Zeto­rit suun­ta­si­vat Rukal­le Yli­kii­min­gin kaut­ta — kat­so video ja kuva­gal­le­ria pysäh­dyk­ses­tä Ylikiimingissä

Ylikiimingin Seon pihassa koossa oli vasta osa Zetor-kulkueesta. Zetoristeja liittyy mukaan matkan varrelta, ensimmäiset jo Nuorittalta.

Raa­hen Seu­dun Zeto­ris­tit aloit­ti­vat kes­ki­viik­ko­na jo perin­teek­si muo­dos­tu­neen Zetor-mars­sin­sa, joka tänä kesä­nä suun­taa Rukal­le. Zetor-kul­kue pysäh­tyi kes­ki­viik­ko­na Yli­kii­min­gin Seo-huol­toa­se­mal­la sekä Nuorittalla.

Kul­kuet­ta veti rus­keal­la Zetor 25K:lla Raa­hen Seu­dun Zeto­ris­tien Mat­ti Lau­ri­la. Lau­ri­la ker­too alku­mat­kan Sii­ka­joel­ta Yli­kii­min­kiin suju­neen hyvin.
– Yllät­tä­vän kyl­mä vaan on ollut, tun­tuu että vaik­ka kuin­ka pal­jon pani vaa­tet­ta pääl­le niin mei­naa palel­la, nau­raa Laurila.
Kul­ku­een mat­ka oli eden­nyt aika­tau­lus­sa ja tasais­ta vauh­tia. Yli­kii­min­kiin saa­pues­sa kul­ku­ees­sa oli noin pari­kym­men­tä Zeto­ria, ja Lau­ri­la ker­too, että Nuo­rit­tal­ta kul­ku­ee­seen liit­tyy vie­lä muu­ta­ma Zetor lisää. Tämän­vuo­ti­nen Zetor-mars­sil­le osal­lis­tuu­kin enem­män zeto­ris­te­ja kuin kos­kaan aiemmin.
– Ajam­me pareit­tain, eli kak­si Zeto­ria kiin­ni toi­sis­saan, ja parin­sa­dan met­rin tur­va­vä­lein. Rat­ti­rai­voa ei ole osu­nut koh­dal­le, ja vas­taan tule­vat rek­ka­mie­het näyt­tä­vät peuk­kua­kin mei­dät kohdatessaan.
Zetor-vael­luk­sen aika­tau­lun näkee Raa­hen Seu­dun Zeto­ris­tien verk­ko­si­vuil­ta. Reis­su hui­pen­tuu per­jan­tai­na Ruka­tun­tu­rin pääl­le kapuamiseen.