Voi­daan hyvin: Elä­män nälkä

Tuu­la Tolkkinen.

Tää nii­tä aamu­ja on kun en tie­dä / Kan­nat­taa­ko nous­ta vai jää­dä / Vetää peit­to yli pään / Ja hau­tau­tua alle kivi­sen kuo­ren… (Pave Maijanen).

Elä­mi­sen näl­kä on näyt­täy­ty­nyt koro­na­ra­joi­tus­ten myö­tä monel­la taval­la. Ihmi­set halua­vat läh­teä liik­keel­le, kun pie­ni­kin väl­jen­nys rajoi­tuk­siin ilmoi­te­taan. Kulu­nut vuo­si on ollut tiuk­kaa aikaa kai­kil­le. Lap­si­per­heis­sä on saa­tu ähel­tää kou­lu­teh­tä­vien paris­sa vie­lä illat­kin etä­ope­tus­päi­vien jälkeen.

Loma on koit­ta­nut kou­lu­jen pää­tyt­tyä ja mie­ti­tään, mihin sitä por­hal­le­taan nyt, kun on lupa liik­kua. Koti­maan koh­teet ovat olleet suo­sit­tu­ja. Vii­me kesä­nä Kuusa­mos­sa Kar­hun­kier­rok­sel­la ihmi­set jonot­ti­vat riip­pusil­loil­la. Her­mo­ja koeteltiin.

Onko tulos­sa saman kal­tai­nen aika? Lap­si­per­hei­den osal­ta van­hem­pien uupu­mis­ta on havait­ta­vis­sa. Min­kä­lais­ta apua tilan­tee­seen voi­tai­siin aja­tel­la? Tar­vi­taan­ko sitä? Taval­li­nen arki koet­te­lee kaik­kia ja on osa elä­mää. Taval­li­nen arki tuo myös tur­val­li­suut­ta lap­sil­le päi­vä­ryt­min tois­tues­sa saman­kal­tai­se­na. On enna­koi­ta­vis­sa, mitä huo­men­na tapahtuu.

Oulun­kaa­ren per­he­pal­ve­luis­sa var­hai­sen tuen pal­ve­luil­la pyri­tään ehkäi­se­mään tilan­tei­den kehit­ty­mi­nen vai­keam­mak­si. Haem­me näkö­kul­maa laa­ja-alai­siin vai­kut­ta­viin pal­ve­lui­hin ja kehi­täm­me toi­min­ta­mal­le­ja tuki­toi­miin vau­va-ajas­ta alkaen. Täs­tä oiva esi­merk­ki on lap­si­per­heil­le tar­jot­ta­va mak­su­ton koti­pal­ve­lu, jota saa 12 tun­tia vuo­des­sa. Tun­ti­mää­rä ei ole kovin­kaan suu­ri, mut­ta toi­min­nal­la on sel­väs­ti ollut mer­ki­tys­tä lap­si­per­hei­den arjessa.

Elä­män näl­kä hyök­kää jal­ko­pääs­tä ei voi­mi­aan sääs­tä / Minut pys­tyyn kis­kai­see / Elä­män näl­kä istuu olka­pääl­lä käs­kee läh­de jo tääl­tä / Mun eteen­päin roh­kai­see / Elä­män näl­kä / Eteen­päin roh­kai­see… (Pave Maijanen)

Tuu­la Tolk­ki­nen, pal­ve­lue­si­mies, Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä, Pudas­jär­ven perhepalvelut