Kal­le Pyky Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jien Kal­lin ja Lin­ti­län avustajaksi

Kalle Pyky aloitti työt eduskunnassa maanantaina. (Kuva: Johannes Erkkilä)Kalle Pyky aloitti työt eduskunnassa maanantaina. (Kuva: Johannes Erkkilä)

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Kal­le Pyky on valit­tu kes­kus­ta­lais­ten kan­san­edus­ta­jien Eeva Kal­lin ja Mika Lin­ti­län eduskunta-avustajaksi.

22-vuo­tias Pyky opis­ke­lee yhteis­kun­ta­tie­tei­tä Lapin yli­opis­tos­sa. Aiem­min Pyky on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Pet­ri Hon­ko­sen esi­kun­nas­sa assis­tent­ti­na ja puo­lue­toi­mis­tol­la viestintätiimissä.

– Odo­tan moti­voi­tu­nee­na alka­nut­ta vaa­li­kaut­ta. Pää­sen työs­ken­te­le­mään kiin­nos­ta­vien ja tär­kei­den yhteis­kun­nal­lis­ten asioi­den paris­sa, osaa­vien edus­ta­jien kans­sa, Pyky iloitsee.

– On ilo saa­da Kal­le avus­ta­jak­sem­me. Hänel­lä on vah­vaa osaa­mis­ta sekä hyvä tun­te­mus poli­tii­kas­ta. Odo­tam­me yhteis­työ­tä suu­rel­la innol­la, Kal­li ja Lin­ti­lä tiedottavat.