Lukio­den lähio­pe­tus vähe­nee sääs­tö­jen vuok­si

Oulun kau­pun­ki on vähen­tä­mäs­sä lukioi­den lähio­pe­tus­ta ja siir­tä­mäs­sä valin­nai­sia ainei­ta eLu­kion puo­lel­le eli etä­ope­tuk­sen pii­riin. Muu­tos liit­tyy ulkoi­sen arvioin­nin kaut­ta teh­tä­viin jat­ko­toi­men­pi­tei­siin, joil­la tavoi­tel­laan sääs­tö­jä kau­pun­gin kas­saan. Sivis­ty- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta päät­ti, että eLu­kioi­den tule­vai­suu­den toi­min­nan sel­vi­tyk­sen val­mis­tut­tua käyn­nis­te­tään kun­ta­neu­vot­te­lut eLu­kio toi­min­nan uudis­ta­mi­sek­si. Oulun kau­pun­gin lukio­kou­lu­tuk­sen etä­ope­tus­ta jär­jes­te­tään pää­osin maa­kun­nal­li­sen eLu­kio­pal­ve­lun kaut­ta. eLu­kio­verk­koon kuu­luu Oulun kau­pun­gin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus