Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­sel­la Jor­ma Styn­gin Mie­len lentoa

Jorma Styng, Tauko, 2023, öljy, 100x120cm.Jorma Styng, Tauko, 2023, öljy, 100x120cm.

Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa Kii­min­gis­sä (Kir­jas­to­ku­ja 1) näh­dään seu­raa­vak­si Jor­ma Styn­gin näyt­te­ly Mie­len len­toa, joka avau­tui ylei­söl­le 6. syyskuuta.

Sävel- ja kuva­tai­tei­li­ja­na Jor­ma Styn­gil­lä (s. 1958) on vah­vem­mat opin­not musii­kis­ta niin koti­maas­sa kuin ulko­mail­ta­kin oppiai­nei­naan kita­ra ja sävel­lys. Kuva­tai­tei­den alal­la Styng itseop­pi­nut ja Limin­gan tai­de­kou­lun kas­vat­ti ja hänel­lä on myös Vedic Art opet­ta­jan päte­vyys, vaik­ka­kaan ei ole pitä­nyt yhtään sen tai­de­puo­len kurs­sia. Näyt­te­le­mis­tä­kin hän on kokeil­lut muu­ta­man vuo­den ajan eri har­ras­ta­ja­teat­te­reis­sa. Kita­ra­tai­tei­li­ja­na hän ei enää esiin­ny jul­ki­ses­ti ter­vey­del­li­sis­tä syistä.

Maa­la­tes­saan, veis­täes­sään tai sävel­täes­sään hän kokee saa­van­sa aikaan paras­ta jäl­keä, mikä­li onnis­tuu tavoit­ta­maan erään­lai­sen medi­ta­tii­vi­sen, tie­tois­ta miel­tä syvem­mäl­lä ole­van tilan. Hän on har­ras­ta­nut medi­taa­tio­ta jo usei­ta vuo­si­kym­me­niä ja kokee sen hyvin tär­keäk­si teki­jäk­si elämässään.

Hän ajat­te­lee eri tai­teen lajeil­la ole­van pal­jol­ti yhtei­siä ns. lai­na­lai­suuk­sia, joi­ta nou­dat­ta­mal­la tai rik­ko­mal­la saa toi­vo­maan­sa jäl­keä, esim. eri tai­de­muo­to­jen teok­sis­sa muo­to­ra­ken­teen täy­tyy olla tasa­pai­nos­sa, jot­ta sen voi ais­tia miel­lyt­tä­vä­nä, tai nii­tä voi tar­koi­tuk­sel­la rik­koa tai olla välit­tä­mät­tä, riip­puen sii­tä, mil­lais­ta jäl­keä halu­aa saa­da aikai­sek­si. Kei­not ovat monet.

Näyt­te­ly on avoin­na 7.10. saak­ka ja sin­ne on vapaa pääsy.