Iin ran­nan alu­een suun­nit­te­lu­kil­pai­lu on alkanut

Kilpailualue on laaja ja Illikainen sekä pukinkorva toivoivat, että mahdollisimman moni kilpailuun osallistuva jalkautuu ja tutustuu alueeseen paikan päällä.Kilpailualue on laaja. iin kunnan edustajat toivoivatkin, että mahdollisimman moni kilpailuun osallistuva jalkautuu ja tutustuu alueeseen paikan päällä. Kuva: Iin kunta

Iin kun­ta jär­jes­tää osa­na Iin 650 ‑juh­la­vuot­ta Iin kes­kus­tan ran­nan alu­een suun­nit­te­lu­kil­pai­lun yhteis­työs­sä Suo­men Ark­ki­teh­ti­liit­to SAFA:n kans­sa ja kil­pai­lu on viral­li­ses­ti alka­nut. Kil­pai­lu jär­jes­te­tään sup­pea­na suun­nit­te­lu­kil­pai­lu­na ja kes­ki­viik­koi­ses­sa kil­pai­luin­fos­sa käy­tiin läpi kil­pai­lun sään­nöt, aika­tau­lu ja arvos­te­lu­pe­rus­teet sekä tutus­tut­tiin alu­ee­seen. Kil­pai­luin­fos­sa Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa pai­kan pääl­lä kil­pai­lua esit­te­le­mäs­sä oli­vat kun­nan elin­voi­ma­joh­ta­ja ja ark­ki­teh­ti Hele­na Illi­kai­nen ja kun­na­nark­ki­teh­ti Tapa­ni Pukin­kor­va. Pai­kan pääl­le tilai­suut­ta tuli seu­raa­maan muu­ta­ma hen­ki­lö, ja etäyh­teyk­sien pääs­sä sitä oli seu­raa­mas­sa neli­sen­kym­men­tä kiinnostunutta.

– Tie­ten­kin toi­vom­me, että osal­lis­tu­jat käy­vät tutus­tu­mas­sa pai­kan pääl­lä alu­ee­seen, siten he saa­vat mah­dol­li­sim­man oikean­lai­sen kuvan ja tun­nel­man alu­ees­ta, Illi­kai­nen sanoi.

Kil­pai­luai­kaa on 20.5.2024. saak­ka ja kil­pai­lueh­do­tuk­set tulee toi­mit­taa kel­lo 15 men­nes­sä PDF-tie­dos­toi­na. Toi­mi­tet­ta­vas­ta aineis­tos­ta löy­tyy tar­kat ohjeet kil­pai­lun verkkosivuilta.Kaikki arvos­te­luun hyväk­sy­tyt kil­pai­lueh­do­tuk­set jul­kais­taan kil­pai­lua­jan umpeu­dut­tua ja ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus kom­men­toi­da ehdo­tuk­sia 23.5.–9.6.2024. ennen tuo­ma­ris­ton rat­kai­sua. Kisan voit­ta­jat jul­kis­te­taan syys­kuus­sa 2024 kil­pai­lun ja SAFA:n verk­ko­si­vuil­la. Osal­lis­tu­jil­la on oikeus esit­tää tuo­ma­ris­tol­le kil­pai­lua kos­ke­via kysy­myk­siä 22.3. saak­ka ja kysy­myk­set käsi­tel­lään ano­nyy­mis­ti. Kysy­myk­set ja tuo­ma­ris­ton vas­tauk­set jul­kais­taan kil­pai­lun verk­ko­si­vuil­la vii­meis­tään 8.4.

Kisas­sa jae­taan pal­kin­toi­na yhteen­sä 55 000 euroa siten, että ensim­mäi­ses­tä sijas­ta saa 20 000 euroa, toi­ses­ta sijas­ta 15 000 euroa ja kol­man­nes­ta 10 000 euroa. Lisäk­si jae­taan kak­si lunas­tus­ta, jot­ka ovat kum­mat­kin 5000 euron suu­rui­sia ja tuo­ma­ris­to voi jakaa myös kunniamainintoja.

Tuo­ma­ris­toon kuu­lu­vat kun­nan nimeä­mi­nä kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Johan­nes Tuo­me­la, kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des, kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen, joka toi­mii myös tuo­ma­ris­ton puheen­joh­ta­ja­na sekä Hele­na Illi­kai­nen ja Tapa­ni Pukin­kor­va. Suo­men Ark­ki­teh­ti­lii­ton nimeä­mät tuo­ma­ris­ton jäse­net ovat ark­ki­teh­ti ja mai­se­ma-ark­ki­teh­ti Outi Palo­saa­ri sekä ark­ki­teh­ti Sami Vik­ström. Tuo­ma­ris­ton sih­tee­ri­nä toi­mii kun­nan vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Anna Sak­sio.

Suun­nit­te­lua­lue on laa­ja ja se sijait­see Iin kes­kus­tas­sa, jos­sa sijait­se­vat käy­tös­tä pois­tu­vat Iin kun­nan­vi­ras­to ja kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­ti­la Nät­te­po­ri. Suun­nit­te­lua­lu­een vie­res­sä sijait­see Iin Wan­ha Hami­na ja Iin kirk­ko, jot­ka toi­vo­taan otet­ta­van huo­mioon suun­nit­te­lus­sa, sil­lä ne ovat kult­tuu­ril­li­ses­ti mer­kit­tä­viä ja kun­ta­lai­sil­le tär­kei­tä alueita.

– Suun­nit­te­lus­sa voi ottaa huo­mioon alu­een kaa­voi­tuk­sen, mut­ta se ei ole vält­tä­mät­tö­myys ja olem­me avoin­na kai­kil­le ideoil­le, Pukin­kor­va kertoi.

Kil­pai­lul­la hae­taan ideoi­ta alu­een asuin- ja jul­ki­seen raken­ta­mi­seen ja pal­ve­lui­hin ja suun­ni­tel­mia tul­laan käyt­tä­mään kaa­voi­tuk­sen ja toteu­tuk­sen poh­ja­työ­nä. Tavoit­tee­na oli­si tuot­taa mai­se­mal­li­ses­ti, lii­ken­teel­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti laa­duk­kai­ta ja inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja alu­eel­le. Pukin­kor­va ker­toi osal­lis­tu­jil­le Iijoen, tai­teen ja kult­tuu­rin ole­van iso osa kun­nan ja kun­ta­lais­ten arkea. Infos­sa käy­tiin myös läpi alu­een nykyis­tä rakennuskantaa.

– Kil­pai­lua­lue on muu­tok­ses­sa ja haluam­me aidos­ti saa­da ammat­ti­lais­ten ideoi­ta ja näkö­kul­mia kes­kus­tan veto­voi­man kas­vat­ta­mi­sek­si. Todel­la har­vas­sa kun­nas­sa on enää täl­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia suun­ni­tel­la koko­naan uut­ta kes­kus­tan alu­eel­la, Illi­kai­nen sanoi.

Arvos­te­lu­pe­rus­tei­na ovat muun muas­sa alu­een tun­nis­tet­ta­vuus ja oma­lei­mai­suus, johon kuu­lu­vat ilme, ima­go ja uudis­ra­ken­ta­mi­nen sekä esi­tet­ty­jen sini- ja viher­ra­ken­tei­den luon­te­va liit­ty­mi­nen raken­net­tuun ympä­ris­töön, vesis­töön ja pai­kan iden­ti­teet­tiin. Arvos­te­lus­sa huo­mioi­daan myös veto­voi­mai­suus, alu­een eri toi­min­nat, uudis­ra­ken­ta­mi­nen sekä eko­lo­gi­suus, kes­tä­vä elä­män­ta­pa ja kaik­kien ikä- ja ihmis­ryh­mien huomioiminen.

– Täh­dä­tään sii­hen, että suun­ni­tel­ma on toteu­tet­ta­va. Iijoen mer­ki­tys­tä ei voi lii­kaa koros­taa ja suun­ni­tel­mas­sa kan­nat­taa miet­tiä näky­miä joel­le ja joel­ta, Pukin­kor­va lisäsi.

Infos­sa herä­si myös kysy­mys, voi­vat­ko opis­ke­li­jat osal­lis­tua kisaan ja se on mah­dol­lis­ta, jos työ­ryh­mäs­sä on vähin­tään yksi val­mis­tu­nut arkkitehti.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.