Päät­tä­jäl­tä: Ter­vei­siä etäkoulusta

Tämä kevät jää muis­toi­hin eri­koi­se­na koke­muk­se­na. Jos joku oli­si puo­li vuot­ta sit­ten sano­nut, että kou­lut sul­je­taan ja siir­ry­tään opet­ta­maan lap­sia etä­nä, en oli­si usko­nut. Yhdes­sä yös­sä aja­tuk­set taval­li­ses­ta lähio­pe­tuk­ses­ta kui­ten­kin kään­net­tiin ver­kon yli tapah­tu­vaan etä­ope­tuk­seen ja suun­ni­tel­tiin hom­mat uudel­ta pohjalta.

Nyt, kun on useam­pi viik­ko etä­ope­tus­ta taka­na, täy­tyy tode­ta, että etä­ope­tus on toi­mi­nut hyvin. Veny­mis­tä tämä on vaa­ti­nut niin meil­tä opet­ta­jil­ta kuin oppi­lai­den huol­ta­jil­ta­kin. Yhdes­sä olem­me kui­ten­kin onnis­tu­neet yllät­tä­vän­kin hyvin.

Myös iso osa yri­tyk­sis­tä on kehot­ta­nut tai jopa mää­rän­nyt työn­te­ki­jän­sä etä­töi­hin. Mee­tit, team­sit ja zoo­mit vilah­te­le­vat puheis­sa. Etä­ko­kous­ta­mi­ses­ta ja etä­töis­tä on het­kes­sä tul­lut arkipäivää.

Tämä etäi­ly­jak­so on havah­dut­ta­nut huo­maa­maan sen, että todel­la monet asiat on mah­dol­lis­ta hoi­taa ja työ­teh­tä­vät teh­dä myös kotoa käsin. Veik­kaan­pa, että mones­sa yri­tyk­ses­sä poh­di­taan tämän koke­muk­sen myö­tä sitä, kuin­ka pal­jon esi­mer­kik­si toi­mis­to­ti­lo­ja yri­tyk­sel­lä on tar­peen olla.

Toi­voi­sin, että entis­tä useam­mas­sa työ­pai­kas­sa myös mie­tit­täi­siin sitä, onko tar­peen mää­ri­tel­lä työn­te­ki­jän työ­pis­tet­tä tai edes työn­te­ko­paik­ka­kun­taa lain­kaan. Tämä toi­vot­ta­vas­ti tar­jo­aa entis­tä parem­mat mah­dol­li­suu­det eri­lais­ten töi­den teke­mi­seen myös maal­la tai muu­al­la har­vaan asu­tul­la alu­eel­la. Val­tion viras­to­jen toi­voi­sin ole­van etu­ke­nos­sa mah­dol­lis­ta­mas­sa etä­työn teke­mi­sen eri puo­lil­la Suomea.

Yksi tär­keä ehto tämän etä­työ­mah­dol­li­suu­den toteu­tu­mi­sel­le on: Tar­vit­sem­me kat­ta­vat ja nopeat verk­ko­yh­tey­det. Nopei­den tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien pitäi­si olla kaik­kien saa­ta­vil­la. Oulus­sa­kin on monia aluei­ta, jopa tii­viis­ti asut­tu­ja taa­ja­mia, jois­sa vie­lä odo­te­taan valo­kui­tua, haja-asu­tusa­lueis­ta puhu­mat­ta­kaan. Kau­pun­gin tuli­si­kin omil­la toi­mil­laan mah­dol­lis­taa kat­ta­van laa­ja­kais­ta­ver­kon raken­ta­mis­ta. Kau­pun­ki voi­si esi­mer­kik­si katu- ja hule­ve­si­re­mont­tien yhtey­des­sä asen­taa put­kia val­miik­si valo­kui­dun vetä­mis­tä varten.

Oulun stra­te­gias­sa tavoi­tel­laan valo­voi­maa, veto­voi­maa ja pito­voi­maa. Kat­ta­va ja nopea laa­ja­kais­ta­verk­ko voi­si tar­jo­ta väli­nei­tä näi­hin kaikkiin.

Koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta toi­vo­tan Teil­le aurin­kois­ta ja ilois­ta vap­pua! Tava­taan ystä­viä ja suku­lai­sia verk­ko­jen väli­tyk­sel­lä mee­teis­sä, zoo­meis­sa ja team­seis­sa. Tai ihan vaan soitellaan.

Sir­pa Tik­ka­la, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Keskusta