Levy­raa­ti teki paluun myös pai­kal­li­ses­ti: Kari Tapio pok­saut­ti pis­te­po­tin, Lor­dil­le ei annet­tu armoa Haukiputaalla

Kari Kuusisto pisti pystyyn levvyraadin Lounas-Kahvila Nyymannissa Haukputaalla. Raatilaset vasemmalta Anja Pietilä, Paavo Arolaakso, Toini Jaskari, Raili Korkeasalo, Meeri Mäkelä, Inkeri Myllymäki ja Taisto Sutela.Kari Kuusisto pisti pystyyn levvyraadin Lounas-Kahvila Nyymannissa Haukputaalla. Raatilaset vasemmalta Anja Pietilä, Paavo Arolaakso, Toini Jaskari, Raili Korkeasalo, Meeri Mäkelä, Inkeri Myllymäki ja Taisto Sutela.

Musii­kil­la on iso mer­ki­tys, se puhut­te­lee ja se voi kos­ket­taa syväl­tä. Tämä tuli todis­tet­tua Hau­ki­pu­taal­la, kun levy­raa­ti teki paluun myös pai­kal­li­ses­ti Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nin kabi­ne­tis­sa. Kiis­tat­to­mak­si voit­ta­jak­si raa­ti pis­teyt­ti suo­ma­lai­sen iskel­män iko­nin Kari Tapion. Lau­la­jan ääni tun­nis­tet­tiin heti ensi tah­deis­ta, vaik­ka kap­pa­le ei ollut kai­kil­le nii­tä kai­kis­ta tutuimpia.

– Nyt pok­sah­ti kor­keat pis­teet, kom­men­toi levy­raa­din vetä­jä Kari Kuusis­to räk­nä­tes­sään raa­ti­lais­ten pis­tei­tä yhteen.

– Kari Tapio on kunin­kaan jäl­keen heti seu­raa­va, kom­men­toi Mee­ri Mäke­lä.

– Sou­va­rit ainoas­taan saat­taa men­nä ohi, heit­ti Paa­vo Aro­laak­so.

Lor­din bii­si jäi sel­keäk­si jum­bok­si. Muu­ta­ma sää­li­pis­te hel­ti­si Lor­dil­le sik­si, että hän oli aikoi­naan euroviisuvoittaja.

– Tar­vit­tai­siin kor­va­tul­pat, että tätä voi­si kuun­nel­la. Mil­lä kie­lel­lä täs­sä lau­le­taan, kun sanois­ta ei saa mitään selvää?

Musii­kin moni­toi­mi­mies Kari Kuusis­to sai idean pan­na pys­tyyn levy­raa­din, johon hän kut­sui väkeä mukaan Revon­tie 14:n ja sen vie­res­sä ole­van toi­sen ker­ros­ta­lon ilmoi­tus­tau­lul­la. Pon­ti­me­na oli tar­jo­ta yhteis­tä ohjel­maa ja viih­dy­ket­tä asuk­kail­le musii­kin mer­keis­sä tiistai-iltapäivään.

– Jän­nit­ti, tulee­ko­han tän­ne ketään. Tuli, iloit­si Kuusis­to, joka har­kit­see levy­raa­ti­tuo­kioi­den jat­ka­mis­ta kevään mit­taan. Yrit­tä­jä Juha Nyman lupa­si lou­nas-kah­vi­lan kabi­ne­tin oitis raa­ti­lais­ten käyttöön.

Kuusis­ton soit­ta­mis­ta musiik­ki­kap­pa­leis­ta viri­si vil­kas kes­kus­te­lu lai­das­ta lai­taan ja pis­tei­tä annet­tiin kuten oikeas­sa tele­vi­sion levy­raa­dis­sa­kin. Arvos­te­luas­teik­ko­na oli pis­teet 1–5, mut­ta pal­jon pyö­rei­tä nol­lia­kin halut­tiin antaa, kun kap­pa­le ei ker­ta kaik­ki­aan sytyttänyt.

– Näin pitää olla­kin, jokai­sel­la on oma musiik­ki­ma­kun­sa ja sen voi ker­toa, kan­nus­ti Kuusisto.

Hän oli valin­nut kuul­ta­vik­si van­hem­paa suo­ma­lais­ta musiik­kia seit­se­mäl­tä eri esit­tä­jil­tä. Bii­seik­si hän otti levy­tyk­sis­tä ensim­mäi­set kap­pa­leet kul­ta­kin cd:ltä. Kuten kon­sep­tiin kuu­luu, kap­pa­leet tai esit­tä­jät eivät olleet raa­ti­lai­sil­la ennak­koon tiedossa.

Juice Les­ki­nen ja Mik­ko Ala­ta­lo oli­vat bii­seil­lään tut­tua­kin tutuim­pia esiin­ty­jiä, joil­le pis­tei­tä hel­ti­si. Mikon Vie­lä maa­lais­poi­ka oon jakoi tosin mie­li­pi­tei­tä sik­si, että kap­pa­le ei tun­tu­nut niin hyväl­tä kuin var­si­nai­nen Maa­lais­poi­ka oon.

– 2 pis­tet­tä maa­lais­poi­ka Ala­ta­lol­le, arvot­ti Inke­ri Myl­ly­mä­ki.

– Vaik­ka on Ala­ta­lo, juu­ri tämä kap­pa­le ei minua miel­lyt­tä­nyt, jat­koi Tais­to Sute­la. Sik­si vain yksi piste.

Rai­li Kor­kea­sa­lo antoi täy­det vii­si pis­tet­tä, ennen kaik­kea esiin­ty­jän takia.

–Täs­sä­kin, kuten kai­kis­sa Ala­ta­lon kap­pa­leis­sa, on aina sanomaa.

Juice on aina Juice, vii­si pis­tet­tä, arvot­ti Toi­ni Jas­ka­ri iki­suo­si­tun Juan­kos­ki here I come ‑kap­pa­leen.

Art­tu Wis­ka­rin levyl­tä kuul­tu Int­ro ei kivun­nut kär­ki­pää­hän. Lau­lu ker­toi “ter­vei­sis­tä lat­tian raosta”.

– En yleen­sä­kään tyk­kää ankeis­ta lau­luis­ta, kom­men­toi Anja Pie­ti­lä.

Lei­dit laval­la eli Lea Laven, Kat­ri Hele­na, Marion Run­gin ja Pau­la Koi­vu­nie­mi eivät kap­pa­leel­laan säväyt­tä­neet raa­ti­lai­sia, vaik­ka hyviä lau­la­jia ovat­kin. Kap­pa­le oli outo. Ryt­miä kui­ten­kin löy­tyi ja sanois­ta­kin sai hyvin selvää.

Raa­ti­lai­set kri­ti­soi­vat ylei­sel­lä tasol­la monia lau­lu­ja sii­tä, että niis­sä tois­te­taan ja jan­ka­taan samo­ja sano­ja alus­ta loppuun.

Levy­raa­din jäl­keen raa­ti­lai­set jat­koi­vat pori­noi­ta vie­lä ilta­päi­vä­kah­vin mer­keis­sä. Yhtei­nen muka­va musiik­ki­ses­sio sai kii­tos­ta arjen piris­tyk­sek­si. Jat­kos­sa­kin aio­taan osal­lis­tua, jos kut­su kuuluu.

Lor­din kap­pa­leen sii­vit­tä­mä­nä puhut­tiin myös Suo­men euro­vii­sue­dus­ta­jas­ta Windows95man:ista.

– Kuun­te­lin kaik­ki Uuden musii­kin kap­pa­leet kat­so­mat­ta videoi­ta, ja melo­dial­taan tämä voit­ta­ja­kap­pa­le erot­tui ja oli mie­les­tä­ni paras, sanoi Mee­ri Mäkelä.

– Win­dows­man’in esiin­ty­mi­sa­sus­ta, far­kuis­ta lei­ka­tuis­ta short­seis­ta, on kuu­lem­ma tulos­sa uusi ylei­nen vil­li­tys, vaik­ka ovat­han ne kyl­lä ennen­kin olleet muo­tia, kom­men­toi Toi­ni Jaskari.

Lisä­jän­ni­tys­tä kevään euro­vii­sui­hin Hau­ki­pu­taal­le tuo se, että Windows95man:in eli Tee­mu Keis­te­rin kans­sa lau­la­ja­na on Hen­ri Piis­pa­nen, jon­ka äiti on kotoi­sin Kel­los­ta ja mum­mo­la siel­lä edelleen.

Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nis­sa juh­lis­te­taan koko ensi vii­kon ajan pai­kan 10-vuo­tis­ta toi­min­taa, jos­ta jut­tua lähem­min Ran­ta­poh­jas­sa ensi viikolla.

– Meil­lä tääl­lä pide­tään myös pal­jon eri­lai­sia tilai­suuk­sia ja ryh­miä kokoon­tuu Mum­mo­ma­fias­ta läh­tien, yrit­tä­jä Juha Nyman valaisi.

Levy­raa­din historia

Tun­ne­tuim­pia ja pit­käi­käi­sim­piä koti­mai­sia tele­vi­sion musiik­kioh­jel­mia 1960-luvul­ta lähtien.

Ensim­mäi­nen juon­ta­ja oli Jaak­ko Jah­nu­kai­nen ja myö­hem­min mm. Juk­ka Virtanen.

Levy­raa­ti teki paluun MTV3-kana­val­le vuo­den 2024 alus­sa Jen­ni Pääs­ky­saa­ren juontamana.

Hau­ki­pu­taan Levy­raa­din juon­si ja kap­pa­leet valit­si Kari Kuusis­to. Pis­tey­tyk­ses­sä jär­jes­tyk­sek­si tuli:

1. Kari Tapio: Sinut tulen aina muistamaan

2. Juice Les­ki­nen: Juan­kos­ki here I come

3. Mik­ko Ala­ta­lo: Vie­lä maa­lais­poi­ka oon

4. Mamba/Tero Vaa­ra: Tää on se hetki

5. Art­tu Wis­ka­ri: Intro

6. Lei­dit laval­la: Nää lau­lut rak­kau­den soi

7. Lor­di: Scarc­tic Circle Gathering

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.