Kii­min­ki-peli kas­vat­taa koti­seu­tu­tie­tout­ta

Kiiminki-lautapelissä liikutaan vanhan Kiimingin kunnan sisällä paikasta toiseen. Pelaamalla oppii paljon kotiseudustaan.

Kii­min­ki Seu­ra sai idean lau­ta­pe­lis­tä, kun he poh­ti­vat sopi­vaa teke­mis­tä Kii­min­ki­päi­vil­le.

– Halusim­me sin­ne jota­kin muka­vaa viih­dy­ket­tä, joka ajai­si myös mei­dän seu­ram­me asi­aa koti­seu­tu­tun­te­muk­sen lisää­mi­ses­tä, ker­too Aila Berg yksi pelin luo­jis­ta.

Berg on ollut muka­na lau­ta­pe­lien teke­mi­ses­sä aiem­min­kin. Kii­min­ki-peli alkoi luon­nos­tua van­han Kii­min­gin kun­nan kar­tan pääl­le.

Aila Berg on yksi Kii­min­ki-lau­ta­pe­lin teki­jöis­tä. Kii­min­ki Seu­ra sel­vit­tää par­hail­laan sai­si­ko peliä myyn­tiin asti.

– Vai­keuk­sia oli vain valin­to­jen teke­mi­ses­sä. Halut­tiin, että kaik­ki alu­eet oli­si huo­mioi­tu tasa-arvoi­ses­ti, Berg ker­too.

Hänen lisäk­seen peliä oli­vat teke­mäs­sä Mir­ja Mik­ko­nen ja Juha Vira­mo.

Berg kuvai­lee pelin teke­mis­tä muka­vak­si puu­hak­si. Pro­to­tyyp­pi saa­tiin kokoon muu­ta­mas­sa vii­kos­sa. Täl­lä het­kel­lä Kii­min­ki-peliä on ole­mas­sa vain kak­si kap­pa­let­ta, mut­ta Kii­min­ki Seu­ra sel­vit­tää par­hail­laan peli­lau­to­jen pai­na­mi­sen kus­tan­nuk­sia.

– Moni on kysel­lyt, että sai­si­ko peliä ostaa. Nyt sel­vi­täm­me oli­si­ko peliä mah­dol­lis­ta teh­dä myy­tä­väk­si asti.

Ber­gin mukaan peli sopi­si hyvin myös kou­lu­lai­sil­le ja seu­ra lai­nai­si­kin peliä mie­lel­lään kou­lu­jen käyt­töön.

Kii­min­ki-peli on help­po ja nopea pelat­ta­va. Se sopii kai­ke­ni­käi­sil­le, kun­han edes yksi pelaa­jis­ta osaa lukea. Peli­lau­dal­la lii­ku­taan nopan sil­mä­lu­ku­jen mukaan. Nume­roi­den koh­dal­le sat­tues­sa lue­taan paik­kaan liit­ty­vä pie­ni info­pät­kä, mikä ker­too pää­set­kö eteen­päin vai taak­se­päin.

– Täs­sä voi esi­mer­kik­si liu­kas­tua kivel­lä ja jou­tua peruut­ta­maan tai sit­ten las­kea kos­kea ja pääs­tä eteen­päin. Yri­tim­me saa­da peliin mukaan myös hiu­kan huu­mo­ria, Berg ker­too.

Peliä voi pela­ta, vaik­kei Kii­min­gis­tä mitään tie­täi­si­kään.

– Tavoi­te on lisä­tä ihmis­ten koti­seu­tu­tie­tä­mys­tä. Pelaa­mal­la oppii.

Kii­min­ki-lau­ta­pe­lin lisäk­si Kii­min­ki Seu­ra on har­kin­nut Face­boo­kiin tie­to­vi­saa, jos­sa jokai­nen voi­si tes­ta­ta Kii­min­ki-tie­tä­mys­tään.

– Se oli­si tämän lau­ta­pe­lin jat­ko-osa, haas­te kii­min­ki­läi­sil­le, Berg sanoo.