Mir­ja Veh­ka­pe­räl­le sääs­töis­tä vanhuspalveluissa

Kii­tos kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le Mir­ja Veh­ka­pe­räl­le Oulun ikä­po­liit­ti­sen työ­ryh­män ohjel­maeh­do­tuk­sen esit­te­lys­tä (Ran­ta­poh­ja 27.10.). Olen osal­lis­tu­nut tähän työ­hön kes­kit­ty­nees­ti pari­sen vuot­ta Elä­ke­läi­set ry:n oulu­lais­ten jäsen­jär­jes­tö­jen esit­tä­mä­nä, kuten myös puo­len­kym­men­tä muu­ta­kin jär­jes­töä on teh­nyt. Van­hus­neu­vos­to on tii­viis­ti seu­ran­nut työs­ken­te­lyä ja tavan­nut kau­pun­gin­hal­li­tus­ta joka­vuo­ti­sen käy­tän­nön mukaan. Van­hus­neu­vos­toa edus­taa sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Örling. On syy­tä täs­men­tää, että kir­jel­mä, mikä lienee… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus