Koro­na­vas­taan­ot­to­ja lisä­tään Oulun alu­eel­la

Oulun kau­pun­ki muut­taa koro­na­vas­taan­ot­to­jen jär­jes­te­ly­jä, sil­lä lomil­ta paluu elo­kuun alus­sa on joh­ta­nut tes­taus­tar­peen voi­mak­kaa­seen kas­vuun ja pal­ve­lui­den ajoit­tai­seen ruuh­kau­tu­mi­seen. On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tat­ta­vak­si lie­vil­lä­kin oireil­la tai jos epäi­lee saa­neen­sa koro­na­vi­rus­tar­tun­nan, kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta koros­te­taan.

Hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­lai­ta hoi­de­taan 17.8. alkaen Kon­tin­kan­kaan, Tui­ran, Oulun­sa­lon ja Hau­ki­pu­taan akuut­ti­vas­taa­no­toil­la. Jat­kos­sa koro­na­vas­taan­ot­to­ja on aiem­paa useam­mal­la akuut­ti­vas­taa­no­tol­la Oulus­sa. 17.8.2020 alkaen hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­lai­ta ote­taan vas­taan Kon­tin­kan­kaan, Tui­ran, Oulun­sa­lon ja Hau­ki­pu­taan akuut­ti­vas­taa­no­toil­la. Aiem­min koro­na­vas­taa­no­tot toi­mi­vat vain Kon­tin­kan­kaan ja Hau­ki­pu­taan vas­taa­no­toil­la.

Tui­ran ja Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taa­no­toil­la on kak­si eril­lis­tä tilaa, jos­sa toi­ses­sa hoi­de­taan hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­lai­ta ja toi­ses­sa mui­ta akuu­tin poti­lai­ta. Oulun­sa­los­sa ja Hau­ki­pu­taal­la akuut­ti­vas­taa­no­tol­le ote­taan vain hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­lai­ta.

Maa­nan­tais­ta 17.8. alkaen voi vara­ta pel­kän koro­na­näyt­teen­ot­toa­jan ver­kos­sa, jos asiak­kaan oireet ovat lie­viä, eikä hän koe tar­vit­se­van­sa ammat­ti­lai­sen arvio­ta voin­nis­taan. Aika koro­na­näyt­teen­ot­toon vara­taan Oulun Oma­hoi­don kaut­ta www.oulunomahoito.fi.

Jos asia­kas kokee tar­vit­se­van­sa myös ammat­ti­lai­sen arvio­ta voin­nis­taan, hän voi teh­dä oirear­vion ver­kos­sa Omao­lo-pal­ve­lus­sa www.omaolo.fi tai soit­taa Oulun kau­pun­gin koro­na­neu­von­taan nume­roon 08 558 41414 (ma–to klo 8–16, pe klo 8–15). Iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin voi soit­taa Oulun seu­dun yhteis­päi­vys­tyk­sen nume­roon 08 315 2655. Omao­los­ta tai koro­na­neu­von­nas­ta saa toi­min­taoh­jeet ja tar­vit­taes­sa asia­kas ohja­taan koro­na­vas­taa­no­tol­le ja näyt­teen­ot­toon.

Jos hen­ki­lön voin­ti on hei­ken­ty­nyt ja hän tun­tee tar­vit­se­van­sa hoi­toa, koro­na­vas­taa­no­tol­le voi tul­la suo­raan ilman yhtey­den­ot­toa. Samoin koro­na­vas­taa­no­tol­le voi saa­pua ilman ajan­va­raus­ta jonot­ta­maan, jos päi­vän näyt­teen­ot­toa­jat ovat men­neet. Pai­kal­le kan­nat­taa tul­la kel­lo 14 men­nes­sä, jot­ta näyt­teet ehdi­tään ottaa ennen kel­lo 16, jol­loin vas­taa­no­tot sul­keu­tu­vat. Koro­na­vas­taan­ot­to­jen jono­tus­ti­lan­teen voi tar­kis­taa 17.8. alkaen kun­kin vas­taan­o­ton verk­ko­si­vul­ta, sivun oikeas­ta lai­das­ta. (https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/hoitajien-ja-laakareiden-vastaanotto)

Koro­na­näyt­teen tulos tulee muu­ta­man päi­vän kulues­sa asiak­kaan Oma­kan­taan www.kanta.fi, jos­ta näkee omat ter­veys­tie­dot. Jos tulos on posi­tii­vi­nen, näyt­tee­nan­ta­jal­la on koro­na­vi­rus. Jos tulos on nega­tii­vi­nen, näyt­tee­nan­ta­jal­la ei sil­lä het­kel­lä ole ollut koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Posi­tii­vi­ses­ta tes­ti­tu­lok­ses­ta aina soi­te­taan ja anne­taan lisä­oh­jeet. Nega­tii­vi­ses­ta tes­ti­tu­lok­ses­ta ei soi­te­ta.

Muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat, joil­la ei ole koro­na­oi­rei­ta, hoi­de­taan Kon­tin­kan­kaan, Tui­ran, Kaak­ku­rin ja Kii­min­gin akuut­ti­vas­taa­no­toil­la. Näi­hin voi hakeu­tua hoi­toon myös Oulun­sa­lon ja Hau­ki­pu­taan alu­eel­ta. Kaak­ku­rin ja Kii­min­gin akuut­ti­vas­taa­no­tol­la ei hoi­de­ta hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­lai­ta.

Kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa asiak­kaat voi­vat edel­leen ottaa yhteyt­tä puhe­li­mit­se omaan ter­veys­a­se­maan tai hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta ker­ro­taan, että akuut­ti­vas­taan­ot­to­jen muu­tos­ten ansios­ta Oulun kau­pun­ki pys­tyy entis­tä parem­min varau­tu­maan koro­na­vi­rus­ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­seen. Samal­la kai­kil­le asiak­kail­le pyri­tään takaa­maan entis­tä nopeam­pi pää­sy hoi­toon. Hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta koros­te­taan, että kai­kil­le vas­taa­no­toil­le on tur­val­lis­ta saa­pua ilman tar­tun­nan pel­koa.