Kii­tol­li­suus men­neil­le suku­pol­vil­le koros­tui seppeleenlaskussa

Arto Kouri ja Saara Pentikäinen laskivat itsenäisyyspäivän seppeleen sankarivainajien muistolle Kiimingissä. (Kuva: Teea Tunturi)Arto Kouri ja Saara Pentikäinen laskivat itsenäisyyspäivän seppeleen sankarivainajien muistolle Kiimingissä. (Kuva: Teea Tunturi)

Saa­ra Pen­ti­käi­nen ja Arto Kou­ri las­ki­vat itse­näi­syys­päi­vän sep­pe­leen Kii­min­gin san­ka­ri­hau­dal­le. Puhees­sa Pen­ti­käi­nen muis­ti kii­tol­li­suu­del­la maam­me itse­näi­syy­den puo­les­ta meneh­ty­nei­tä sekä hei­tä, jot­ka tais­te­li­vat ja sai­vat säi­lyt­tää elä­män­sä ja raken­si­vat maam­me uudelleen.

– Mei­dän suo­ma­lais­ten käy­mis­tä sodis­ta on jo pit­kä aika, mut­ta on syy­tä muis­taa sotiem­me san­ka­rei­ta, kos­ka koem­me kiitollisuutta.

Pen­ti­käi­nen ker­toi, että Kii­min­gin lukion itse­näi­syys­päi­vän juh­las­sa lukion ylim­män luo­kan opis­ke­li­jat luo­vut­ti­vat vapau­den vies­ti­ka­pu­lan seu­raa­val­le ikäluokalle.

– Vies­ti­ka­pu­las­sa oli vete­raa­nien vies­ti nuo­ril­le. Vel­jeä ei jäte­tä, nuo­ria ei jäte­tä. Vies­ti puhut­te­lee. Tar­vit­sem­me nyt toi­siam­me ihan jokai­nen, enem­män kuin kos­kaan. Maa­il­mas­sa on pal­jon hätää ja huol­ta. Aikam­me kult­tuu­ri ei tue yhtei­söl­li­syyt­tä, vaan voim­me hel­pos­ti eksyä yksi­lö­kes­kei­syy­teen ja itsek­kää­seen ajat­te­luun. Raa­mat­tu ohjaa mei­tä pitä­mään huol­ta toi­sis­tam­me. Ei jäte­tä toisiamme.

Pen­ti­käi­nen toi­voi, että meis­tä jokai­nen seu­rai­si san­ka­ri­vai­na­jien esi­merk­kiä tois­ten ihmis­ten ja isän­maan palvelemisessa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.