Päät­tä­jäl­tä: Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti kuu­luu kaikille

Kult­tuu­ri­set oikeu­det kuu­lu­vat kai­kil­le. Tämä tode­taan YK:n ihmi­soi­keus­ju­lis­tuk­ses­sa vuo­del­ta 1948. Jokai­sel­la on oikeus osal­lis­tua tai­tei­siin ja kult­tuu­riin, kehit­tää itse­ään ja yhtei­söään nii­den avul­la sekä mah­dol­li­suus ilmais­ta itse­ään vapaas­ti. Suo­men perus­tus­la­ki ja Suo­mea sito­vat ihmi­soi­keus­so­pi­muk­set totea­vat saman.

Kult­tuu­ri vah­vis­taa väes­tön hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä sekä osal­li­suut­ta ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Näin tode­taan kun­tien kult­tuu­ri­toi­mea kos­ke­van lain toi­ses­sa pykä­läs­sä. Lain tavoit­tei­den edis­tä­mi­sek­si tule­vien hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­tien tulee teh­dä yhteis­työ­tä kan­sa­lais­ten kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin takaamiseksi.

Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti on tuo­re näkö­kul­ma mm. kulttuuri‑, kirjasto‑, kasvatus‑, sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen. Vaik­ka alue­uu­dis­tus erot­taa­kin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ja sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut toi­sis­taan eril­leen omien orga­ni­saa­tioi­den alle yhteis­työn tar­ve ei ole vähe­ne­mäs­sä, päinvastoin.

Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man mukaan tai­tee­seen, kult­tuu­riin ja tai­de­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen akti­voi ihmi­ses­sä mm. ais­te­ja, mie­li­ku­vi­tus­ta, tun­tei­ta, sosi­aa­li­suut­ta ja fyy­sis­tä toi­min­taa. Niil­lä on puo­les­taan ihmi­seen psy­ko­lo­gi­sia, fysio­lo­gi­sia, sosi­aa­li­sia ja käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­viä posi­tii­vi­sia vasteita.

Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia tuke­vat pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­det näyt­täy­ty­vät jat­kos­sa­kin kun­ta­lai­sel­le yhte­nä koko­nai­suu­te­na, jon­ka vuok­si suju­va pal­ve­lu­ko­ke­mus edel­lyt­tää taus­tal­la teh­tä­vää työn­ja­koa ja tie­don­kul­kua kun­tien ja alue­hal­lin­non välil­lä. Täl­lais­ta kun­ta­lai­sel­ta näky­mät­tö­mis­sä teh­tä­vää vir­ka­mies­työ­tä kut­su­taan yhdys­pin­ta­työk­si. Tule­vat alue­val­tuus­tot puo­les­taan valit­se­vat kes­kuu­des­taan jäse­net yhdys­pin­ta­lau­ta­kun­taan, jon­ka teh­tä­viin kuu­luu yhdys­pin­ta­työn poliit­ti­nen ohjaus ja valvonta.

Esi­merk­ke­jä hyvin­voin­nin ja kult­tuu­ri­toi­min­nan raja­pin­nas­sa ole­vis­ta toi­min­nois­ta ovat ennal­taeh­käi­se­vä kult­tuu­ri­suo­si­tus, ryh­mä­toi­min­taan ohjaa­va kult­tuu­ri­lä­he­te ja kult­tuu­ri­re­sep­ti­pal­ve­lut. Kult­tuu­ri­suo­si­tuk­set ovat ennal­taeh­käi­se­vää pal­ve­lua, joka tar­koit­taa esi­mer­kik­si ohjaa­mis­ta kun­ta­lai­sel­le sovel­tu­van näy­tel­män kat­so­jak­si, sii­nä mis­sä kult­tuu­ri­lä­he­te ja kult­tuu­ri­re­sep­ti ovat toi­mia joil­la vai­ku­te­taan esim. per­hei­den uupu­muk­seen kult­tuu­ri­har­ras­ta­mi­sen avul­la tai sai­raa­laan jou­tu­nei­den las­ten mie­len­laa­tuun sai­raa­laklov­nien esityksillä.

Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia tuke­vien pal­ve­lui­den koh­de­ryh­miä ovat siis niin lap­si­per­heet, lap­set ja nuo­ret kuin eri­tyi­ses­tä tukea tar­vit­se­vat ihmi­set vam­mais- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa tai työi­käi­set ja ikäih­mi­set. Onkin syy­tä koros­taa, että kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti kos­kee jokais­ta kun­ta­lais­ta jokai­ses­sa maam­me kunnassa.

Me Poh­jois-Poh­jan­maal­la asu­vat kan­sa­lai­set saam­me tule­vi­na vuo­si­na eri­tyi­sen kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­ruis­keen, kun Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke tuo muka­naan kulttuuri-ilmastonmuutoksen.

Vaik­ka osa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen akti­vi­tee­teis­ta on luon­teel­taan väliai­kai­sia, tulem­me saa­maan myös pal­jon pysy­viä muu­tok­sia alu­eem­me ylei­seen ilma­pii­riin ja kult­tuu­ri­seen hyvin­voin­tiin. Sii­tä osal­taan tulee huo­leh­ti­maan yhdys­pin­ta­työ kun­tien sivis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­men ja alue­hal­lin­non välillä.

Jari Laru, KT, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan jäsen, alue­vaa­lieh­do­kas, Kokoomus