Koi­te­li elää lau­an­tai­na live­lä­he­tyk­ses­sä — Saha­saa­ri sul­je­taan ylei­söl­tä

Lauantaina kuvan siltaa pitkin ei pääse kulkemaan Koitelin Sahasaareen, sillä alueella kuvataan livelähetystä. Arkistokuva: Tuija Järvelä-UusitaloLauantaina kuvan siltaa pitkin ei pääse kulkemaan Koitelin Sahasaareen, sillä alueella kuvataan livelähetystä. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Täl­tä vuo­del­ta peruun­tu­nei­ta Koi­te­li Elää -fes­ti­vaa­le­ja paik­kaa­maan jär­jes­te­tään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na Koi­te­li Elää -live­lä­he­tys, jos­sa ohjel­mas­sa on kes­kus­te­lua ja musiik­kie­si­tyk­siä. Koi­te­liin artis­ti­vie­raik­si saa­pu­vat Redra­ma ja Pepe Will­berg Trio, ja kol­me­tun­ti­sen suo­ran lähe­tyk­sen juon­taa Päi­vi Anna­la.

Live­lä­he­tys käyn­nis­tyy Oulun Juh­la­viik­ko­jen Face­book-tilil­lä lau­an­tai­na kel­lo 19, ja jo pian seit­se­män jäl­keen Pepe Will­berg aloit­taa musi­soin­nin. Illan aika­na kuul­laan panee­li­kes­kus­te­lu­ja muun muas­sa Koi­te­li Elää -fes­ti­vaa­lin juh­la­vuo­des­ta ja fes­ti­vaa­lis­ta sidos­ryh­mien sil­min. Ylei­sö voi osal­lis­tua kes­kus­te­luun live­lä­he­tyk­sen kom­ment­tio­sios­sa. Redra­ma esiin­tyy kel­lo 21, jon­ka jäl­keen ilta pää­te­tään perin­tei­seen Kii­min­ki­jo­ki-yhteis­lau­luun.

Koi­te­li Elää Ry pyy­tää huo­mioi­maan, että lähe­tys­tä ei ole mah­dol­lis­ta tul­la kat­so­maan pai­kan pääl­le Koi­te­liin. Koi­te­lin Saha­saa­ri on sul­jet­tu­na ylei­söl­tä kuvaus­päi­vän ajan.