Infek­tioi­den tor­jun­taan ja sosi­aa­li­työ­hön lisää resursseja

Ouluun perus­te­taan infek­tioi­den­tor­jun­tayk­sik­kö, joka mah­dol­lis­te­taan lisää­mäl­lä yhden hygie­nia­hoi­ta­jan ja kah­den tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jan työ­pa­nos, päät­ti Oulun kau­pun­gin hyvinvointilautakunta.

Tar­ve on koros­tu­nut eten­kin nyt val­lit­se­van koro­na­pan­de­mian aika­na. Infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö vas­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain ja ter­vey­den­huol­to­lain mukais­ten teh­tä­vien lisäk­si koko sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­een ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan infek­tioi­den tor­jun­ta­val­miu­den perus­ta­son ylläpidosta.

Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta päät­ti perus­taa yhden uuden sosi­aa­li­työn­te­ki­jän viran Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin. Vir­ka tulee lap­si­per­hei­den sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin. Muu­ta­man vii­me vuo­den ajan Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen lap­si­per­hei­den sosi­aa­li­pal­ve­luis­sa on sosi­aa­li­työn resurs­sia mää­rä­ai­kai­sil­la sijaisilla.