Nuor­ten mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia huhtikuulta

Nämä Hau­ki­pu­taan kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lais­ten mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set on kir­joi­tet­tu jak­sol­la, jos­sa opis­kel­tiin samal­la vie­ras­sa­no­jen käyt­töä. Kir­joi­tuk­set jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lun yhteistyötä.

Nuor­ten liik­ku­mi­nen on vähen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti tek­no­lo­gian kehi­tyk­sen myö­tä. Mie­les­tä­ni pojat kui­ten­kin liik­ku­vat vähem­män kuin tytöt, sil­lä he ole­te­tus­ti pelaa­vat tie­to­ko­neel­la ja ras­saa­vat mopo­jaan auto­tal­lis­sa. Ongel­ma­na täs­sä on se, että nuo­ret voi­vat hel­pos­ti syr­jäy­tyä, jos he eivät liiku.

Urhei­lu kuu­luu minun iden­ti­teet­tii­ni, olen sel­lai­nen ihmi­nen, joka tyk­kää liik­kua ja saa sii­tä lisää ener­gi­aa. Pyrin anta­maan kai­kil­le itses­tä­ni posi­tii­vi­sen ima­gon muil­le ihmi­sil­le, jot­ta heil­lä oli­si hel­pom­pi tutus­tua minuun.

Nuor­ten oli­si hyvä saa­da lisää infor­maa­tio­ta sii­tä, mitä voi käy­dä, jos liik­ku­mi­nen jää lii­an vähäi­sek­si tai lop­puu koko­naan. Oli­si myös hyvä, jos nuo­ril­le tar­jot­tai­siin esi­mer­kik­si ilmai­sia sali­vuo­ro­ja, jois­sa he voi­si­vat käy­dä kave­rei­den kans­sa urheilemassa.

Onko nuor­ten jouk­ko jakau­tu­mas­sa homo­gee­ni­ses­tä hete­ro­gee­ni­seen? Nuo­ret, mei­dän on aika integroi­tua ja alkaa liik­kua yhdessä.

Ylös, ulos ja len­kil­le on eräs fraa­si, joka kehot­taa ihmi­siä liik­ku­maan. Nuo­ret, otta­kaam­me kiin­ni täs­tä ideo­lo­gias­ta ja läh­te­kääm­me lenkille.

Nal­le Puh

Koro­na­vi­rus on mie­les­tä­ni suu­ri glo­baa­li uhka kai­kil­le ihmi­sil­le täl­lä pla­nee­tal­la. Olit sit­ten perus­ter­ve tai et. Kaik­kien pitäi­si ottaa virus tosis­saan ja nou­dat­taa hal­li­tuk­sen ja viran­omais­ten aset­ta­mia käs­ky­jä ja suo­si­tuk­sia, joi­ta he infor­moi­vat. Kaik­ki var­mas­ti toi­vo­vat, että elä­mä nor­ma­li­soi­tui­si mah­dol­li­sim­man pian ja täs­tä koko epi­de­mias­ta pääs­täi­siin eroon.

Lii­ka hys­te­ria­kaan ei ole kui­ten­kaan tar­peel­lis­ta. Esi­merk­ki­nä voi­sin ottaa ruo­an ham­straa­mi­sen. Mie­les­tä­ni on äly­tön­tä ja fanaat­tis­ta alkaa ham­stra­ta käsit­tä­mät­tö­miä mää­riä ruo­kaa ja eten­kin ves­sa­pa­pe­ria koko talo täy­teen. Täm­möi­sel­lä­kin het­kel­lä on aja­tel­ta­va mui­ta ihmi­siä ja hei­dän tar­pei­taan. Ruo­kaa kyl­lä riit­tää, mut­ta riit­tää­kö ihmi­sil­lä kär­si­väl­li­syys? Egois­tien pitäi­si nyt vii­mein herä­tä sii­hen, että pitää aja­tel­la muu­ta­kin kuin vain sitä omaa napaa. Suo­men pitäi­si täs­sä eri­tyi­ses­sä tilan­tees­sa olla homo­gee­ni­nen maa. 

Rat­kai­sueh­do­tuk­se­ni tuo­hon ruo­an ham­straa­mi­seen on yksin­ker­tai­ses­ti se, että ihmi­set osta­vat ruo­kaa sen ver­ran, mitä oikeas­ti­kin tar­vit­se­vat. Ymmär­rän kyl­lä sen, jos ruo­kaa oste­taan vähän taval­lis­ta enem­män, ettei tar­vit­se ihan joka päi­vä rava­ta kau­pas­sa. Lii­ka on aina lii­kaa. Ehdo­tuk­se­ni on sik­si hyvä, että ruo­kaa riit­tää sit­ten kai­kil­le ja pys­tyi­sim­me otta­maan fyy­sis­tä etäi­syyt­tä toisiimme. 

Kitey­tet­ty­nä mie­li­pi­tee­ni ker­too sen, että glo­baa­lis­sa ongel­mas­sa mei­dän kaik­kien pitää integroi­tua kes­ke­nään ja muis­taa aja­tel­la myös mui­ta, ettei täs­tä koko jutus­ta keh­key­dy täy­si fiasko.

Huo­les­tu­nut yhdeksäsluokkalainen

Tämän het­ki­sen koro­na­vi­ru pan­de­mian ansios­ta on käyn­nis­sä glo­baa­lin etä­opis­ke­lun sekä etä­työs­ken­te­lyn ajan­jak­so. Tämä poik­keus­ti­la saat­taa olla pitem­pään­kin käyn­nis­sä, ennen kuin viruk­sen leviä­mi­nen saa­daan kuriin. Kovas­ti usko­taan, että tämä kaik­ki on vas­ta alus­sa, joten karan­tee­nis­ta pois pää­se­mis­tä ei kan­na­ta ihan hen­keä pidät­tä­mäl­lä odot­taa. Etä­opis­ke­lu ja ‑työs­ken­te­ly jaka­vat run­saas­ti mie­li­pi­tei­tä ihmis­ten välillä.

Voi­sin esit­tää oman hen­ki­lö­koh­tai­sen ideo­lo­gian aihees­ta täs­sä impro­vi­soi­dus­ti. Mie­les­tä­ni kotio­lois­sa opis­ke­lus­sa on puo­len­sa. Koto­na olles­sa tähän asti olen pääs­syt teke­mään teh­tä­vät muka­van jous­ta­vas­ti. Kaik­kien teh­des­sä omia hom­mi­aan har­mo­nia on pysy­nyt pit­käl­ti val­lit­se­va­na. Ei val­vot­tu ‑oppiym­pä­ris­tö kui­ten­kin tar­jo­aa monen­lai­sia virik­kei­tä, jot­ka tup­pa­vat häi­rit­se­mään kes­kit­ty­mis­tä aika ajoin. Kokei­den teke­mi­nen on hie­man absur­dia etä­nä, sil­lä mikään­hän ei estä teho­kas­ta lunt­taus­ta, mut­ta aina­kin suu­rim­man osan kou­lu­me­nes­tys pitäi­si kukois­taa. Itse voin teh­dä kou­lu­teh­tä­vät kotoa käsin kyl­lä, mut­ta har­ras­tuk­set oli­si muka­va saa­da takai­sin päi­vä­jär­jes­tyk­seen. Olen kes­kit­ty­nyt etä­opis­ke­luun sekä vapaa-ajan tehok­kaa­seen käyt­töön enkä hys­tee­ri­ses­ti viruk­sen tuo­maan var­maan kuolemaan. 

Tun­ne­tus­ti eks­pert­ti­nä voin täs­sä lin­ja­ta eksak­tit toi­min­taoh­jeet. Val­tiol­ta olem­me saa­neet tar­kat lin­jauk­set sii­tä, mitä saa teh­dä ja mitä ei, sil­ti yhteis­kun­nas­ta löy­tyy näi­tä egois­ti-van­huk­sia. Nämä otuk­set ovat omaa ja mui­den ter­veyt­tä uhkaa­vas­ti kokoon­tu­neet jul­ki­sil­le pai­koil­le kah­vit­te­le­maan sekä tun­keu­tu­neet huma­nis­teil­le kylään. Hei­dät pitäi­si saa­da eris­tyk­siin min­kään­lais­ta empa­ti­aa tun­te­mat­ta. Toi­nen ääri­pää onkin sit­ten hys­tee­ri­set fobian omis­ta­jat, maa­il­man­lo­pun odot­ta­jat, jot­ka kil­tis­ti ovat ves­sa­pa­pe­riin kie­tou­tu­nee­na lukit­tau­tu­neet kotei­hin­sa. Otta­kaam­me nyt siis asiak­sem­me pysy­tel­lä koto­na, niin ei ehkä tule se maailmanloppu.

Luu­li­si, että suo­ma­lai­si­na olem­me eliit­te­jä sosi­aa­li­sen etäi­syy­den otos­sa. Eli pysy­tään yhtä ekstro­vert­tei­nä ja ollaan kotona.

JK

Koro­na­vi­rus, joka on vai­kut­ta­nut mei­hin kaik­kiin glo­baa­lil­la tasol­la, pakot­taa mei­dät pysy­mään koto­na. Hal­li­tus on infor­moi­nut kan­sa­lai­sia sii­tä, kuin­ka tär­ke­ää oli­si vält­tää sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja. Olen huo­man­nut, että Suo­mes­sa ilmei­ses­ti asuu useam­pi egois­ti, joil­le koto­na pysy­mi­nen on han­ka­laa. Mie­les­tä­ni iro­nis­ta on, että ikäih­mi­set, joil­le koro­na on vaa­ral­li­sin, eivät itse nou­da­ta ohjeis­tuk­sia. En haluai­si olla hys­tee­ri­nen, mut­ta täs­tä saat­taa aiheu­tua todel­li­nen fiasko.

Ymmär­rän, ettei tilan­ne ole ide­aa­li­nen kenel­le­kään. Mei­dän kaik­kien täy­tyi­si muut­taa omaa arkeam­me ja omak­sua uusia tapo­ja, kuten koto­na pysy­mi­nen ja sosi­aa­lis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­nen. On ole­mas­sa kui­ten­kin klaustro­fo­bias­ta kär­si­viä ihmi­siä, joil­le nel­jän sei­nän sisäl­lä pysyt­te­le­mi­nen tuot­taa tus­kaa. Koro­na­vi­rus on kui­ten­kin erit­täin aggres­sii­vi­nen tar­tut­taes­saan, min­kä vuok­si mei­dän tuli­si kun­nioit­taa meil­le annet­tu­ja ohjei­ta jopa fanaat­ti­sel­la tavalla. 

Nyt oli­si tilaa impro­vi­soin­nil­le, ja ikäih­mis­ten tuli­si integroi­tua nuor­ten elä­mään otta­mal­la mobii­li­lait­teet käyt­töön. Suo­ra­tois­to­pal­ve­lut hel­pot­ta­vat elä­män tyl­syyt­tä ja anta­vat muu­ta­kin aja­tel­ta­vaa kuin koro­na ja sisäl­lä pysyt­te­ly. Sosi­aa­li­nen media, jos­ta me nuo­ret saam­me aina moit­tei­ta, antaa nyt uusia mah­dol­li­suuk­sia myös ikäih­mi­sil­le. Jos et nyt voi näh­dä ihmi­siä live­nä, voit näh­dä hei­tä ja kes­kus­tel­la heil­le some-pal­ve­lui­den kautta.

Nyt oli­si se aika, jol­loin voi het­kel­li­ses­ti jät­tää ulko­maa­il­man sik­seen ja siir­tyä some­maa­il­maan. Älä peläs­ty, jos koet yllät­tä­vää har­mo­ni­aa ruu­dun kans­sa. Ota siis kän­nyk­kä roh­keas­ti käteen ja mene nuo­ril­le tut­tuun ”some­kuplaan”!

ES