Ala­ky­län kou­lun inves­toin­tia kiirehditään

Ala­ky­län pala­neen kou­lun tilal­le raken­net­ta­van uudis­osan jat­ko­rat­kai­su on val­mis­tu­nut osa­na Kii­min­ki­joen kou­lun perus­kor­jaus­ta ja Kii­min­gin suur­alu­een perus­kou­lu­ja käsit­te­le­vää hankeselvitystä.

Han­ke­sel­vi­tys­ryh­mä esit­tää väli­ra­por­tis­saan, että kou­lun tuli­pa­los­sa tuhou­tu­neen A‑rakennuksen tilal­le raken­ne­taan kor­vaa­va uudis­ra­ken­nus. Samas­sa yhtey­des­sä kou­lul­le jär­jes­te­tään uudet riit­tä­vän kokoi­set keit­tiö- ja ruo­kai­lu­ti­lat sekä kor­ja­taan myös kou­lun mui­ta kes­kei­siä toi­min­nal­li­sia puutteita.

Jot­ta Ala­ky­län kou­lun uudis­osaa pääs­täi­siin raken­ta­maan mah­dol­li­sim­man pian, tuo­daan sen osuus han­ke­sel­vi­tyk­ses­tä pää­tök­sen­te­koon jo nyt. Sekä sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta ja yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta anta­vat tänään lausun­ton­sa asiassa.

Han­ke esi­te­tään toteu­tet­ta­vak­si kau­pun­gin oma­na inves­toin­ti­na vuo­si­na 2022–2024. Hank­keen tavoi­te­hin­ta-arvio vaih­te­lee noin 3,4 mil­joo­nas­ta euros­ta noin 4,00 mil­joo­naan euroon riip­puen ulko­sei­nien rakenteista.