Kii­min­gis­sä on ajel­tu luon­non­suo­je­lua­lu­eel­la mön­ki­jöil­lä

Poh­jois-Poh­jan­maan elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus on saa­nut ikä­vää tie­toa sii­tä, että esi­mer­kik­si Kii­min­gis­sä Ter­va­suon-Koi­ra­se­län-Silk­ka­suon alu­eel­la sijait­se­val­la Koi­ra­se­län­suot -luon­non­suo­je­lua­lu­eel­la on ajet­tu mön­ki­jöil­lä, jot­ka ovat jät­tä­neet syvät ja rumat jäl­jet suo­maas­toon. Myös Hai­luo­dos­ta on kan­tau­tu­nut ikä­viä uuti­sia autoil­la ja mön­ki­jöil­lä aja­mi­ses­ta luon­non­suo­je­lu­koh­tei­siin kuu­lu­vil­la hiek­ka­ran­noil­la.

Ely-kes­kus luon­non­suo­je­lu­lain val­von­ta­vi­ran­omai­se­na muis­tut­taa mar­jas­ta­jia ja mui­ta maas­tos­sa liik­ku­jia sii­tä, että moot­to­ria­jo­neu­voil­la aja­mi­nen sulan maan aikaan on pää­sään­töi­ses­ti kiel­let­ty luon­non­suo­je­lu­koh­teil­la. Kiel­lol­la on tar­koi­tus suo­jel­la esi­mer­kik­si herk­kiä suo­luon­to­tyyp­pe­jä ja hiek­ka­ran­ta-aluei­ta moot­to­ria­jo­neu­vo­jen aiheut­ta­mil­ta vahin­goil­ta maa­pe­räl­le ja kas­vil­li­suu­del­le sekä estää häi­riöt lin­nuil­le ja muil­le eläi­mil­le. Ely-kes­kus muis­tut­taa myös sii­tä, että muu­toin­kin maas­tos­sa saa liik­kua moot­to­ria­jo­neu­voil­la vain maa­no­mis­ta­jan luval­la.

Luon­non­suo­je­lu­koh­tei­den sijain­nin ja rajat ovat sel­vi­tet­tä­vis­sä esi­mer­kik­si Maan­mit­taus­lai­tok­sen kan­sa­lai­sen kart­ta­pai­kal­ta täs­tä lin­kis­tä.