Alfa Romeos­ta kaik­ki alkoi, nyt hel­me­nä Che­vy Impala

Jääliläinen autoharrastaja Pentti Arponen istuu kokoelmansa tämänhetkisen helmen, vuosimallia 1960 olevan Chevy Impala Convertiblen ratissa. Auto on alkujaan tehty amerikkalaisen miljonäärin tilauksesta, ja se on kunnianosoitus vuosimallin 1957 Chevrolet Bel Airille. (Kuva: Teea Tunturi)Jääliläinen autoharrastaja Pentti Arponen istuu kokoelmansa tämänhetkisen helmen, vuosimallia 1960 olevan Chevy Impala Convertiblen ratissa. Auto on alkujaan tehty amerikkalaisen miljonäärin tilauksesta, ja se on kunnianosoitus vuosimallin 1957 Chevrolet Bel Airille. (Kuva: Teea Tunturi)

Tai oikeam­min kaik­ki oli alka­nut jo pal­jon aikai­sem­min. Pent­ti Arpo­nen oli jo lap­se­na selan­nut läpi kaik­ki auto- ja mots­ka­ri­ju­tut Tek­nii­kan Maa­il­mois­ta ja Tuu­li­la­seis­ta, joi­ta oli käsiin­sä saa­nut. Isän­sä kans­sa hän oli usein käy­nyt auto­ja ihas­te­le­mas­sa, ja ensim­mäi­nen oma Pik­ku-Fiat tuli han­kit­tua ras­sail­ta­vak­si autopurkaamolta.

– Alfa Romeo Ber­to­ne GT:n ostin pari­kymp­pi­se­nä. Se oli tis­mal­leen saman­lai­nen kuin Sam­my Babitzi­nil­la. Sii­tä asti minul­la on ollut lukui­sia vähän eri­koi­sem­pia auto­ja, ja sit­ten erää­nä päi­vä­nä, jo lähes 30 vuot­ta sit­ten, har­ras­tus kehit­tyi myös työk­si, auto­kaup­paa Kii­min­gis­sä pitä­vä jää­li­läi­nen kertoo.

Vii­mei­set 10–15 vuot­ta Arpo­nen on pyö­rit­tä­nyt lii­ke­toi­min­taan­sa yhä enem­män har­ras­teau­to­jen ympä­ril­lä, sil­lä iso­jen liik­kei­den kans­sa ei voi hänen sano­jen­sa mukaan taval­lis­ten auto­jen kau­pal­la pär­jä­tä. Volyy­miä ei ole tar­peek­si ja osta­mi­nen on vaikeaa.

Kun Pent­ti Arpo­nen ostaa vaik­ka­pa van­han har­ras­teau­ton, se fik­sail­laan ja kun­nos­te­taan kave­rei­den avus­tuk­sel­la vii­mei­sen pääl­le, ja kun kiin­nos­tus autoa koh­taan tai teke­mi­nen sen paris­sa lop­puu, hän mie­luum­min myy auton, kuin jää sitä ihmettelemään.

– En jak­sa pel­käs­tään kiil­lo­tel­la autoa ja ajel­la sil­lä, hom­maa sen kans­sa pitää olla. Kun kipi­nä autoa koh­taa sam­muu, se saa läh­teä seu­raa­val­le harrastajalle.

Toi­saal­ta Arpo­nen myön­tää, että ei enää jak­sa ottaa mitään isoa pro­jek­tia teh­däk­seen, sil­lä ne vie­vät aikaa tosi pal­jon ja tuk­ki­vat tal­li­ti­lat. Perus­siis­ti­mi­nen, maa­li­hom­mat ja pie­net kun­nos­tus- ja fik­saus­työt tar­joa­vat riit­tä­väs­ti urak­kaa hänen ikäi­sel­leen miehelle.

– En ole myös­kään merk­kius­kol­li­nen. Jenk­ke­jä minul­la on ollut lukui­sia eri merk­ke­jä. Euroau­tois­ta taas eni­ten van­ho­ja Aude­ja, lähin­nä UR Quatt­ro­ja, jois­ta vii­mei­nen oli minul­la noin kuusi vuot­ta, mut­ta se läh­ti vii­me vii­kol­la uuteen kotiin jat­ka­maan elä­mään­sä. Toi­sen UR:n myin edel­li­sel­lä vii­kol­la Itä­val­taan. Audi S2 puo­les­taan on par­hail­laan kun­nos­tuk­sen alla.

Täl­lä het­kel­lä Arpo­sen hal­lus­ta löy­tyy monen­lai­sia har­vi­nai­suuk­sia. Osa on sel­lai­sia, joi­den rat­tiin hän hyp­pää, kun läh­tee vaik­ka­pa Nal­li­ka­riin fii­lis­te­le­mään kau­nii­na kesäil­ta­na. Osaa puu­na­taan näyt­te­lyi­tä var­ten. Oma lukun­sa ovat ne autot, joil­la läh­de­tään vii­val­le aja­maan nopeus­ajoa ja kat­so­maan, kuin­ka kovaan vauh­tiin ajo­neu­vo kiih­tyy mai­lin ajos­sa. Auto­jen lisäk­si Pent­ti Arpo­sen tal­lis­ta löy­tyy myös moottoripyöriä.

Tämän het­ken hel­mi jää­li­läi­sel­lä on Chev­ro­let Impa­la Con­ver­tible vuo­si­mal­lia 1960. Sen on suun­ni­tel­lut John D´Agostino, ja se on kun­nia­no­soi­tus Che­vy Bel Airin vuo­si­mal­lil­le 1957, jos­ta autos­sa on lukui­sia yksityiskohtia.

– Tämä on tilauk­ses­ta raken­net­tu, ja se on ollut vuo­si­kau­det jon­kun jenk­ki­mil­jo­nää­rin kokoel­mis­sa, tul­lut siel­tä ruot­sa­lai­seen auto­liik­kee­seen, jos­ta minun ruot­sa­lai­nen tut­ta­va­ni oli sen osta­nut. Sain pit­kän neu­vot­te­lun jäl­keen sen yllät­täen ostet­tua itsel­le­ni, Arpo­nen kertoo.

Impa­lan lisäk­si eri­tyi­sek­si har­vi­nai­suu­dek­si hän lukee omis­tuk­ses­saan ole­van vuo­den 1963 Ford Falcon Futu­ra 2D HT:n V8-moot­to­ril­la, joi­ta ei ole val­mis­tet­tu kuin hie­man alle 3 000 kap­pa­let­ta. Tämä mal­li on Mus­tan­gin kan­tai­sä. Myös kak­si Ford Mus­tang mach1:stä saa­vat Arpo­sel­ta eri­kois­mai­nin­nan. Toi­nen on vuo­si­mal­lia 1973 ja toi­nen vuo­si­mal­lia 1971. Jäl­kim­mäi­nen on tis­mal­leen saman­lai­nen, jol­la Sean Con­ne­ry kur­vai­li vii­mei­sim­mäk­si jää­nees­sä James Bon­dis­saan. Iin auto­maa­laa­mo saa Arpo­sel­ta kii­tok­set hie­nos­ta työs­tään auton pin­to­jen viimeistelystä.

Jos vie­lä jos­tain, niin iso­loh­koi­ses­ta R‑koodin autos­ta, vuo­si­mal­lin 1969 Mus­tang Fast­bac­kis­ta Arpo­nen haaveilee.

– Eikö­hän se sopi­va vie­lä jos­kus tule vas­taan. Näi­tä on vaan tosi har­voin tar­jol­la, yhdes­tä myö­häs­tyt­tiin vii­me vuonna.

Vii­me hei­nä­kuus­sa pari Pent­ti Arpo­sen ennal­ta tun­te­maa mies­tä ajoi hänen yri­tyk­sen­sä pihaan asun­toau­tol­la. Nämä kaup­pa­si­vat hänel­le aja­maan­sa autoa, jon­ka kaik­ki pape­rit oli­vat kun­nos­sa. Ennen lopul­lis­ta kaup­paa tie­dot tar­kas­tet­tiin myös kat­sas­tus­kont­to­ril­ta. Rahan lisäk­si Arpo­nen antoi vaih­dos­sa mie­hil­le yhden auton.

Vajaan kuu­kau­den pääs­tä sama myy­jä­ta­ho otti yhteyt­tä, täs­tä kau­pas­ta oli käy­ty neu­vot­te­lua jo aiem­min puhe­li­mit­se ja hin­nat sovit­tiin. Nyt oli myy­tä­vä­nä kak­si asun­toau­toa sekä yksi asun­to­vau­nu. Rahan lisäk­si kau­pan yhtey­des­sä vaih­dos­sa meni kak­si Arpo­sen omis­ta­maan autoa. Tie­dot oli­vat taas kun­nos­sa, mikään ei vii­tan­nut sii­hen, että jokin oli­si pie­les­sä. Kaik­ki var­mis­tet­tiin myös kat­sas­tus­kont­to­ril­ta, eikä mitään ongel­mia ollut.

Muu­ta­man päi­vän kulut­tua jäl­kim­mäi­sis­tä kau­pois­ta Arpo­sen puhe­lin soi ja polii­sit ker­toi­vat ole­van­sa yri­tyk­sen por­tin taka­na. Oste­tut autot ja vau­nu läh­ti­vät polii­sien mat­kaan. Tuli sel­väk­si, että pit­kän lin­jan yrit­tä­jä oli jou­tu­nut poik­keuk­sel­li­sen tai­ta­vas­ti teh­dyn petok­sen uhrik­si. Kysees­sä oli­vat noin 80 000 euron tappiot.

– Ruot­sis­sa oli teh­ty petos, jos­sa autot oli vie­ty myyn­ti­ti­liin aina­kin kah­teen eri liik­kee­seen. Lii­ke oli myy­nyt ne näil­le välit­tä­jil­le, ja välit­tä­jät myy­neet ne tän­ne eteen­päin. Liik­kee­seen myyn­ti­ti­liin vie­neet eivät Ruot­sis­sa saa­neet raho­jaan, tai aina­kaan kaik­kia. Asian tut­kin­ta on vie­lä kes­ken, Arpo­nen kertoo.

Tapaus on sel­viä­mäs­sä, mut­ta Pent­ti Arpo­nen on vie­lä täl­lä vii­kol­la­kin oikeu­des­sa asian vuok­si. Kysees­sä on Ruot­sis­sa näh­tä­väs­ti laa­jem­pi, ammat­ti­mai­ses­ti toteu­tet­tu vyyh­ti, jos­sa ajo­neu­vo­ja ja lait­tei­ta on luul­ta­vas­ti myy­ty muu­al­le­kin kuin Suomeen.

– En voi kuin kiit­tää Oulun polii­sia sii­tä, miten he ovat asi­aa hoi­ta­neet. Minul­le aiheu­tu­nut vahin­gon mää­rä on jo pie­nen­ty­nyt huomattavasti.

Arpo­nen sanoo, että jos koh­teek­si oli­si jou­tu­nut aloit­te­le­va yrit­tä­jä, oli­si seu­rauk­se­na ollut var­ma kon­kurs­si. Onnek­si täs­sä ei näin käy­nyt, vaik­ka Arpo­sen omat suun­ni­tel­mat elä­köi­ty­mi­ses­tä meni­vät­kin jutun vuok­si tois­tai­sek­si jäihin.

Omaa osaan­sa tapauk­ses­sa näyt­te­li vii­me syk­sy­nä yhden näis­tä autois­ta osta­nut mies, joka lei­ma­si Arpo­sen hui­ja­rik­si eri sosi­aa­li­sen media pals­toil­la, vaik­ka Arpo­nen oli itse petok­sen uhri. Kysei­nen hen­ki­lö sai mak­sa­man­sa rahat takai­sin, eikä auton käy­tös­tä perit­ty mitään korvausta.

– Koko tilan­ne seu­rauk­si­neen aiheut­ti kyl­lä pal­jon unet­to­mia öitä ja mur­het­ta. Lii­ke­vaih­toon syn­tyi iso kolo, mut­ta onnek­si täs­tä sel­vi­tään, Arpo­nen tuumaa.

Mitään hän ei oli­si itse voi­nut teh­dä toisin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.