Aila Han­nu­la palaa näyt­te­lyi­neen juurilleen

Aila Hannula, Within.Aila Hannula, osa teoksesta Within.

Nykyi­sin Hel­sin­gis­sä asu­va, jää­li­läis­läh­töi­nen kuva­tai­tei­li­ja ja muo­toi­li­ja Aila Han­nu­la tuo näyt­te­lyn­sä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­seen lop­pu­vuo­den ajaksi.

Being, Beco­ming on Aija Han­nu­lan ensim­mäi­nen näyt­te­ly, jos­sa on esil­lä hänen teks­tii­li­teok­si­aan. Näyt­te­ly käsit­te­lee hil­jai­sia muu­tok­sia. Sel­lai­sia, jot­ka ovat ulos­päin huo­maa­mat­to­mia, mut­ta joi­den sisäl­lä jotain muut­tuu perus­ta­van­laa­tui­ses­ti. Näyt­te­lyn nimi viit­taa onto­lo­gian, eli ole­mas­sao­loa tut­ki­van filo­so­fian termeihin.

Han­nu­la (s.1990) palaa muu­tos­ta käsi­tel­les­sään juu­ril­leen, sil­lä hän on kotoi­sin Jää­lis­tä. Han­nu­la poh­tii työs­ken­te­lys­sään abstrak­te­ja ja aineet­to­mi­na aihei­ta. Han­nu­laa kiin­nos­taa ihmis­mie­len moni­mut­kai­suus ja sen rajat; miten havain­noim­me ympä­ris­töäm­me ja pyrim­me luon­tai­ses­ti selit­tä­mään sekä ymmär­tä­mään kaik­keut­ta. Hän on val­mis­tu­nut tai­teen mais­te­rik­si Aal­to-yli­opis­tos­ta 2019 ja hänen teok­si­aan on ollut esil­lä Suo­mes­sa, kuin myös kan­sain­vä­li­ses­ti ryh­mä- ja yhteisnäyttelyissä.

Näyt­te­lyn teok­set ovat vähäe­lei­siä ja väri­maa­il­ma on mini­ma­lis­ti­nen. Ne pyr­ki­vät haas­ta­maan kat­so­jaa hidas­ta­maan, kat­so­maan tar­kem­min ja ole­maan läs­nä. Teok­sil­laan Han­nu­la halu­aa kan­nus­taa anta­maan havain­noin­nil­le aikaa ja löy­tä­mään mer­ki­tyk­siä pie­nis­tä yksi­tyis­koh­dis­ta. Taval­li­nen ja huo­maa­ma­ton voi sisäl­tää idean jos­tain suuremmasta.

Teok­set on val­mis­tet­tu kutoen ja mate­ri­aa­lit ovat pää­asias­sa kier­rä­tet­ty­jä. Kuto­mi­nen meto­di­na kuvas­taa Han­nu­lal­le läs­nä­oloa ja kai­ken yhteyt­tä. Työs­ken­te­ly on ikään kuin medi­ta­tii­vis­ta tois­toa, joka pal­jas­taa teok­sen. Pie­nis­tä osis­ta, tutuis­ta mate­ri­aa­leis­ta syn­tyy hitaas­ti luo­den uusia ja kieh­to­via koko­nai­suuk­sia. Geo­met­ri­nen muo­to­kie­li on Han­nu­lal­le luon­te­va, sopi­van ano­nyy­mi tapa kuva­ta uni­ver­saa­le­ja ja kai­kil­le tut­tu­ja teemoja.

Näyt­te­lyn ava­jai­set ovat kes­ki­viik­ko­na 16.11. kel­lo 17. Sen jäl­keen näyt­te­ly on avoin­na aina 31.12. saakka.