Kir­jas­ton lat­tia­re­mont­ti jat­kuu Yli-Iis­sä

Yli-Iin kir­jas­ton lat­tia­re­mont­ti jat­kuu aina­kin elo­kuun lop­puun saak­ka. Aiem­min ilmoi­tet­tiin, että kir­jas­to pää­si­si mah­dol­li­ses­ti aukea­maan jo elo­kuun alus­sa. Kir­jo­jen erä­päi­viä ja varaus­ten nou­toai­kaa on jat­ket­tu.

Väliai­kai­ses­ti Salen pihas­sa on pysäk­ki parit­to­mi­na maa­nan­tai­na kel­lo 18.15–18.45 ja paril­li­si­na kes­ki­viik­koi­na kel­lo 13.00–13.35.

– Eli esi­mer­kik­si nyt kes­ki­viik­ko­na 5.8. kel­lo 13.00 on pysäk­ki sii­nä Salel­la. Yli-Iin kir­jas­ton varauk­set ovat nou­det­ta­vis­sa kir­jas­toau­tos­ta, ne siir­re­tään Kii­min­gis­tä kir­jas­toau­toon täk­si vii­kok­si, alu­eel­li­nen kir­jas­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Kir­si Kas­to ker­too.

Kir­jas­toau­tos­sa voi asioi­da yksi asia­kas tai per­he ker­ral­laan koro­na­pan­de­mian vuok­si. Autos­sa on myös käsi­de­siä käy­tös­sä.

Kii­min­gin kir­jas­ton aukio­loai­ko­ja on laa­jen­net­tu 3.8. läh­tien aamus­ta aikai­sem­mak­si. Kii­min­gin alue­kir­jas­to on avoin­na: ma-to kel­lo 8.30–19 ja per­jan­tai­sin kel­lo 8.30–17.

– Asia­kas­pal­ve­lua on auki kel­lo 10 läh­tien eli oma­toi­mel­la kel­lo 8.30–10.00. Lau­an­tait kir­jas­to on tois­tai­sek­si kiin­ni, Kas­to sanoo.

Yli­kii­min­gin kir­jas­to avau­tui myös 3.8. Se on avoin­na maa­nan­tais­ta tiis­tai­hin kel­lo 12–19, kes­ki­viik­koi­sin oma­toi­me­na ja tors­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 9–15. Oma­toi­mi on käy­tös­sä arki­sin kel­lo 7–20.