KTU tasa­pe­liin

Lau­an­tai­na koh­ta­si­vat jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­nan alem­mas­sa lop­pusar­jas­sa Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat ja FC Raa­he. Aurin­koi­ses­sa ja hel­tei­ses­sä sääs­sä run­sas­lu­kui­sen ylei­sön kan­nus­taes­sa otte­lus­sa näh­tiin perä­ti kym­me­nen maa­lia. Vai­he­ri­kas otte­lu päät­tyi lopul­ta tasa­pe­liin 5–5 tuloksella.

KTU sai otte­luun unel­ma alun kun jo ensim­mäi­sel­lä peli­mi­nuu­til­la Walt­te­ri Kil­po­nen teki avaus­maa­lin Aatu Asi­kai­sen hyväs­tä syö­tös­tä. FC Raa­hen maa­li­vah­ti Mark­ku Nis­ka­la sai poi­mia pal­lon toi­sen ker­ran maa­lis­taan kah­dek­san­nel­la minuu­til­la tähän saak­ka kui­vaa kaut­ta maa­lien suh­teen pelan­neen Jake Lau­rin lau­koes­sa ensin ylä­ri­maan ja sii­tä ken­täl­le kim­mon­neen pal­lon sijoit­ti toi­sel­la yrit­tä­mäl­lä maaliin.

FC Raa­hen Tee­mu Ait­to­la oli otte­lus­sa ylit­se mui­den teh­den kaik­ki jouk­ku­een­sa maa­lit. 13 minuu­til­la Heik­ki Kouk­ka­ri kaa­toi läpia­joon pyr­ki­neen Ait­to­lan ja hän ava­si maa­li­ha­nan­sa ran­gais­tus­pot­kus­ta kaven­taen puo­liai­ka tulok­sek­si 2–1.

Toi­sel­la peli­jak­sol­la jouk­ku­eet maa­la­si­vat vuo­ro­tel­len. FC Raa­he tuli tasoi­hin Ait­to­lan kara­tes­sa läpia­joon ja nel­jä minuut­tia myö­hem­min hän puk­ka­si kul­ma­pot­kus­ta jo tilan­teek­si 2–3, Vie­raat näyt­ti­vät mene­vän voit­toon kun Ait­to­la teki jo nel­jän­nen maa­lin­sa 64 minuutilla.

Mus­ta­fa Al-Kha­lif­ty loi uskoa koti­jouk­ku­eel­le kaven­ta­mal­la 79. minuu­til­la tilan­teek­si 3–4. Tee­mu Ait­to­la iski heti seu­raa­vas­ta hyök­käyk­ses­tä samal­la minuu­til­la jäl­leen läpia­jon päät­teek­si tilan­teek­si 3–5. Jake Lau­ri hakeu­tui 82 minuu­til­la teko­paik­kaan ja pai­na­va veto vasu­ril­la uppo­si Nis­ka­lan selän taak­se. KTUn lop­pu­ki­ri tuot­ti tulos­ta 86. minuu­til­la, kun elä­män­sä kun­toon pääs­syt Eino-Olli Rii­hi­jär­vi tasoit­ti pelin kul­ma­pot­kun jäl­ki­ti­lan­tees­ta lop­pu­lu­ke­mik­si 5 — 5.

Otte­lun jäl­keen ylei­sö näyt­ti pois­tu­van tyy­ty­väi­se­nä näh­ty­ään run­sas­maa­li­sen ja tapah­tu­ma­rik­kaan otte­lun ja myös jouk­ku­eet oli­vat tyy­ty­väi­siä pistejakoon.

Otte­lun jäl­keen Tee­mu Ait­to­la muis­te­li muu­ta­man vuo­den takais­ta KTUn ja FCRaa­hen vas­taa­vaa otte­lua Kel­lon nur­mel­la, jos­sa hän teki perä­ti 8 maa­lia (v. 2013). KTU:n puo­lus­tus oli vähän tar­kem­pi nyt, kun sal­dok­si ei tul­lut kuin vii­si maa­lia ja kak­si tolp­pa­ku­tia, jois­ta jäl­kim­mäi­nen tosin pait­sios­ta. Lau­an­tai­na KTU pelaa Kajaa­nis­sa kau­den toi­sek­si vii­mei­sen sar­jaot­te­lun Kai­nuun Ärjyä vas­taan joka ainoa­na enää voi uha­ta KTUn alem­man lop­pusar­jan voittoa.