Päät­tä­jäl­tä: Aja­tuk­sia kesää odo­tel­les­sa

Eläm­me nyt haas­ta­vaa aikaa. Koro­na jyl­lää. Mie­ti­tään mitä tule­va tuo tul­les­saan. Suo­mi ja koko maa­il­ma on laman kou­ris­sa. Työt­tö­miä tulee lisää ja toi­meen­tu­lo heik­ke­nee. Vero­tu­lot pie­ne­nee kun­nis­sa. Sil­ti pitää pys­tyä tiet­ty­jä perus­pal­ve­lu­ja pitä­mään yllä.

Miten kun­nat sel­viä­vät koro­nan jäl­keen? Pal­jon on eri­lai­sia kysy­myk­siä ilmas­sa. Useat kun­nat kävi­vät ennen koro­naa jo yt-neu­vot­te­lu­ja. Lomau­tuk­sia jou­dut­tiin teke­mään. Niin ikä­vää kuin se onkin, niin se on sil­ti vält­tä­mä­tön­tä. Nyt täl­lai­se­na ajan­koh­ta­na lomau­tuk­set nouse­vat kun­nis­sa pakon sane­le­ma­na eteen. Mut­ta se, mihin hen­ki­löi­hin ne koh­dis­te­taan, onkin toi­nen asia. Joten­kin aina ensim­mäi­se­nä se alem­pi­palk­kai­nen jou­tuu tuli­lin­jal­le etu­rin­ta­maan.

Lomau­tuk­set tuli­si koh­dis­taa tasa­ver­tai­ses­ti myös viran­hal­ti­joi­hin. Kos­ke­maan koko hen­ki­lös­töä. Näin ei tah­do tapah­tua. Jos­pa löy­tyi­si pik­kai­sen moraa­lia kun­nis­sa viran­hal­ti­joil­ta ja näyt­täi­si­vät mal­lia muil­le.

Ehkä vapaa­eh­toi­nen lomau­tus oli­si mie­lei­sem­pi. Eli joku ilmoit­tai­si ole­van val­mis lomau­tuk­seen. Var­maan näi­tä asioi­ta pun­ni­taan­kin kun­nis­sa. Kun­tien talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen on jat­ku­vaa. Inves­toin­tien suun­nit­te­lu vuo­sia eteen­päin on jär­ke­vää, mut­ta nii­hin­kin on pys­tyt­tä­vä rea­goi­maan nopeas­ti. Tulee yllät­tä­viä kor­jauk­sia jne. Ne saat­ta­vat siir­rät­tää suun­ni­tel­tua inves­toin­tia. Pie­nis­tä inves­toin­neis­ta tulee äkkiä tul­vi­va joki, joka vai­kut­taa het­kes­sä kun­nan tule­vaan talou­teen. Sik­si oli­si syy­tä miet­tiä inves­toin­tien tar­peel­li­suus tark­kaan.

Se että kun­nat sat­saa­vat pal­ve­lui­hin voi­mak­kaas­ti sik­si, että saa­daan kun­tiin muut­ta­maan ihmi­siä ja kun­ta­lai­set viih­ty­mään parem­min, on jos­sain mie­lin ihan ok. Mut­ta tuli­si­ko enem­män sat­sa­ta elin­kei­noe­lä­mään? Luo­da töi­tä kun­ta­lai­sil­le? Hank­kia vero­tu­lo­ja, joil­la pal­ve­lu­ja pys­ty­tään jär­jes­tä­mään ja pitä­mään yllä?

Ylei­ses­ti ottaen kaik­ki uudet pyö­rä­tiet ym. tie­tää kun­tiin uusia meno­ja. Jos vero­tu­lot eivät kas­va, ja menot lisään­ty­vät, niin velal­la jou­du­taan pal­ve­lu­ja pitä­mään myös yllä. Aika ihmeel­li­nen totuus, jota ei tah­do ymmär­tää. Kun­ta­lai­set lopus­sa jou­tu­vat itse mak­sa­maan rei­lus­ti omis­ta pal­ve­luis­taan. Tämä kos­kee kaik­kia kun­ta­lai­sia. Se, onko se täy­sin oikeu­den­mu­kais­ta, että nekin kun­ta­lai­set, jot­ka ei kaik­kia pal­ve­lu­ja saa lähel­le, vaan jou­tu­vat vie­lä aja­maan pit­kiä mat­ko­ja omil­la kus­tan­nuk­sil­laan pal­ve­lu­jen perään, niin en tie­dä. Jokai­nen miet­ti­köön tahol­laan.

Onko mei­dän pak­ko saa­da aina val­miik­si vie­reen ne pal­ve­lut? Eikö me osa­ta teh­dä mitään itse, oman hyvin­voin­nin eteen? Maa­seu­dul­la kun asuu, niin aina löy­tyy teke­mis­tä, jos vain käyt­tää mie­li­ku­vi­tus­ta. Näin on aina ollut. Haja-asu­tusa­lueil­la ei ole kun­nal­li­sia pal­ve­lu­ja. Ne löy­tyy n.50 km pääs­tä. Sii­hen­kin tot­tuu ja ei osaa olla enem­pää vail­la kuin mitä on.

Nuor­ten kesä­työ­pai­kat on mene­tet­ty. Kun­nat pyr­ki­vät työl­lis­tä­mään nyt vaki­tui­sia hen­ki­löi­tä nii­hin töi­hin, mitä nuo­ret teki­si­vät. Tämä on nuo­ria aja­tel­len aika ikä­vää. Nuor­ten mah­dol­li­suus pie­niin lisä­tie­nes­tei­hin on jää­dy­tet­ty. Vedo­taan koro­naan. Onko niin, että nuo­ret eivät voi teh­dä kun­nis­sa kesä­töi­tä? Koro­na­ko sen estää? Kyl­lä kun­nis­sa tuli­si har­ki­ta uudel­leen kesä­työ­paik­ko­jen koh­ta­los­ta. Jokai­nen nuo­ri, joka on pääs­syt kesä­töi­hin, niin rahoil­la on ollut käyt­töä.

Nuo­ril­le on hyväk­si pääs­tä tie­naa­maan työl­lä omaa rahaa. He saa­vat tun­tu­maa työn­te­koon ja sii­hen mitä on ansai­ta omaa rahaa. Tie­ten­kin, jos hal­li­tus kiel­tää kai­ken­lai­sen työn­teon nuorilta,niin ei voi mitään. Mut­ta, oli­si­han se muka­va näh­dä viran­hal­ti­jat­kin haa­la­rit pääl­lä hara­voi­mas­sa ros­kia jne. Tie­ten­kin se paran­tai­si yhteen­kuu­lu­vuut­ta.

Kun­nis­sa myös ihme­tel­lään vero­tu­lo­jen pie­nuut­ta, vaik­ka työl­li­syys on paran­tu­nut. Oli­si­ko yksi syy sii­hen, että työ­pai­kat ovat mata­la­palk­kai­sia työ­paik­ko­ja. Kun­tout­ta­va työtoiminta/työkokeilut ei tuo vero­tu­lo­ja, mut­ta sak­ko­mak­suis­ta väl­ty­tään. Näkyy­kö tilas­tois­ta kun­tout­ta­van työtoiminnan/työkokeilu vai­ku­tus työl­li­syys­pro­sent­tiin. Pal­jon herää kysy­myk­siä.

Kui­ten­kin ollaan kesää koh­ti menos­sa. Jotain posi­tii­vis­ta tähän koro­na kevää­seen. Toi­vo­tan kai­kil­le voi­mia täs­sä seka­lai­ses­sa tilan­tees­sa ja erit­täin hyvää kesän odo­tus­ta.

Pent­ti Joke­la, Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, Kes­kus­ta (sit.)