Päät­tä­jäl­tä: Tulee­ko val­mis­ta?

Esa Aal­to.

Oulus­sa on vireil­lä usei­ta ns. elin­voi­ma­hank­kei­ta ja mui­ta suu­rem­pia suun­ni­tel­mia, jois­ta aika-ajoin kir­joi­te­taan leh­dis­sä suu­rin otsi­koin. Tar­kas­te­len täs­sä muu­ta­mien hank­kei­den ete­ne­mis­tä.

Aloi­te­taan aivan kes­kus­tas­ta Torin­ran­nas­ta, jos­sa kuu­lui­san Tori­ho­tel­lin raken­nus­työt jat­ku­vat taas. Mut­ta tulee­ko sii­hen iki­nä hotel­lia, vaik­ka raken­nus jos­kus val­mis­tui­si­kin?

Vie­rei­seen Kii­ke­liin pitäi­si val­mis­tua Allas Sea Pool. Kau­pun­ki on aloit­ta­mas­sa oman mit­ta­van urak­kan­sa ensi vuon­na, mut­ta saa­ko Töö­lö Urban inves­toin­tin­sa vih­doin liik­keel­le, vaik­ka koro­na on vie­nyt asiak­kaat ja tulo­vir­rat Hel­sin­gin löy­lyis­tä? Kol­man­nes­ta saman alu­een suu­rin­ves­toin­nis­ta, Vänn­man­nin­saa­ren Terwa Towe­ris­ta olem­me näh­neet vas­ta hie­not havain­ne­ku­vat.

Kes­kus­taa kehi­te­tään myös Rak­si­las­sa. Ase­man­seu­dun ja uuden mat­ka­kes­kuk­sen raken­ta­mi­nen tun­tuu ole­van aika lail­la jumis­sa, kos­ka val­tio omis­taa maat, ja kau­pun­gil­la on kaa­voi­tus­mo­no­po­li. Yhteis­tä ete­ne­mis­ta­paa on jos­kus vai­kea löy­tää jul­kis­ten­kin taho­jen välil­lä.

Yli­opis­ton muut­to Rak­si­laan on oma lukun­sa. Tiis­tai­na myön­sim­me yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa suun­nit­te­lu­va­rauk­sen kes­kus­ta­kam­puk­sel­le, mut­ta ilman kris­tal­li­pal­loa­kin voin arva­ta, että se tus­kin toteu­tuu aina­kaan tavoi­te­ai­ka­tau­lus­sa.

Hie­ta­saa­reen on pit­kään kaa­vail­tu huvi­puis­toa, jon­ka alle jää­vien vil­je­ly­pals­to­jen kor­vaa­mi­sek­si kau­pun­ki on alka­nut raken­taa uut­ta kau­pun­ki­vil­je­ly­aluet­ta lähei­sen met­sän kes­kel­le.

Huvi­puis­ton toteut­ta­jan pitäi­si päät­tää inves­toin­nis­taan tämän vuo­den aika­na. Se tun­tuu hie­man epä­to­den­nä­köi­sel­tä, kos­ka koro­na on vie­nyt kävi­jät tun­ne­tuis­ta­kin huvi­puis­tois­ta, eikä vähe­ne­vä lap­si­mää­rä ennus­ta paluu­ta enti­seen.

Hau­ki­pu­taal­la on van­ha kivi­kou­lu ja sen vie­res­sä kes­kusur­hei­lu­kent­tä, joi­den pai­kal­le piti tul­la asuin­ra­ken­ta­mis­ta. Täl­lä hank­keel­la ei vaan ole vas­tuul­lis­ta ase­ma­kaa­voit­ta­jaa kau­pun­gin resurs­si­pu­lan vuok­si.

Iis­sä kär­ki­hank­kei­na ovat mm. Raa­sa­kan kala­tie, jos­sa Oulu­kin on osa­ra­hoit­ta­ja­na, ja Jak­ku­ky­län sil­ta.

Suur­hank­kei­den ongel­mat saa­vat poh­ti­maan, voi­si­ko elin­voi­maa ja veto­voi­maa edis­tää parem­min pie­nem­mil­lä hank­keil­la, kuten taval­lis­ten katu­jen perus­kor­jauk­sil­la, ase­ma­kaa­vo­jen päi­vit­tä­mi­sel­lä ja pie­ni­muo­toi­sel­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sel­la. Ne eivät aina­kaan sai­si jää­dä teke­mät­tä, jos rahaa löy­tyy suu­rem­pien­kin menoe­rien kat­ta­mi­seen.

Esa Aal­to, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Vih­reät