Päät­tä­jäl­tä: Kun­ta­päät­tä­jän roo­li tuu­li­voi­ma­loi­den kaa­voi­tus­pro­ses­sien viidakossa

Aila Paa­so.

Tuu­li­voi­ma­loi­ta raken­ne­taan Suo­meen ennä­tys­vauh­tia, ener­giao­ma­va­rai­suut­ta tulee kas­vat­taa pikai­ses­ti, jot­ta pääs­tään eroon fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta. Poh­jois-Poh­jan­maa on tuu­li­voi­mai­sin maa­kun­ta ja tuo­tan­toa halu­taan alu­eel­la edel­leen lisä­tä. Tuu­li­voi­mal­la tuo­tet­tu ener­gia siir­re­tään val­ta­kun­nan säh­kö­verk­koon, kun­nat saa­vat kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja ja maa­no­mis­ta­jat vuokratuloja.

Kun­ta­päät­tä­jä­nä olen kan­nat­ta­nut tuu­li­voi­maa sil­loin kun sijoi­tus­pai­kan suh­teen on otet­tu huo­mioon poh­ja­ve­sia­lu­eet ja luon­non monimuotoisuus.

Tämän­het­ki­siin kaa­voi­tus­pro­ses­sei­hin ja nii­hin liit­ty­viin tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­siin pereh­tyes­sä tulee kui­ten­kin väis­tä­mät­tä mie­leen pal­jon kysy­myk­siä. Onko kun­nas­sa riit­tä­väs­ti hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja monien pääl­lek­käis­ten kaa­voi­tus­pro­ses­sien eteen­päin­vie­mi­sek­si? Mikä on kun­ta­päät­tä­jien roo­li? Mikä on kon­sult­ti­toi­mis­to­jen asian­tun­te­mus poh­ja­ve­sia­luei­den ja tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­ten suh­teen? Onko ris­ke­jä sel­vi­tet­ty riit­tä­väl­lä tasol­la? Mis­tä löy­tyy mak­sa­ja, jos poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tapah­tuu katastrofi?

Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to on käyn­nis­tä­nyt Ener­gia- ja ilmas­to­vai­he­maa­kun­ta­kaa­van, jos­sa yhte­nä tee­ma­na on tuu­li­voi­ma. TUULI- hank­kees­sa mää­ri­tel­lään tuu­li­voi­mal­le sovel­tu­vat alu­eet. Luonn­osai­neis­to on näh­tä­vil­lä 23.9. 2022 saak­ka. Jäsen­kun­nat voi­vat antaa kuu­le­mi­sai­ka­na lausun­ton­sa ja osal­li­set (esim. asuk­kaat) voi­vat esit­tää mielipiteensä.

Ete­läi­sen Iin poh­ja­ve­sia­luei­den lähei­syy­teen on SWECON kon­sult­ti­toi­mis­ton luon­nok­ses­sa esi­tet­ty luo­ki­tel­tu­jen poh­ja­ve­sia­luei­den väliin Kova­sin­kan­gas 164 kyl­lä-alu­ee­na sekä Jout­sen­kan­gas 226 ja Ete­lä­suo 157 ehkä-aluei­na. Kun­nan­val­tuus­to ei ole asi­aa käsi­tel­lyt eikä aineis­toon lausun­to­aan anta­nut. Mie­les­tä­ni maa­kun­ta­ta­sol­la tuli­si ehdot­to­mas­ti pereh­tyä tar­kem­min näi­hin lukui­siin tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen suun­ni­tel­miin, jois­sa kaa­vail­laan tuu­li­voi­ma­puis­to­ja usei­den Poh­jois-Poh­jan­maan luo­ki­tel­tu­jen poh­ja­ve­sia­luei­den läheisyyteen.

Saman­ai­kai­ses­ti Iin kun­nan stra­te­gi­sen yleis­kaa­van laa­ti­mi­nen on vireil­lä, kaa­vas­sa tuli­si mää­rit­tää kun­nan tah­to­ti­la maan­käy­tön suu­ris­ta lin­jauk­sis­ta 2040 saak­ka. Val­mis­te­luai­neis­to oli jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­lä 12.4.–26.5.2022, ja tänä aika­na kun­ta­lai­sil­la oli mah­dol­li­suus esit­tää mie­li­pi­tei­tä aineis­toon liittyen.

Val­mis­te­luai­neis­ton tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­sen on laa­ti­nut SWECO. Sel­vi­tyk­ses­sä ete­läi­sen Iin poh­ja­ve­sia­lu­eel­le on tie­to­ko­ne­ruu­dul­la suun­nit­te­li­joi­den tahol­ta pii­rus­tel­tu perä­ti 38 voi­ma­laa. Kun­nan­val­tuus­tos­sa ei ole aineis­toa eikä tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­tä käsitelty.

ELY:n toi­mes­ta vuon­na 2018 toteu­tet­tu Iin poh­ja­ve­sia­luei­den rajaus ja luo­ki­tus Tii­ron­kan­kaan ja Väli­kan­kaan poh­ja­ve­sia­luei­den lähei­syy­des­sä on teh­ty maas­ton mukai­ses­ti. Maa­tut­ka­luo­tauk­sia, kai­rauk­sia tai pump­pauk­sia alu­eel­la poh­ja­ve­si­ra­jo­jen mää­rit­tä­mi­sen yhtey­des­sä ei siis ole tehty.

Alu­eel­le suun­ni­tel­tu Kova­sin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­va on ehdo­tus­vai­hees­sa, ja kun­ta­lai­sil­la on ollut mah­dol­li­suus esit­tää muis­tu­tuk­sia näh­tä­vil­lä olon ajan 12.9.2022 saak­ka. Kova­sin Tuu­li­voi­ma OY:n jär­jes­tä­mäs­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa 19.8. jätim­me Teu­vo Per­nun (geo­fyy­sik­ko, eme­ri­tus) kans­sa tuu­li­voi­mayh­tiöl­le ehdo­tuk­sen maa­tut­ka­luo­tauk­sien teke­mi­sek­si alu­eel­le. Toi­veis­sa on, että esi­te­tyt luo­tauk­set toteu­te­taan ja saam­me nii­den kaut­ta riip­pu­mat­to­mien asian­tun­ti­joi­den tie­toa ete­läi­sen Iin poh­ja­ve­sia­lu­een nykytilanteesta.

Suo­mi tar­vit­see uusiu­tu­vaa ener­gi­aa, mut­ta on syy­tä muis­taa, että poh­ja­ve­siem­me suo­je­lu ja hyvän juo­ma­ve­den saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­nen on elin­tär­ke­ää. Kun­ta­lais­ten ja kun­ta­päät­tä­jän vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suus kon­sult­ti­toi­mis­to­jen ja tuu­li­voi­mayh­tiöi­den sel­vi­tyk­siin ja kaa­va­pro­ses­sei­hin tun­tuu välil­lä ole­van lähes mah­do­ton­ta, samal­la kun nämä pro­ses­sit ete­ne­vät omis­sa sfää­reis­sään. Ei voi myös­kään vält­tyä kysy­myk­sel­tä kuka ohjaa, ketä ja mis­sä järjestyksessä?

Kun­ta­de­mo­kra­tia on suo­ma­lai­sen kan­san­val­lan perus­ta. Ei lie­ne tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta, että kun­nan­val­tuus­to jää ulko­puo­lel­le tai pel­käk­si lei­ma­si­mek­si näis­sä pit­käl­le tule­vai­suu­teem­me ja ympä­ris­tööm­me vai­kut­ta­vis­sa päätöksissä.

Aila Paa­so, Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, Vih­reät (sit.)