Hoi­va­ko­tiin siir­ty­mi­nen on monel­le krii­si – Veli Käs­mä nos­taa kir­jas­saan esiin suo­ma­lai­sen hoi­to­kult­tuu­rin ongelmia

Vanhustenhoidossa esiin nousseet epäkohdat näkyvät kanteluina ja epäkohtailmoituksina aluehallintovirastoissa ja kyselyinä palveluntuottajilla.

Kir­jai­li­ja-kus­tan­ta­ja Veli Käs­mä ottaa omas­sa kir­jas­saan kan­taa suo­ma­lai­seen hoi­to­kult­tuu­riin ja muun muas­sa sii­hen, mil­lai­sia tilan­tei­ta suvut ja per­heet koh­taa­vat sil­loin, kun joku per­hees­tä jou­tuu muut­ta­maan kodis­taan hoi­va­ko­tiin. Kii­min­ki­läi­nen omais­hoi­toa­lan ammat­ti­lai­nen Min­na Hern­berg luki Veli Käs­män kir­jan ja ker­too nyt, mil­lai­sia aja­tuk­sia Van­huus val­lan var­jos­sa –teos hänes­sä herät­tää. – Kir­jas­sa ker­ro­taan sii­tä var­sin tyy­pil­li­ses­tä tilan­tees­ta, jol­lai­nen perheeseen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus