Kolum­ni: Vuo­si 2020 – yllä­tys­ten vuo­si kuntataloudessa

Ari Ala­tos­sa­va.

Vuo­si 2020 oli eri­lai­nen, koro­nan var­jos­ta­ma vuo­si. Koro­na vai­kut­ti kaik­kien mei­dän elä­mään, myös kun­tien pal­ve­lui­hin. Var­sin­kin kevään tapah­tu­mat vaa­ti­vat jous­ta­mis­ta ja sopeu­tu­mis­ta kai­kil­ta kun­nan asiak­kail­ta ja työntekijöiltä.

Syk­syn myö­tä pal­ve­lui­ta on vähi­tel­len pääs­ty avaa­maan, vaik­ka koro­nan edel­tä­vään tilan­tee­seen on vie­lä mat­kaa. Koro­na ei kui­ten­kaan ole vie­lä ohi ja se hei­jas­tuu kun­nan toi­min­nas­sa aina­kin vie­lä aina­kin tämän vuo­den ajan.

Val­tio oli vii­me vuon­na ante­li­aal­la pääl­lä. Kun­tien val­tio­no­suuk­siin teh­tiin mer­kit­tä­vä taso­ko­ro­tus jo ennen koro­naa. Koro­nan vai­ku­tuk­set kun­tien talou­teen pää­tet­tiin val­tion toi­mes­ta kom­pen­soi­da täy­si­mää­räi­ses­ti. Nämä pää­tök­set kään­si­vät kun­ta­ta­lou­den edel­li­sen vuo­den his­to­rial­li­sen hei­kos­ta tulok­ses­ta huo­mat­ta­vas­ti parem­paan. Kun­tien talous­on­gel­mat eivät kui­ten­kaan ole ohi.

Kun­ta­ta­lou­den tili­kau­den tulos oli tilin­pää­tös­tie­to­jen perus­teel­la 1,659 mrd. euroa posi­tii­vi­nen, kun vuon­na 2019 vas­taa­va luku oli nega­tii­vi­nen 0,3 mrd. euroa. Tili­kausi oli nega­tii­vi­nen vain 27 kun­nas­sa, kun vuon­na 2019 tulos oli nega­tii­vi­nen 230 kunnassa.

Val­tio­no­suuk­sien lisäk­si kun­tien talous­ti­lan­net­ta paran­si se, että vero­tu­lot nousi­vat ehkä vähän yllät­täen­kin. Vie­lä kesäl­lä tilan­ne näyt­ti vero­tu­lo­ker­ty­män osal­ta huo­nol­ta, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si koro­nan vai­ku­tuk­set vero­tu­lo­ker­ty­mään jäi­vät vähäisiksi.

Samaa tari­naa ker­too vii­me vuo­den tilin­pää­tös Iis­sä­kin. Val­tio­no­suu­det nousi­vat perä­ti 6 mil­joo­naa euroa ja vero­tu­lot 553 000 euroa. Vuo­si­ka­te nousi 5 mil­joo­naan euroon, jos­sa kas­vua edel­li­seen vuo­teen 4,7 mil­joo­naa. Tilin­pää­tös on yli­jää­mäi­nen 1,1 mil­joo­naa euroa ja toi­min­ta­me­no­jen kas­vu oli 1,9 % (kun­nis­sa kes­ki­mää­rin 1,7 %). Joh­to­pää­tök­se­nä voi­kin sanoa, että vii­me vuo­si oli Iin kun­nas­sa talou­del­li­ses­ti hyvä vuosi.

Vii­me vuo­den inves­toin­nit oli­vat yhteen­sä 4,3 mil­joo­naa euroa. Suu­rin inves­toin­ti oli uusi Ala­ran­nan kou­lu, joka saa­tiin val­miik­si lop­pu­vuon­na. Inves­toin­tioh­jel­ma on ollut ras­kas, osin joh­tuen kor­jaus­ve­lan mää­räs­tä, osin lisään­ty­nees­tä pal­ve­lu­tar­pees­ta. Inves­toin­ti­tar­peet ovat vähe­ne­mäs­sä, hyvä niin.

Vaik­ka koro­na­vuo­si antoi­kin hen­gäh­dy­sai­kaa, niin näyt­tää sil­tä, että vuo­det 2021–2023 tule­vat ole­maan talou­del­li­ses­ti vai­kei­ta. Talous­ar­vio 2021 on vuo­teen läh­det­täes­sä 2,6 M€ ali­jää­mäi­nen. Talou­den tasa­pai­not­ta­mis­työ jat­kuu. Raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia on vält­tä­mä­tön­tä teh­dä. Täs­sä tulee ole­maan uusien val­tuus­tet­tu­jen kes­kei­sin työsarka.

Työl­li­syys­ti­lan­teen paran­tu­mi­nen pysäh­tyi koro­nan seu­rauk­se­na. Työt­tö­myys nousi nopeas­ti kevään ja kesän aika­na, mut­ta läh­ti las­kuun vuo­den lop­pu­puo­lis­kol­la. Oulun kau­pun­ki­seu­dun työl­li­syys­ko­kei­lu alkoi maa­lis­kuun alus­ta 2021 ja kun­tien mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa työl­lis­tä­mi­seen paranivat.

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan sekä pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen val­mis­te­lu jat­kui ja hal­li­tus jät­ti esi­tyk­sen­sä edus­kun­nal­le jou­lu­kuus­sa. Tavoit­tee­na on, että lait saa­tai­siin käsi­tel­tyä kevään aika­na ja var­si­nai­nen työ uusien hyvin­voin­tia­luei­den raken­ta­mi­seen alkai­si syk­syl­lä. Jos tämä työ ete­nee suun­ni­tel­lus­ti, niin nämä teh­tä­vät siir­ty­vät kun­nil­ta perus­tet­ta­val­le hyvin­voin­tia­lu­eel­le vuo­den 2023 alus­ta. Noin puo­let kun­tien talou­des­ta siir­tyy hyvin­voin­tia­lueil­le val­tion rahoitettavaksi.

Vuo­si 2020 oli edel­lis­ten vuo­sien tapaan vil­kas Iin maan­käy­tön suun­nit­te­lun näkö­kul­mas­ta. Koko kun­taan laa­dit­ta­van stra­te­gi­sen yleis­kaa­van työs­tä­mis­tä jat­ket­tiin tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­sel­lä, joka val­mis­tui alku­ke­säs­tä 2020.

Pen­tin­kan­kaan yri­tys­kes­kit­ty­män laa­jen­ta­mis­ta­kos­ke­van ase­ma­kaa­va­työ jat­kui. Jak­ku­ky­län osay­leis­kaa­va ete­ni ehdo­tus­vai­hee­seen ja val­tuus­to hyväk­syi kaa­van 1.2.2021. Kar­hun kaa­va­töi­hin liit­ty­viä sel­vi­tys­töi­tä jat­ket­tiin vuo­den aika­na. Kar­hun ase­ma­kaa­va pää­tet­tiin kes­keyt­tää raken­ta­mis­ta vai­keut­ta­neen tul­va­kor­keu­den mää­ri­tyk­sen vuok­si kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 22.2.2021. Yleis­kaa­va­työ siel­lä­kin jat­kuu. Yli-Olha­van kaa­va hyväk­syt­tiin val­tuus­tos­sa 1.2.2021.

Iin kun­ta on panos­ta­nut vah­vas­ti kou­lu­jen raken­ta­mi­seen ja kun­nos­ta­mi­seen. Ala­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­nen saa­tiin val­miik­si syk­syl­lä. Ope­tus­ta ja var­hais­kas­va­tus­ta kos­ke­va pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma val­mis­tui. Las­ke­va lap­si­mää­rä enna­koi muu­tok­sia lähi­vuo­si­na palveluverkkoon.

Vii­me vuo­si­na Ii on kehit­ty­nyt myön­tei­seen suun­taan. Kun­ta­lais­ten vero­tu­lot ovat nous­seet hyvää tah­tia ja nii­den ennus­te­taan nouse­van jat­kos­sa­kin. Työl­li­syy­sas­te nousi ennen koro­naa jo yli 70 %:iin, joka on kor­kein luke­ma, mitä Iis­sä on ollut. Työ on tun­ne­tus­ti paras­ta sosiaaliturvaa.

Kou­lu­tusas­te on ollut vah­vas­ti nousus­sa. Vähin­tään toi­sen asteen tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den mää­rä kun­ta­lai­sis­ta on 71,6 % ja kor­kea-asteen tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den mää­rä on 22,6 %. Luvut ovat vuo­del­ta 2019 ja kor­keam­mat kuin kos­kaan aiem­min. Iiläi­set ovat aiem­paa hyvä­tu­loi­sem­pia, kou­lu­te­tum­pia ja aiem­paa useam­pi työi­käi­nen on töissä.

Saa­vu­tet­ta­vuus on paran­tu­nut enti­ses­tään nelos­tien remon­tin myö­tä. Uusien raken­nus­lu­pien mää­rä on pysy­nyt hyväl­lä tasol­la. Väes­tön mää­rä on kas­vus­sa. Syn­ty­nei­den mää­rä nousi edel­li­ses­tä vuo­des­ta. Koro­na­vuo­si meni monel­la mit­ta­ril­la mitat­tu­na hyvin.

Vuo­den 2020 aika­na kun­nan­val­tuus­to kokous­ti 10 ker­taa ja käsit­te­li 111 pykä­lää, kun­nan­hal­li­tus kokous­ti 26 ker­taa ja käsit­te­li 343 pykä­lää. Lau­ta- ja joh­to­kun­nat kokous­ti­vat yhteen­sä 71 ker­taa ja käsit­te­li­vät 552 pykä­lää. Lisäk­si viran­hal­ti­jat teki­jät mer­kit­tä­vän mää­rän pää­tök­siä vuo­den aikana.

Haluan kiit­tää kun­ta­päät­tä­jiä ja kun­nan hen­ki­lö­kun­taa hyväs­tä yhteis­työs­tä, yhteis­hen­ges­tä ja kun­ta­lais­ten eteen teke­mäs­tän­ne työs­tä. Koro­na on lisän­nyt työn kuor­mit­ta­vuut­ta, mut­ta paran­ta­nut kun­nan työn­te­ki­jöi­den yhteis­hen­keä ja ilma­pii­riä kai­ken kaikkiaan.

Me kun­nas­sa teem­me työ­tä, jol­la on mer­ki­tys­tä. Ollaan sii­tä yhdes­sä ylpeitä.

Ari Ala­tos­sa­va, kun­nan­joh­ta­ja, Ii