja innos­tu­neel­la poru­kal­la. Romp­pai­nen koros­taa, että eri ase­la­jien yhteis­toi­min­ta, iso reser­vi ja vah­va maan­puo­lu­tus­tah­to on pie­nen maan vahvuus.

– Kun tilan­ne vaa­tii, halu­taan olla pai­kal­la, ei paeta.

Hiuk­ka 2022 syk­sy ‑har­joi­tus koos­tui 12 eril­li­ses­tä kurs­sis­ta. Muka­na oli­vat muun muas­sa Tais­te­lu­pe­las­ta­jien kurs­si, tark­ka-ampu­ja­kurs­si sekä pans­sa­rin­tor­jun­ta­kurs­si. Suu­rin osa kurs­seis­ta oli tar­koi­tet­tu armei­jan suo­rit­ta­neil­le, mut­ta esi­mer­kik­si muo­ni­tus­kurs­sil­le voi osal­lis­tua kuka tahansa.

Omal­le kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­sen lisäk­si kaik­ki kurs­sit kävi­vät har­joi­tuk­sen aika­na myös ampu­ma­ra­dal­la. Se on monel­le har­joi­tuk­sen suo­la, ja hyviä ampu­jia arvos­te­taan. Vii­kon­lo­pun aika­na kii­min­ki­läi­nen Jark­ko Män­ty­nie­mi asuo­rit­ti ammun­nan joh­ta­jan näyt­tö­ko­keen. Koko 2000-luvun MPK:n toi­min­nas­sa muka­na ollut Män­ty­nie­mi on aiem­min käy­nyt muun muas­sa tie­dus­te­lu­kurs­sin ja ark­ti­sen sel­viy­ty­mi­sen kurs­se­ja. Toi­min­ta on imais­sut kil­pa-ammun­taa har­ras­ta­van mie­hen mukaansa.

– Vii­me aikoi­na on ollut sel­väs­ti havait­ta­vis­sa, että mukaan tulee pal­jon moni­nai­sem­paa väkeä. Yhä enem­män ihan taval­li­sia suo­ma­lai­sia halu­aa osal­lis­tua MPK:n kou­lu­tuk­siin. Par­haut­ta kou­lut­ta­mi­ses­sa on se, kun saa kou­lu­tet­ta­vat oppi­maan ja luot­ta­maan omaan osaa­mi­seen­sa, Män­ty­nie­mi sanoo.

Sekä Romp­pai­sel­la, Kelal­la että Män­ty­nie­mel­lä on taus­tal­laan run­saas­ti eri­lai­sia MPK:n kou­lu­tuk­sia. Myös sivii­li­taus­tat tuke­vat har­ras­ta­mis­ta ja toi­sin­päin. Romp­pai­nen ker­too, että useat nyt muka­na olleet ensi­ker­ta­lai­set ker­toi­vat, että halua­vat var­muu­del­la jat­kos­sa­kin olla muka­na toi­min­nas­sa, sil­lä se koe­taan mie­lek­kääk­si. Tie­to­jen ja tai­to­jen tar­ve on val­ta­va muut­tu­nees­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa. Ihmi­set halua­vat varau­tua. Yhteis­hen­ki har­joi­tuk­ses­sa on käsin­kos­ke­tel­ta­va ja ilmeet usein vaka­via­kin. Asia on tärkeä.

– Jos ampu­ma­ra­dal­le pää­sy on moni­puo­li­sen yhteis­har­joi­tuk­sen ja kou­lut­tau­tu­mi­sen suo­la, niin soti­las­ko­ti­au­tos­ta tar­joil­tu munk­ki­kah­vi on sit­ten har­joi­tuk­sen soke­ri, tii­vis­tää Han­na Kela vii­kon­lo­pun tunnelmat.