Kel­loon ensim­mäi­nen ker­ros­ta­lo

Risto Järvelin (vas.) ja Jukka Puolakka tutkimassa rakennushankkeiden suunnitelmia Kellon kauppakorttelissa. Kohteista uusi kauppakiinteistö toteutuu ensiksi ja sitten kerrostalo.Risto Järvelin (vas.) ja Jukka Puolakka tutkimassa rakennushankkeiden suunnitelmia Kellon kauppakorttelissa. Kohteista uusi kauppakiinteistö toteutuu ensiksi ja sitten kerrostalo.

Kel­lon kes­kuk­sen ilme muut­tuu, kun sin­ne nousee alu­een ensim­mäi­nen ker­ros­ta­lo. Hank­keen toteut­taa Tech­nocam­pus Oy, joka raken­nut­taa samaan kort­te­liin myös uudet tilat K-Mar­ket Kel­lol­le.

Koh­teis­ta K-mar­ke­tin kaup­pa­kiin­teis­tö toteu­tuu ensik­si. Raken­nus­työt käyn­nis­ty­vät vapun jäl­keen, jol­loin kaup­pa menee kiin­ni. Nykyi­nen kaup­pa­kiin­teis­tö ja sen vie­res­sä tyh­jil­lään ole­va lii­ke­ta­lo pure­taan. Ava­jai­sia uudes­sa kaup­pa­ra­ken­nuk­ses­sa pääs­tään viet­tä­mään ensi tal­ve­na.

Tech­nocam­pus omis­taa koko­nai­suu­des­saan kysei­sen kort­te­lin kiin­teis­töi­neen Kel­lon­kau­pan­tien, Kivi­nie­men­tien ja Kel­lon­tien kul­mauk­ses­sa, johon uudis­ra­ken­nus­koh­teet tule­vat. Koko­nai­suu­des­san kaup­pa- ja ker­ros­ta­lo­hank­keet ovat kus­tan­nusar­vioil­taan 5–6 mil­joo­nan euron luok­kaa.

Ker­ros­ta­lon suun­ni­tel­mat ovat jo pit­käl­lä. Ker­ros­ta­lo­ko­ko­nai­suus muo­dos­tuu 3- ja 4-ker­rok­si­sis­ta raken­nuk­sis­ta, jot­ka muo­dos­ta­vat yhte­näi­sen komplek­sin siten, että käy­tös­sä on yhtei­nen his­si ja piha-alue.

– Kaup­pa­kiin­teis­tön raken­ta­mi­nen voi toteu­tua nykyi­sen kaa­van puit­teis­sa. Ker­ros­ta­lon raken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­va kaa­va­muu­tos on käyn­nis­sä. Suun­ni­tel­mis­sa on pääs­tä raken­ta­maan ker­ros­ta­loa kesäl­lä 2021, ker­too Ris­to Jär­ve­lin Tech­nocam­puk­sel­ta.

Huo­neis­to­ja ker­ros­ta­loon tulee yhteen­sä pari­kym­men­tä, jois­sa kai­kis­sa on par­ve­ke. Huo­neis­tot ovat pää­asias­sa vähän isom­pia kak­sioi­ta ja kol­mioi­ta ja vas­taa­vat sii­hen tar­pee­seen ja kysyn­tään, mitä alu­eel­la on, valai­see Juk­ka Puo­lak­ka Tech­nocam­puk­sel­ta.

Kel­los­sa on suu­ri väes­tö­poh­ja myös iäk­kääm­män väes­tön osal­ta. Senio­ri-ikäi­sil­lä on tar­vet­ta muut­taa oma­ko­ti­ta­lois­ta lähel­le pal­ve­lui­ta omal­la kyläl­lä, eikä aiem­min ker­ros­ta­loa­su­mi­sen mah­dol­li­suut­ta ole ollut. Kel­los­sa pal­ve­lut sijoit­tu­vat lii­ke­kes­kuk­seen. Nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa toi­mii asu­kas­tu­pa. Lähei­syy­des­sä ovat myös kou­lu ja päi­vä­ko­ti.

Kel­lon kort­te­liin kaa­vail­tiin Ris­to Jär­ve­li­nin mukaan alkuun jopa 6–8-kerroksista koko­nai­suut­ta, mut­ta näin kor­keal­le ker­ros­ta­lol­le ei saa­tu lupaa. Huo­mioon oli otet­ta­va lähei­nen nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo ja miten ker­ros­ta­lo sopii alu­een yleis­ku­vaan.

Raken­nut­ta­jat ovat kui­ten­kin tyy­ty­väi­siä syn­ty­nee­seen rat­kai­suun. Suun­ni­tel­tu ker­ros­ta­lo sulau­tuu maa­lais­mai­seen kylä­ku­vaan muo­dos­taen näyt­tä­vän ja moder­nin koko­nai­suu­den ja por­tin Vir­pi­nie­men ja Kivi­nie­men suun­taan.

Ker­ros­ta­lo sijoit­tuu kort­te­lis­sa Kel­lon­tien puo­lel­le. Kun kaa­va­muu­tos ja lopul­li­set suun­ni­tel­mat val­mis­tu­vat ja raken­nus­lu­pa saa­daan, vali­taan hank­keen ura­koit­si­ja ja yhteis­työ­kump­pa­ni huo­neis­to­jen mark­ki­noin­tiin ja myyn­tiin. Asun­not ovat omis­tusa­sun­to­ja, ker­too Juk­ka Puo­lak­ka.

Kiin­nos­tus­ta ja kysyn­tää val­mis­tu­vil­la ker­ros­ta­loa­sun­noil­la on jo ollut jo nyt. Tot­ta kai otam­me vas­taan jo nyt mah­dol­li­sia varauk­sia ja toi­vei­ta, joi­ta voi­daan toteut­taa raken­ta­mis­vai­hees­sa, totea­vat Jär­ve­lin ja Puo­lak­ka.

Uusi K-mar­ket sijoit­tuu nykyi­seen paik­kaan ver­rat­tu­na vähän lähem­mäk­si Kel­lon­kau­pan­tie­tä ja park­ki­pai­kat tule­vat kort­te­lin län­si­kul­maan leik­ki­ken­tän suun­nal­le. K-Mar­ke­til­le raken­net­ta­va kaup­pa­kiin­teis­tö on kool­taan 925 ker­ros­ne­liö­tä ja myy­mä­lä­ala 600 neliö­tä. Kes­ko vuo­kraa uuden kiin­teis­tön koko­naan käyt­töön­sä. Tilo­jen val­mis­tut­tua kaup­piai­na jat­ka­vat edel­leen Timo ja Han­ne Simi­lä.

Kort­te­lia kos­ke­vas­ta kaa­va­suun­nit­te­lus­ta ja koh­tei­den ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Pave Ark­ki­teh­dit.

K-Mar­ke­tin uusi kaup­pa­kiin­teis­tö- ja ker­ros­ta­lo­hank­keet ovat olleet vireil­lä jo vuo­sia ja ovat siis nyt saa­neet tuul­ta pur­jei­siin­sa. Ris­to Jär­ve­lin ja Juk­ka Puo­lak­ka toi­vo­vat, että nyt val­lit­se­vas­ta ylei­ses­tä poik­keus­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta hank­keet ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­sa aika­tau­lus­sa.

Tech­nocam­pus Oy on oulu­lai­nen vuon­na 1991 yri­tys, jon­ka toi­mia­laan kuu­luu kiin­teis­tö­ke­hi­tys- ja kiin­teis­tö­si­joi­tus­hank­kei­ta. Yri­tyk­sen omis­ta­vat Ris­to Jär­ve­lin, Juk­ka Puo­lak­ka, Jou­ni Haan­pää ja Kale­vi Hasi. Yri­tyk­sen koh­tei­ta on täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si Kan­san­ka­tu 47:n han­ke Oulus­sa.