Voi­daan hyvin kolum­ni: Omais­hoi­ta­ja­na lähei­sel­le ikäih­mi­sel­le

Jokin yllät­tä­vä sai­raus voi muut­taa per­heen tai pari­suh­teen tilan­net­ta. Yhdes­sä asues­sa on luon­nol­lis­ta aut­taa omaa puo­li­so­aan, kun toi­min­ta­ky­ky ja voi­mat vähe­ne­vät. Omais­hoi­to on elä­män­ti­lan­ne, jos­sa sai­raus ja vam­mai­suus, aut­ta­mi­nen ja tuke­mi­nen sovi­te­taan eri tavoin per­heen elä­mään. Suo­mes­sa on lähes 48 000 hen­ki­löä, jot­ka saa­vat omais­hoi­don tukea. Muis­ti­sai­rau­det ovat fyy­si­sen toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­sen jäl­keen toi­sek­si suu­rin omais­hoi­don tar­ve­te­ki­jä, ja muis­ti­sai­rai­den hen­ki­löi­den osuus on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö vas­taa omais­hoi­don lain­sää­dän­nön val­mis­te­lus­ta sekä ylei­ses­tä ohjauk­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä. Van­hus­pal­ve­lui­hin kuu­lu­va omais­hoi­to on pää­asias­sa puo­li­son anta­maa hoi­vaa parin omas­sa kodis­sa. Omais­hoi­don tukea hae­taan oman kun­nan van­hus­pal­ve­luis­ta, ja sen myön­tä­mi­sen perus­tee­na on lähei­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen hoi­van ja huo­len­pi­don tar­ve. Kodin joka­päi­väi­sis­sä aska­reis­sa, kuten pyy­kin­pe­sus­sa tai asioin­ti­asiois­sa avus­ta­mi­nen ei oikeu­ta omais­hoi­don­tu­keen. Oulun­kaa­ren alu­eel­la kun­tayh­ty­mä tekee pää­tök­sen ja sopi­muk­sen hoi­ta­jan kans­sa omais­hoi­don tues­ta sekä sii­hen sisäl­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta. Lisäk­si hoi­det­ta­val­le teh­dään hoi­to- ja pal­ve­lusuun­ni­tel­ma. Omais­hoi­don­tu­keen sisäl­ty­vät hoi­to­palk­kio, omais­hoi­ta­jan vapaa, elä­ke- ja tapa­tur­ma­va­kuu­tus sekä sosi­aa­li­pal­ve­lut. Omais­hoi­ta­jal­la on oikeus pitää vapaa­ta kol­me vuo­ro­kaut­ta kalen­te­ri­kuu­kaut­ta koh­den, ja omais­hoi­ta­jan kans­sa sovi­taan, mis­sä omais­hoi­don vapaa jär­jes­te­tään. Hoi­ta­jan vapaa­päi­vien aikais­ta hoi­toa toteu­te­taan Oulun­kaa­ren alu­eel­la omas­sa kodis­sa, asu­mis­pal­ve­luis­sa, per­he­hoi­to­na tai muun omai­sen toteut­ta­ma­na tai pal­ve­luse­te­lil­lä.

Omais­hoi­ta­jat hoi­ta­vat hoi­det­ta­vi­aan pyy­teet­tö­mäs­ti ja anta­vat itses­tään pal­jon. On tär­ke­ää, että omais­hoi­ta­ja muis­taa pitää huol­ta myös omas­ta jak­sa­mi­ses­taan – niin fyy­si­ses­tä kuin hen­ki­ses­tä ter­vey­des­tään. Omais­hoi­ta­jien tuke­mi­nen ja aut­ta­mi­nen on myös meil­le tär­ke­ää. Omais­hoi­don vapai­den lisäk­si omais­hoi­ta­jil­le jär­jes­te­tään­kin kou­lu­tus­ta ja yhtei­siä omais­hoi­ta­ja­ta­paa­mi­sia yhteis­työs­sä kol­man­nen sek­to­rin ja Omais­hoi­ta­ja­lii­ton kans­sa. Niis­tä omais­hoi­ta­jat saa­vat pal­jon tie­toa ja ver­tais­tu­kea.

Omais­hoi­ta­jal­le myös ystä­vien, suku­lais­ten ja mui­den läheis­ten tuki ja apu on arvo­kas­ta.

Omaishoitajat.fi-sivuilta löy­tyy pal­jon omais­hoi­ta­juu­teen liit­ty­vää tie­toa. Myös Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­lui­den pal­ve­luoh­jaa­jat ja me pal­ve­lue­si­mie­het annam­me mie­lel­läm­me tie­toa omais­hoi­ta­juu­des­ta ja ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta.

Aurin­kois­ta kesää!

Lil­ja Ket­tu­nen, Pudas­jär­ven koti­hoi­don pal­ve­lue­si­mies, Oulun­kaa­ri