Huo­li vesis­töis­tä herä­si mal­mi­net­sin­tä­ha­ke­muk­sen myötä

Malminetsimistä ja mahdollista kaivostoimintaa vastustavat henkilöt ovat huolissaan toimien vaikutuksesta Kiiminkijokeen. Arkistokuva on Jokikylästä.Malminetsimistä ja mahdollista kaivostoimintaa vastustavat henkilöt ovat huolissaan toimien vaikutuksesta Kiiminkijokeen. Arkistokuva on Jokikylästä.

Ran­ta­poh­ja uuti­soi 29.6. ruot­sa­lais­yh­tiö Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion AB:n hake­van mal­mi­net­sisn­tä­lu­paa Kii­min­kiin. Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to sekä Oulun kau­pun­ki kuu­lut­ti­vat lupa­ha­ke­muk­ses­ta kesä­kuus­sa. Mar­ti­mo1-alu­eek­si kutus­tun lupa-hake­musa­lu­een pin­ta-ala on 44.55 neliö­ki­lo­met­riä, ja se sijoit­tuu Han­nus­pe­rän ja Arka­lan välil­le Kuusa­mon­tien molem­min puo­lin. Lupa-hake­musa­lu­een sisäl­le sijoit­tu­vat OuluZo­ne-moot­to­riur­hei­lu­kes­kus sekä Natu­ra-suo­je­lun alai­set vesis­tö- ja suo­a­lu­eet on rajat­tu lupa­ha­ke­muk­sen ulkopuolelle.

Mal­mi­net­sin­tä­han­ket­ta vas­tus­ta­maan on nyt perus­tet­tu kan­sa­lais­ryh­mä Pro Kii­min­ki­joen vesis­tö­alue. Ryh­mää edus­ta­vat Eva Hei­man ja Tar­ja Nah­kiai­so­ja ker­to­vat, että ryh­mä perus­tet­tiin hei­nä­kuus­sa Yli­kii­min­gin Jolos­ky­läl­lä pide­tys­sä kokoon­tu­mi­ses­sa, jon­ne saa­pui pai­kan pääl­le rei­lut kym­me­nen ihmistä.

– Tapaa­mi­nen meni tosi hyvin, ja löy­sim­me yhtei­sen perus­tan läh­teä aja­maan asi­aam­me. Oikeas­taan sii­tä ei edes tar­vin­nut kes­kus­tel­la, läh­de­tään­kö han­ket­ta puol­ta­maan vai vas­tus­ta­maan: kai­kil­le oli itses­tään sel­vää, että vas­tus­tam­me, Hei­man kertoo.

Tapaa­mi­sen pain­opis­te oli Nah­kiai­so­jan mukaan yhteis­muis­tu­tuk­sen laa­ti­mi­ses­sa Tur­val­li­suus- ja kemikaalivirastolle.

– Koko­sim­me argu­men­tit, joil­la pys­tym­me vas­tus­ta­maan mal­mi­net­sin­nän ja kai­vos­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta täl­lä alu­eel­la, Nah­kiai­so­ja kertoo.

Ryh­män tavoit­tee­na on Hei­ma­nin ja Nah­kiai­so­jan mukaan täl­lä het­kel­lä eri­tyi­ses­ti saa­da ihmi­set huo­maa­maan mal­mi­net­sin­tä­hank­keen olemassaolo.

– Kaik­ki eivät asias­ta tie­dä, ja on tär­ke­ää, että tie­to leviäi­si. Haluam­me herät­tää ihmi­set toi­mit­ta­maan Tuke­siin muis­tu­tuk­sia ja mie­li­pi­tei­tä asias­ta, Hei­man kertoo.

Nah­kiai­so­ja muis­tut­taa, että kuka tahan­sa voi jät­tää Tuke­sil­le mie­li­pi­teen mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta. Muis­tu­tuk­sia taas voi­vat jät­tää lupa­ha­ke­musa­lu­een maa­no­mis­ta­jat. Alun perin muis­tu­tus­ten ja mie­li­pi­tei­den vii­mei­nen jät­tö­päi­vä Mar­ti­mo1-lupa­ha­ke­muk­ses­ta oli jo 12.7., mut­ta Nah­kiai­so­jan mukaan mää­rä­ai­kaa on nyt veny­tet­ty elo­kuun puolelle.

– Emme aluk­si tavoit­ta­neet Tuke­sil­ta ketään muis­tu­tuk­siin ja mie­li­pi­tei­siin liit­tyen, ja hal­lin­to­lain nojal­la saim­me lisä­ai­kaa muis­tu­tus­ten jät­tä­mi­sel­le 10.8. asti.

Nah­kiai­so­ja koros­taa, että vaik­ka täs­sä vai­hees­sa lupaa hae­taan vain mal­min etsi­mi­sel­le, voi han­ke pit­käl­lä täh­täi­mel­lä joh­taa kai­vos­toi­min­taan alueella.

– Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion on verk­ko­si­vuil­laan ilmais­sut pitä­vän­sä Suo­mea lupaa­va­na ja halua­van­sa laa­jen­taa toi­min­taa myös mei­dän leveyk­sil­läm­me, Nah­kiai­so­ja kertoo.

– Ihmi­set voi­vat vähä­tel­lä koe­po­rauk­sien ja etsin­nän vai­ku­tuk­sia. Kii­min­kiin kaa­vail­lul­la mal­mi­net­sin­tä­alu­eel­la on kui­ten­kin usei­ta poh­ja­ve­sia­luei­ta sekä natu­ra-aluei­ta, ja nii­den lähei­syy­des­tä aio­taan nyt hakea näi­tä myr­kyl­li­siä metal­le­ja, Hei­man täydentää.

Hei­man ja Nah­kiai­so­ja ker­to­vat, että Pro Kii­min­ki­joen vesis­tö­alue ‑ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran tämän vii­kon per­jan­tai­na Kii­min­gis­sä. Pai­kal­le toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si myös uudet asias­ta kiin­nos­tu­neet, jot­ka eivät ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa olleet paikalla.

– Meil­lä on myös Face­boo­kis­sa oma ryh­mä, ja siel­lä on jo yli 400 jäsen­tä ympä­ri Suo­men. Kii­min­ki­jo­ki on sydä­na­sia monil­le sel­lai­sil­le­kin, joil­la on vain pie­niä kyt­kök­siä sii­hen tai jot­ka ovat vaik­ka­pa muut­ta­neet joen var­rel­ta muu­al­le Suo­meen asumaan.

Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion AB:n tut­ki­mus­pääl­lik­kö Ris­to Pie­ti­lä ker­too, että yhtiöl­lä ymmär­re­tään pai­kal­lis­ten huo­li mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen suh­teen. Pie­ti­lä ker­too, että mikä­li mal­mi­net­sin­tä­lu­pa myön­ne­tään, tul­laan Mar­ti­mo1-lupa-alu­eel­la otta­maan moree­ni­näyt­tei­tä kevyel­lä poraus­ka­lus­tol­la maa­pe­räs­tä tai kal­lion pin­nas­ta noin 4–15 met­rin syvyydeltä.

– Näyt­teen­o­ton vai­ku­tuk­set ympä­ris­töön ovat hyvin pie­net. Näyt­tee­no­tos­sa ei käy­te­tä vet­tä, jol­loin mitään valu­mia ei pää­se syn­ty­mään. Täl­lä toi­min­nal­la ei ole mitään vai­ku­tuk­sia Kii­min­ki­jo­keen, mui­hin vesis­töi­hin tai poh­ja­ve­teen, kom­men­toi Pietilä.

Pie­ti­län mukaan mal­mi­net­sin­tä­suun­ni­tel­mas­ta on tie­do­tet­tu Oulun kau­pun­kia jo tou­ko­kuun aika­na. Mikä­li mal­mi­net­sin­tä­lu­pa myön­ne­tään, tul­laan Mar­ti­mo1-alu­een maa­no­mis­ta­jien kans­sa kes­kus­te­le­maan sekä suo­raan että yleisötilaisuudessa.

– Martimo1 lupa-alue sisäl­tää noin 350 eri tilaa, mut­ta näyt­teen­ot­to kos­kee vain pien­tä osaa kysei­sis­tä maa-alueis­ta. Näyt­teen­ot­toon liit­ty­vis­sä vahin­ko­ta­pauk­sis­sa kor­vaam­me aina maa­no­mis­ta­jal­le aiheu­tu­neet kulut täysimääräisinä.

Pie­ti­län mukaan Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion AB pitää Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin aluet­ta hyvin mal­mi­kriit­ti­se­nä muun muas­sa akku­mi­ne­raa­lien näkö­kul­mas­ta. Pie­ti­lä ker­too, että yhtiö on tutus­tu­nut Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan aluei­siin jo ole­mas­sa ole­van tut­ki­musai­neis­ton kaut­ta. Muun muas­sa Geo­lo­gian Tut­ki­mus­kes­kus on arvioi­nut aluei­den mine­raa­li­va­ro­jen esiintymistä.

– Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion AB on pereh­ty­nyt van­haan tut­ki­mus­ma­te­ri­aa­liin sekä teh­nyt omia geo­lo­gi­sia havain­to­jaan, joi­den perus­teel­la Martimo1 on vali­koi­tu­nut tar­kem­pien tut­ki­mus­ten koh­teek­si, Pie­ti­lä selventää.

Pie­ti­lä koros­taa, että mal­mi­net­sin­tä on aina hyvin ris­kial­tis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä toi­min­taa, sil­lä hyvin har­va etsin­tä­koh­de joh­taa kaivostoimintaan.

– Mal­mi­net­sin­tä­lu­van hake­mi­seen on olta­va erit­täin pai­na­vat perus­teet vaik­ka kysees­sä on vas­ta pro­jek­tin alku­vai­he. Täl­lä het­kel­lä olem­me Kii­min­gin suh­teen hyvin optimistisia.

Pie­ti­lä ker­too, että vaik­ka Mar­ti­mo1-lupa-hake­musa­lue on tois­tai­sek­si tar­kem­pien tut­ki­mus­ten koh­tee­na, jat­kaa Arc­tic Mine­rals perus­työ­tä muil­la­kin alueil­la. Tar­kem­pia aluei­ta hän ei kui­ten­kaan nimeä.