Inhi­mil­lis­tä tyk­kyä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa

Eero Österberg: Muukalaisia.Eero Österberg: Muukalaisia.

Tyk­ky ei jätä rau­haan ranua­lais­ta tai­de­maa­la­ria ja kuva­tai­deo­pet­ta­jaa Eero Öster­ber­giä (s. 1959 Pel­lo). Nyt esil­lä ole­vat teok­set ovat jat­koa ”Inhi­mil­lis­tä tykkyä”-sarjalle, joka sai alkun­sa jo 2007. Niis­tä löy­tää ihmis- ja eläin­hah­mo­jen piir­tei­tä saa­nei­ta tyk­ky­pui­ta.

Maa­laus­poh­ja toi­mii estra­di­na tra­gi­koo­mi­sil­le tapah­tu­mil­le, joi­den läh­tö­koh­ta on arjen elä­mäs­sä, antii­kin tarus­tos­sa tai sadus­sa mut­ta jot­ka saat­ta­vat hei­jas­tel­la sym­bo­li­sel­la tasol­la tätä aikaa ja maa­il­man­po­li­tiik­kaa. Kuvis­sa näkyy mitä kat­so­ja tah­too niis­sä näh­dä. Maa­lauk­set ovat syn­ty­neet Syöt­teel­le teh­ty­jen maa­laus- ja kuvaus­reis­su­jen seu­rauk­se­na. Niin­pä esil­lä on myös pai­kan­pääl­lä teh­ty­jä –tai vähin­tään­kin luon­nos­sa aloi­tet­tu­ja, mai­se­ma­maa­lauk­sia Syöt­teen seu­dul­ta.

Välit­tö­mään havain­toon perus­tu­vaa mai­se­ma­maa­laus­ta Öster­berg on har­joit­ta­nut jo nuo­ruu­des­taan. Kui­ten­kin hän kokee mie­lek­kääk­si liik­ku­mi­sen esit­tä­vän ja ei-esit­tä­vän kuvan väli­maas­tos­sa, mikä näkyy tuo­tan­nos­sa mm. abstra­hoi­va­na tyy­lit­te­ly­nä. Aihe etsii sano­mal­leen kul­loin­kin sopi­van tyy­lin, mut­ta väri ja maa­laa­mi­nen säi­ly­vät kes­kei­ses­sä ase­mas­sa.

Eero Öster­berg tekee tilaus­töi­nä mai­se­mia, muo­to­ku­via ja monu­men­taa­li­maa­laus­ta yksi­tyi­sil­le, yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le.

Näyt­te­ly on esil­lä Kii­min­gin Syke-talol­la Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 15.10.–14.11.