Kes­kus­te­lem­me: Sivu­ky­lien lap­set las­kun maksajina

Iin kun­ta on vii­me vuo­si­na saa­nut posi­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta kau­as­kan­toi­sen ilmas­to­po­li­tii­kan onnis­tu­mi­sis­ta. Tätä kun­ni­aa olem­me saa­neet naut­tia jopa val­tio­joh­don tasol­ta. Täs­tä täy­tyy toki kiit­tää hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat olleet nos­ta­mas­sa koti­kun­tam­me pro­fii­lia myös näis­sä kysy­myk­sis­sä. Kun koli­kol­la on myös toi­nen puo­li, on myös se hyvä tuo­da täs­sä esil­le. Iin kun­ta on saa­nut myös vähem­män ihail­ta­vaa uuti­soin­tia huonosta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus