Jää­lis­sä asun­noil­le riit­tää osta­jia myös muu­al­ta Oulus­ta

Puroila Oy rakentaa Jäälin parhaillaan erillistaloja sekä rivitaloja, joissa asunnot ovat 50 neliöstä lähelle sataa neliötä. Joonas Puroila kertoo, että yritys yllättyi positiivisesti Jäälin imusta. (Kuva: Teea Tunturi)

Lie­nee­kö Jää­lin brän­däys­työn tulos­ta se, että Puroi­la Oy:n Joo­nas Puroi­la ker­too, että yri­tyk­sen Lai­va­kan­kaal­le raken­ta­mat eril­lis­ta­lo- ja rivi­ta­loa­sun­not ovat käy­neet hyvin kau­pak­si. Suu­rin osa osta­jis­ta ei ole ennes­tään jää­li­läi­siä, vaan ken­ties luon­to ja väl­jyys yhdis­tet­ty­nä hyviin pal­ve­lui­hin vetää osta­jat alu­eel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus